GD-bloggen

Läkemedelsverket
14 juni 2016

I mitt tidigare arbete som röntgenläkare var det tydligt vad som var medicinsk teknik och inte. Rö...

6 steg till CE-märkning


 

AKTUELLT

AKTUELLT

Den 13 april avhölls för första gången ”Marknadskontrolldagen”, ett evenemang arrangerat av Marknadskontrollrådet för, av och med marknadskontrollmyndigheter, vilket förhoppningsvis kan bli ett stående inslag vart annat år. Ungefär 140 deltagare från rådets myndigheter hörsammade kallelsen och infann sig på Nalen i Stockholm för att delta vid detta historiska tillfälle.

PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) är ett icke-vinstdrivande forum för marknadskontrollmyndigheter inom EU/EES och vars mål är att förbättra säkerheten för användare för produkter och tjänster i Europa.

Idag har Marknadskontrollrådet överlämnat en uppföljning av den nationella planen för 2015 till regeringen. Ny teknik såsom 3D och nya affärsmodeller kopplade till digitalisering och delningsekonomin, marknadskontroll av komplexa system och mjukvaror, kontroll av produkter som säljs via nätet, befogenheter och sanktionsmöjligheter samt gränsöverskridande EU-samarbete var några av de huvudfrågor som myndigheterna i Marknadskontrollrådet arbetade med under 2015. Bland de större informationsinsatserna rådet genomförde kan nämnas ”Din produkt, ditt ansvar 2015” och seminarium i Almedalen.

Idag har EU-kommissionen antagit och publicerat en reviderad version av den s.k. Blå boken. Blå boken är en vägledning till EU:s produktlagstiftning som baseras på den lagstiftningsmetod som kallas nya metoden eller det nya gemensamma regelverket för saluföring av produkter. Denna typ av lagstiftning innehåller bland annat komponenter som ackreditering, olika förfaranden för bedömning av överensstämmelse, anmälda organ, CE-märkning och marknadskontroll.

Vilka övergripande mål har regeringen för tillsynsmyndigheterna? Hur får man 300 myndigheter att gå mot samma mål? Hur kommunicerar man om tillsyn? Dessa var några av de frågor de myndigheter som ingår i Tillsynsforum försökte besvara vid sin vårkonferens som gick av stapeln den 18 maj i Stockholm. 

NYHETER

18 juni 2016

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som...

17 juni 2016

Läkemedelsverket har besökt specialbutiker för utländska livsmedel i...

10 juni 2016

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som...

09 juni 2016

Brottsbekämpande myndigheter och läkemedelsverk världen över deltog...

09 juni 2016

Den 1 maj trädde nya tullregler ikraft. Reglerna syftar till att skydda konsumenter...

09 juni 2016

35 myndigheter från 26 medlemsstater ska de kommande två åren delta i...

07 juni 2016

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som...

07 juni 2016

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud, å...