Obligatorisk märkning

Exempel på obligatorisk märkning

CE-märkning

CE-märkning är obligatorisk för i EU-lagstiftningen specificerade produktkategorier. Endast produkter för vilka det föreskrivs om sådan märkning får märkas. Genom CE-märkningen intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö, men även andra produktegenskaper. Tillverkaren ansvarar också för att produkten som är avsedd att släppas ut på EU-marknaden har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt regelverket. För de flesta produkter räcker det att tillverkaren själv säkerställer att produkten uppfyller alla krav, men för vissa produkter som anses särskilt riskfyllda krävs att tillverkaren ska låta ett oberoende tredjepartsorgan, så kallade anmält organ, kontrollera produkten.

Vid sidan av CE-märkning ska tillverkaren också upprätta teknisk dokumentation för produkten i fråga samt utfärda en EU-försäkran om överensstämmelse. Den CE-märkta produkten ska också åtföljas av en bruksanvisning på ett officiellt EU-språk som innehåller all väsentlig information för att produkten ska kunna användas för avsett ändamål på ett säkert sätt.  Vid leverans till slutkund ska produkten åtföljas av en bruksanvisning på mottagarlandets språk.

En importör som släpper ut en produkt från tredje land på EU-marknaden har ett begränsat men definierat ansvar. Importören ska kunna ge marknadskontrollmyndigheterna en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse och se till att den tekniska dokumentationen kan göras tillgänglig.

Även distributörer, t.ex. grossister och återförsäljare, ska ha grundläggande kunskaper om tillämplig lagstiftning, såsom vilka produkter som ska vara CE-märkta och vilken information som måste åtfölja dem. De måste också kunna identifiera tillverkaren, importören eller leverantören för att bistå marknadskontrollmyndigheterna med att få tillgång till EG-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation.

Som konsument kan du vända dig till den som sålt eller tillverkat produkten om du har frågor om CE-märkning eller om olika produkter. De ska informera om sina skyldigheter gentemot dig som kund samt om vilken myndighet som ansvarar för kontrollen. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Är du företagare kan du vända dig till din branschorganisation eller kontakta de myndigheter som ansvarar för kontrollen på olika produktområden.

Bestämmelser om CE-märkning finns i EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontrolllagen (2011/791) om ackreditering och teknisk kontroll och i sektorslagstiftning.

Mer information om CE-märket på EU-kommissionens hemsida

Vanliga frågor om CE-märkning

 

Miljömärkning elektronik

Energimärkning är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade, t.ex. vitvaror och tv-apparater och är gemensam för EU-länderna. Energimärkningen synliggör energianvändningen och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val när de ska köpa nya produkter. Märkningen gör det lätt att jämföra olika modeller och fabrikat och visar även andra viktiga egenskaper såsom bildstorlek på tv-apparater, volym på kylar och frysar samt kapacitet på tvättmaskiner och diskmaskiner. Energimärkningsskalan går från G till A från start, med färgskalan rätt till grönt, där grönt visar det energieffektivaste valet. Det finns möjlighet att utöka de högre klasserna med A+, A++ och A+++.
Läs mer på Energimyndighetens webbplats

 

EU-lövet

EU-lövet är obligatoriskt på förpackade ekologiska matvaror som producerats inom EU och uppfyller EU:s regler för ekologisk mat. För produkter importerade till EU, kommer märkningen att vara frivillig.
Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Skriv ut

NYHETER

30 maj 2016

Skydd kan lossna och utgöra klämfara.

Läs mer...

30 maj 2016

Godkännandeprocessen för två nya medicintekniska förordningar på...

30 maj 2016

Läkemedelsverket har publicerat en ny vägledning avsedd för tillverkare av...

27 maj 2016

20 av 21 leksaker får underkänt i ny rapport.

Läs mer...

27 maj 2016

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som...

25 maj 2016

Den 13 juni 2016 träder ett nytt radioutrustningsdirektiv från EU i kraft,...

20 maj 2016

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som...

19 maj 2016

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud avseende en TV-box...