På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

GD-bloggen

Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket
 • Uppföljning av nationell marknadskontrollplan för 2016

  Idag överlämnades uppföljningen av den nationella marknadskontrollplanen för 2016 till regeringen. Stort fokus har lagts på att nå ut med information till företag om gällande produktlagstiftning och att förbättra samarbetet mellan myndigheter.

 • ”Din produkt, ditt ansvar 2017” den 28 april

  Vilka skyldigheter har jag som tillverkare, importör eller distributör? Vilka krav bör jag ställa på min leverantör? Vad händer om min produkt stoppas av Tullverket? Vilka regler gäller för e-handel? Hur återkallar jag en farlig produkt med fortsatt starkt varumärke? Hur kan jag få hjälp och stöd av myndigheter och branschorganisationer? Dessa är några frågor som du kommer att få svar på i ”Din produkt, ditt ansvar 2017”, ett seminarium som riktar sig till dig som tillverkar, importerar och säljer varor. Du kommer också få goda möjligheter att träffa kollegor och representanter från ett stort antal myndigheter och branschorganisationer. Sista dagen för anmälan är den 13 april och seminariet är kostnadsfritt.

 • Revisionsrätt granskar systemet för CE-märkning

  Varför finns det så många produkter som inte uppfyller kraven på marknaden och vad gör regeringen för att förhindra detta? Dessa frågor var utgångspunkten när revisionsrätten i Nederländerna påbörjade sin granskning av systemet bakom CE-märkningen.

 • Stor samsyn om hur marknadskontrollen kan förbättras i EU

  Myndigheter behöver ökad kunskap, fler resurser och starkare befogenheter samt öka samarbetet för att säkerställa en bättre regelefterlevnad hos de som tillhandahåller produkter på den inre marknaden. Om detta finns en stor samsyn bland såväl industri, konsumenter som myndigheter visar resultaten från EU-kommissionens offentliga samråd som nyligen offentliggjordes.

 • Nationell marknadskontrollplan för 2017

  Ökad kontroll av produkter som säljs på nätet, bättre samverkan mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter, fler myndighetsgemensamma projekt och förbättrad information om regelverket till företag är några av de aktiviteter som Marknadskontrollrådet ska lägga fokus på under 2017.

 • Inbjudan till produktseminarium om lagar och marknadskontroll

  Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen och Elsäkerhetsverket bjuder in till ett marknadskontrollseminarium i Västerås den 24 november.

 • Offentliga samråd om ömsesidigt erkännande och marknadskontroll

  Hur kan kunskapen om, och genomförandet av, EU:s lagstiftning om produkter förbättras? EU-kommissionen lanserar två offentliga samråd för att inhämta myndigheters, företags och konsumenters synpunkter inför kommande lagstiftningsinitiativ.

 • Konferens om den inre marknaden

  Den 17 juni samlades drygt 150 representanter för myndigheter, företag, näringslivs- och konsumentorganisationer och andra intressenter i Bryssel för att diskutera hur den fria rörligheten av varor och regelefterlevnaden på den inre marknaden kan förbättras genom ökad kunskap, tydligare regler och förstärkt samarbete.

Läs fler
Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 18 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.