På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

Nu kan du prenumerera på nyheter som publiceras på denna webbplats.

GD-bloggen

Dan Eliasson, Generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Uppföljning av nationell marknadskontrollplan för 2017

  Uppföljningen av den nationella marknadskontrollplanen för 2017 har överlämnats till regeringen. Mängden bristfälliga produkter på marknaden beror ofta på bristande kunskap bland ekonomiska aktörer. Många genomförda insatser syftade därför till att nå ut med information till företag om deras ansvar som tillverkare, importörer och distributörer. Särskilda fokusområden har varit kontroll av produkter som säljs via e-handel och import från tredje land. Mycket arbete har vidare lagts på att förbättra de legala förutsättningarna för marknadskontrollmyndigheterna att bedriva en effektiv marknadskontroll, t.ex. genom tillräckliga och enhetliga befogenheter.

 • Europeiska kommissionens rapport för 2017 om systemet för tidig varning för farliga produkter (RAPEX)

  Den 12 mars publicerade Europeiska kommissionen sin rapport om systemets användning under 2017. Resultatet visar att systemet använts i allt högre utsträckning av de nationella marknadskontrollmyndigheterna och under året var leksaker den mest anmälda produktkategorin (20 %), därefter motorfordon (20%) och kläder, textiler, och modeartiklar (12%). Dessa produkter har återkallats från marknaden.

 • Sex generaldirektörer i debattartikel om ökad e-handel och marknadskontroll

  Den senaste tiden har det förts en debatt om utmaningar med e-handel, framför allt den ökade privatimporten från Kina, i olika medier. Marknadskontrollmyndigheterna vill lyfta fler aspekter och situationer, vilket vi gör i en debattartikel i SvD.

 • Planerade marknadskontrollaktiviteter 2018

  Sverige har nu skickat in den nationella marknadskontrollplanen och myndigheternas sektorsplaner för 2018 till EU-kommissionen. Medan den nationella planen innehåller gemensamma och sektorsövergripande åtgärder för att stärka och effektivisera den svenska marknadskontrollen fokuserar myndigheternas enskilda planer på att kontrollera att de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden och som faller inom deras respektive ansvarsområden uppfyller tillämpliga krav.

 • Säkrare julhandel med nya lagförslag

  EU-kommissionen presenterade den 19 december en reviderad förordning om ömsesidigt erkännande och en om marknadskontroll, det nya så kallade varupaketet.
  – Konsumenter ska kunna känna trygghet i att produkter de köper är säkra och företag ska kunna konkurrera på lika villkor, säger Marknadskontrollrådets ordförande Peter Strömbäck.

 • Så påverkas svensk handel av brexit

  Den 6 december överlämnade Swedac en rapport till EU- och handelsminister Ann Linde om hur den svenska handeln påverkas av brexit. Rapporten synliggör de frågor som behöver lösas för att mildra de negativa konsekvenser som väntas för import och export av produkter.

 • Nationell marknadskontrollplan 2018

  Vid årets sista möte i Marknadskontrollrådet fastställdes 2018 års nationella marknadskontrollplan. Ökade kontroller av produkter som säljs på nätet, fler myndighetsgemensamma kontroller, förstärkt samverkan med Tullverket och informationsinsatser är särskilt prioriterade områden.

 • Svensk marknadskontroll på agendan under en konferens inom ramen för Östra Partnerskapet

  Europeiska kommissionen arrangerar varje år en konferens med fokus på kvalitetsinfrastrukturen i det Östra Partnerskapet. I år deltog Amina Makboul, Swedac och presenterade den svenska marknadskontrollen.

Läs fler
 • Läkemedelsverket förbjuder bilirubinmätaren Dräger JM-105

  Läkemedelsverket har fattat beslut om marknadsförbud av bilirubinmätaren Dräger JM-105. Displayen på mätaren visar värden över 340 umol/l som blinkande -0-, vilket kan tolkas som ett lågt värde. Läkemedelsverket anser att detta innebär en oacceptabel risk för att hyperbilirubinemi inte uppmärksammas.

 • Dolutegravir ska inte användas av kvinnor som önskar bli gravida

  Preliminära resultat från en ny studie har funnit fyra fall av ryggmärgsbråck (spina bifida) hos barn vars mammor använde HIV-läkemedel med substansen dolutegravir när de blev gravida. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärderar för närvarande resultaten och avråder under tiden kvinnor som önskar bli eller är gravida att använda läkemedel med dolutegravir. I Sverige finns två godkända produkter som innehåller dolutegravir registrerade: Tivicay och Triumeq.

 • Rikslicensen Alimemazin APL återkallas

  Läkemedelsverket har beslutat att återkalla rikslicensen för Alimemazin APL.

 • Direktivsdagen 15 maj i Göteborg

  Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen och Post- och telestyrelsen informerar om regelverken som påverkar elektronikbranschen. Sista anmälningsdag är den 7 maj.

 • Debattartikel från Elsäkerhetsverket: Kan vi skydda den digitala konsumenten?

  Individens säkerhet blir allt mer beroende på den egna förståelsen av konsumentskyddet när allt billigare lösningar efterfrågas.

 • Stora risker med att köpa laddare från vissa e-handelssajter

  Elsäkerhetsverket vill varna alla konsumenter för riskerna med att handla produkter via e-handelssajter där säljaren är okänd.

Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 19 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.