På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

GD-bloggen

Peter Strömbäck, Marknadskontrollrådets ordförande
 • Nationell marknadskontrollplan för 2017

  Ökad kontroll av produkter som säljs på nätet, bättre samverkan mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter, fler myndighetsgemensamma projekt och förbättrad information om regelverket till företag är några av de aktiviteter som Marknadskontrollrådet ska lägga fokus på under 2017.

 • Inbjudan till produktseminarium om lagar och marknadskontroll

  Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen och Elsäkerhetsverket bjuder in till ett marknadskontrollseminarium i Västerås den 24 november.

 • Offentliga samråd om ömsesidigt erkännande och marknadskontroll

  Hur kan kunskapen om, och genomförandet av, EU:s lagstiftning om produkter förbättras? EU-kommissionen lanserar två offentliga samråd för att inhämta myndigheters, företags och konsumenters synpunkter inför kommande lagstiftningsinitiativ.

 • Konferens om den inre marknaden

  Den 17 juni samlades drygt 150 representanter för myndigheter, företag, näringslivs- och konsumentorganisationer och andra intressenter i Bryssel för att diskutera hur den fria rörligheten av varor och regelefterlevnaden på den inre marknaden kan förbättras genom ökad kunskap, tydligare regler och förstärkt samarbete.

 • Krav på utökad marknadskontroll

  Produkter på marknaden antas vara kontrollerade och säkra, men så är inte alltid fallet. CE-märkning, marknadskontroll och framtiden diskuterades i Almedalen.

 • Seminarium om marknadskontroll i Almedalen

  ”Hållbara CE-märkta produkter – lagar och regler gör inte själva jobbet” är rubriken på den paneldebatt som Marknadskontrollrådets ordförande Peter Strömbäck deltar i torsdagen den 7 juli.

 • Statlig utredning om marknadskontroll

  Regeringen har givit Annika Brickman i uppdrag att utreda vilka svenska myndigheter som har marknadskontrollansvar, vilka befogenheter och sanktionsmöjligheter de har samt föreslå eventuella författningsändringar för att skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv marknadskontroll. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

 • Marknadskontrolldagen 2016

  Den 13 april avhölls för första gången ”Marknadskontrolldagen”, ett evenemang arrangerat av Marknadskontrollrådet för, av och med marknadskontrollmyndigheter, vilket förhoppningsvis kan bli ett stående inslag vart annat år. Ungefär 140 deltagare från rådets myndigheter hörsammade kallelsen och infann sig på Nalen i Stockholm för att delta vid detta historiska tillfälle.

Läs fler
 • Slutredovisning av marknadskontrollprojekt

  Konsumentverket har slutredovisat fyra marknadskontrollprojekt som genomförts.

 • LED-lampa återkallas från konsument

  LED-lampan har spänningsförande delar som är berörbara vid normal användning. Man kan få en elchock vid i- och urskruvning. Där…

 • Hopp om elektriska julprodukter

  Sedan fem år tillbaka kontrollerar Elsäkerhetsverket hur det står till med elsäkerheten bland julprodukter. Nu börjar myndigheten se förbättringar. Förra…

 • Förbjudna kemikalier i hemelektronik

  Fyra av tio elektriska lågprisprodukter som Kemikalieinspektionen har kontrollerat innehåller förbjudna kemikalier. 84 företag och 154 elektriska och elektroniska lågprisprodukter…

 • Läkemedelsverket inrättar ett Patient- och konsumentråd

  Läkemedelsverket inrättar ett råd för att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter. Det första rådsmötet ska…

 • Babyproffsen återkallar sängsidan Trill ej ur

  Risk finns att barnet kan glida ur genom öppningen som blir mellan säng och sängsida, fastna med huvudet och strypas….

Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 18 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.