På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

GD-bloggen

Dan Sjöblom, Post- och Telestyrelsen (PTS)
 • Var smart! EU-kommissionens enkla tips för säker e-handel

  Med e-handel kan produkter från hela världen lätt hamna i brevlådan. Men det är viktigt att se till att produkterna man köper är säkra. Kommissionen har lanserat en kampanj om säker nätshopping.

 • Utredare föreslår ny lag för marknadskontroll

  Regeringens utredare Annika Brickman överlämnade idag betänkandet Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter till regeringen. Utredningen föreslår att det införs en ny horisontell lag om marknadskontroll. Lagen ska tydliggöra marknadskontrollmyndigheternas uppdrag genom att ge dem samma befogenheter och sanktionsmöjligheter. I flera fall innebär detta utökade befogenheter än vad som är fallet idag, såsom möjlighet till anonyma inköp och ersättning för provningskostnader. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och ska tillämpas på kontroll av såväl nya som begagnade produkter.

 • Informationsbroschyr för importörer

  Det finns ett omfattande regelverk för den som vill importera produkter från länder utanför EU. Medan reglerna för tulldeklaration m.m. är ungefär de samma för olika produkter, omfattas specifika produkter av olika regler. Det är importörens ansvar att tillse att gällande lagstiftning följs. För att underlätta för den som vill importera har Marknadskontrollrådet tagit fram ett informationsunderlag kring vad som gäller och vad som är viktigt att tänka på.

 • Rekordstort deltagande vid ”Din produkt, ditt ansvar 2017”

  Drygt 180 företags- och myndighetsrepresentanter deltog i Marknadskontrollrådets seminarium den 28 april på Nalen för att utbyta erfarenheter om vilka skyldigheter man har som tillverkare, importör respektive distributör, vilka olika regelverk som gäller, hur företag uppfyller dessa och hur myndigheterna kontrollerar marknaden.

 • Uppföljning av nationell marknadskontrollplan för 2016

  Idag överlämnades uppföljningen av den nationella marknadskontrollplanen för 2016 till regeringen. Stort fokus har lagts på att nå ut med information till företag om gällande produktlagstiftning och att förbättra samarbetet mellan myndigheter.

 • ”Din produkt, ditt ansvar 2017” den 28 april

  Vilka skyldigheter har jag som tillverkare, importör eller distributör? Vilka krav bör jag ställa på min leverantör? Vad händer om min produkt stoppas av Tullverket? Vilka regler gäller för e-handel? Hur återkallar jag en farlig produkt med fortsatt starkt varumärke? Hur kan jag få hjälp och stöd av myndigheter och branschorganisationer? Dessa är några frågor som du kommer att få svar på i ”Din produkt, ditt ansvar 2017”, ett seminarium som riktar sig till dig som tillverkar, importerar och säljer varor. Du kommer också få goda möjligheter att träffa kollegor och representanter från ett stort antal myndigheter och branschorganisationer. Sista dagen för anmälan är den 13 april och seminariet är kostnadsfritt.

 • Revisionsrätt granskar systemet för CE-märkning

  Varför finns det så många produkter som inte uppfyller kraven på marknaden och vad gör regeringen för att förhindra detta? Dessa frågor var utgångspunkten när revisionsrätten i Nederländerna påbörjade sin granskning av systemet bakom CE-märkningen.

 • Stor samsyn om hur marknadskontrollen kan förbättras i EU

  Myndigheter behöver ökad kunskap, fler resurser och starkare befogenheter samt öka samarbetet för att säkerställa en bättre regelefterlevnad hos de som tillhandahåller produkter på den inre marknaden. Om detta finns en stor samsyn bland såväl industri, konsumenter som myndigheter visar resultaten från EU-kommissionens offentliga samråd som nyligen offentliggjordes.

Läs fler
Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 19 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.