På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

GD-Bloggen

Catarina Andersson Forsman, Läkemedelsverket
 • Vikten av en utökad marknadskontroll är tydlig

  Produkter på marknaden antas vara kontrollerade och säkra, men så är inte alltid fallet. CE-märkning, marknadskontroll och framtiden diskuterades i Almedalen.

 • Seminarium om marknadskontroll i Almedalen

  ”Hållbara CE-märkta produkter – lagar och regler gör inte själva jobbet” är rubriken på den paneldebatt som Marknadskontrollrådets ordförande Peter Strömbäck deltar i torsdagen den 7 juli.

 • Statlig utredning om marknadskontroll

  Regeringen har givit Annika Brickman i uppdrag att utreda vilka svenska myndigheter som har marknadskontrollansvar, vilka befogenheter och sanktionsmöjligheter de har samt föreslå eventuella författningsändringar för att skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv marknadskontroll. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

 • Marknadskontrolldagen 2016

  Den 13 april avhölls för första gången ”Marknadskontrolldagen”, ett evenemang arrangerat av Marknadskontrollrådet för, av och med marknadskontrollmyndigheter, vilket förhoppningsvis kan bli ett stående inslag vart annat år. Ungefär 140 deltagare från rådets myndigheter hörsammade kallelsen och infann sig på Nalen i Stockholm för att delta vid detta historiska tillfälle.

 • PROSAFE firar 25 år!

  PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) är ett icke-vinstdrivande forum för marknadskontrollmyndigheter inom EU/EES och vars mål är att förbättra säkerheten för användare för produkter och tjänster i Europa.

 • Reviderad vägledning till EU:s produktlagstiftning

  Idag har EU-kommissionen antagit och publicerat en reviderad version av den s.k. Blå boken. Blå boken är en vägledning till EU:s produktlagstiftning som baseras på den lagstiftningsmetod som kallas nya metoden eller det nya gemensamma regelverket för saluföring av produkter. Denna typ av lagstiftning innehåller bland annat komponenter som ackreditering, olika förfaranden för bedömning av överensstämmelse, anmälda organ, CE-märkning och marknadskontroll.

 • Tillsynsforums vårkonferens

  Vilka övergripande mål har regeringen för tillsynsmyndigheterna? Hur får man 300 myndigheter att gå mot samma mål? Hur kommunicerar man om tillsyn? Dessa var några av de frågor de myndigheter som ingår i Tillsynsforum försökte besvara vid sin vårkonferens som gick av stapeln den 18 maj i Stockholm.

 • Konferens om myndighetssamarbete inom EU

  Medan lagstiftningen blir allt mer harmoniserad inom EU är säkerställandet av dess efterlevnad alltjämt splittrat. Det nederländska ordförandeskapet i EU:s ministerråd anordnade den 23 februari en konferens om hur regelefterlevnad och de målsättningar medlemsstaterna kommit överens om ska kunna uppnås genom gränsöverskridande samarbete.

Läs fler
Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 18 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.