På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

GD-bloggen

Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Inbjudan till produktseminarium om lagar och marknadskontroll

  Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen och Elsäkerhetsverket bjuder in till ett marknadskontrollseminarium i Västerås den 24 november.

 • Offentliga samråd om ömsesidigt erkännande och marknadskontroll

  Hur kan kunskapen om, och genomförandet av, EU:s lagstiftning om produkter förbättras? EU-kommissionen lanserar två offentliga samråd för att inhämta myndigheters, företags och konsumenters synpunkter inför kommande lagstiftningsinitiativ.

 • Konferens om den inre marknaden

  Den 17 juni samlades drygt 150 representanter för myndigheter, företag, näringslivs- och konsumentorganisationer och andra intressenter i Bryssel för att diskutera hur den fria rörligheten av varor och regelefterlevnaden på den inre marknaden kan förbättras genom ökad kunskap, tydligare regler och förstärkt samarbete.

 • Krav på utökad marknadskontroll

  Produkter på marknaden antas vara kontrollerade och säkra, men så är inte alltid fallet. CE-märkning, marknadskontroll och framtiden diskuterades i Almedalen.

 • Seminarium om marknadskontroll i Almedalen

  ”Hållbara CE-märkta produkter – lagar och regler gör inte själva jobbet” är rubriken på den paneldebatt som Marknadskontrollrådets ordförande Peter Strömbäck deltar i torsdagen den 7 juli.

 • Statlig utredning om marknadskontroll

  Regeringen har givit Annika Brickman i uppdrag att utreda vilka svenska myndigheter som har marknadskontrollansvar, vilka befogenheter och sanktionsmöjligheter de har samt föreslå eventuella författningsändringar för att skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv marknadskontroll. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

 • Marknadskontrolldagen 2016

  Den 13 april avhölls för första gången ”Marknadskontrolldagen”, ett evenemang arrangerat av Marknadskontrollrådet för, av och med marknadskontrollmyndigheter, vilket förhoppningsvis kan bli ett stående inslag vart annat år. Ungefär 140 deltagare från rådets myndigheter hörsammade kallelsen och infann sig på Nalen i Stockholm för att delta vid detta historiska tillfälle.

 • PROSAFE firar 25 år!

  PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) är ett icke-vinstdrivande forum för marknadskontrollmyndigheter inom EU/EES och vars mål är att förbättra säkerheten för användare för produkter och tjänster i Europa.

Läs fler
Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 18 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.