På denna webbplats hittar du regler som tillverkare, importörer och återförsäljare måste följa när de saluför produkter och vilka myndigheter som ansvarar för marknadskontroll.

GD-bloggen

Catarina Andersson Forsman, GD för Läkemedelsverket
 • Stor samsyn om hur marknadskontrollen kan förbättras i EU

  Myndigheter behöver ökad kunskap, fler resurser och starkare befogenheter samt öka samarbetet för att säkerställa en bättre regelefterlevnad hos de som tillhandahåller produkter på den inre marknaden. Om detta finns en stor samsyn bland såväl industri, konsumenter som myndigheter visar resultaten från EU-kommissionens offentliga samråd som nyligen offentliggjordes.

 • Nationell marknadskontrollplan för 2017

  Ökad kontroll av produkter som säljs på nätet, bättre samverkan mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter, fler myndighetsgemensamma projekt och förbättrad information om regelverket till företag är några av de aktiviteter som Marknadskontrollrådet ska lägga fokus på under 2017.

 • Inbjudan till produktseminarium om lagar och marknadskontroll

  Energimyndigheten, Post- och telestyrelsen och Elsäkerhetsverket bjuder in till ett marknadskontrollseminarium i Västerås den 24 november.

 • Offentliga samråd om ömsesidigt erkännande och marknadskontroll

  Hur kan kunskapen om, och genomförandet av, EU:s lagstiftning om produkter förbättras? EU-kommissionen lanserar två offentliga samråd för att inhämta myndigheters, företags och konsumenters synpunkter inför kommande lagstiftningsinitiativ.

 • Konferens om den inre marknaden

  Den 17 juni samlades drygt 150 representanter för myndigheter, företag, näringslivs- och konsumentorganisationer och andra intressenter i Bryssel för att diskutera hur den fria rörligheten av varor och regelefterlevnaden på den inre marknaden kan förbättras genom ökad kunskap, tydligare regler och förstärkt samarbete.

 • Krav på utökad marknadskontroll

  Produkter på marknaden antas vara kontrollerade och säkra, men så är inte alltid fallet. CE-märkning, marknadskontroll och framtiden diskuterades i Almedalen.

 • Seminarium om marknadskontroll i Almedalen

  ”Hållbara CE-märkta produkter – lagar och regler gör inte själva jobbet” är rubriken på den paneldebatt som Marknadskontrollrådets ordförande Peter Strömbäck deltar i torsdagen den 7 juli.

 • Statlig utredning om marknadskontroll

  Regeringen har givit Annika Brickman i uppdrag att utreda vilka svenska myndigheter som har marknadskontrollansvar, vilka befogenheter och sanktionsmöjligheter de har samt föreslå eventuella författningsändringar för att skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv marknadskontroll. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Läs fler
 • Marknadskontroll av leksaker i barnmenyer

  Det är vanligt förekommande att en leksak medföljer vid köp av olika typer av barnmenyer på snabbmatsrestauranger. Konsumentverket har sedan…

 • Osäker badrumsspegel

  Badrumsspegeln, som har inbyggd belysning, saknar all märkning och klarar inte vattenprov utan att vatten läcker in på farliga ställen….

 • Brister i EMC och elsäkerhet hos LED-strålkastare

  Den här LED-strålkastarens anslutningskabel är av fel typ och kan tryckas in i höljet. Vatten läcker också in när provning…

 • LED-strålkastare fallerar i elsäkerhet och avger störningar

  LED-strålkastarens konstruktion har brister vad gäller fastsättningen av jordning. Märkningen är bristfällig. Strålkastaren avger också ledningsbundna störningar. Elsäkerhetsverket har beslutat…

 • Vatten läcker in i LED-strålkastare

  Vid prov av skydd mot vatten så tränger vatten in i LED-strålkastaren. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Läs mer på…

 • LED-strålkastare brister i elsäkerhet och EMC

  Den här LED-strålkastarens anslutningskabel kan tryckas in i höljet. Det gör att det finns risk att kabeln kommer åt saker…

Läs fler

Varje vecka publicerar EU-kommissionen en sammanställning av de farliga produkter som medlemsstaterna vidtagit åtgärder mot.

Marknadskontrollrådet

För närvarande är 18 marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet.