Att göra Sverige lite bättre

Post- och telestyrelsens (PTS) vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

En del av PTS verksamhet är marknadskontroll av radioutrustning som sätts på den svenska marknaden. Från och med den 13 juni 2017 måste radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i radioutrustningsdirektivet, direktiv 2014/53/EU (även kallat RE-direktivet eller RED).

Vår löpande produktkontroll är inriktad på att granska överensstämmelsen mot väsentliga (tekniska) radio- och EMC-krav samt administrativa krav. En stor och ökande del av arbetet med marknadskontroll handlar om att informera om vad som gäller för tillverkare, importörer, distributörer och konsumenter. Det arbetet sker bland annat genom seminarier, artiklar i press samt via sociala kanaler.

Jag tycker att det är viktigt med en marknadskontrollsprocess som utgår från ett brett och riskbaserat urval av produkter. Med ett kontinuerligt stort inflöde av nya radiobaserade produkter, är det avgörande att dessa uppfyller de krav som ställs för att vi ska uppnå en rimligt störningsfri radiomiljö. Det är också tydligt att en fungerande marknadskontroll även bidrar till en jämn spelplan för aktörer som vill producera och sälja produkter i Sverige och EU.

För att utöva en effektiv marknadskontroll behövs också samarbete mellan nationella och internationella marknadskontrollmyndigheter. Inom EU bedrivs arbetet bland annat genom Administrative Cooperation Group (AdCo) samt inom Norden genom möten med våra nordiska marknadskontrollmyndigheter med ansvar för RED. Inom Sverige sker samarbetet bland annat genom Marknadskontrollrådet men även direkt mellan myndigheter, för PTS del bland andra Elsäkerhetsverket.

EU-kommissionens Information and Communication System on Market Surveillance (ICSMS) är ett bra verktyg för att synliggöra marknadskontrollsärenden inom EU och därmed kan vi ha en samordnad och mer effektiv marknadskontroll.
Ett exempel på ett myndighetsöverskridande samarbete inom Marknadskontrollrådet är den nystartade e-handelsgruppen där Konsumentverket, Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, Tullverket, Transportstyrelsen, Swedac, och PTS ingår. Målet är att bredda kunskapen hos myndigheterna när det gäller e-handel samt att informera konsumenter om de eventuella risker som finns vid e-handel. E-handelsgruppen kommer att tillsammans kontrollera tre olika modeller av hoverboards (balansbräda) med inbyggda radiofunktioner från aktörer i Sverige, inom EU och utanför EU.

Min uppfattning är att ett ständigt lärande, utvärdering av interna processer, fungerande informationsdelning samt gränsöverskridande samarbeten mellan myndigheterna ger oss förutsättningar att bedriva en effektiv marknadskontroll. Det hjälper oss att tillsammans göra Sverige lite bättre.

Dan Sjöblom, Post- och telestyrelsen (PTS)