En bättre konsumentvardag

114 sidor. Ett helt år av verksamhet och aktiviteter sammanfattas i en årsredovisning på 114 sidor. Den kan självfallet inte berätta om allt vi gjort, all den tid, kraft och energi vi lagt på att skapa en bättre konsumentvardag.

Ett sätt att skapa en bättre och säkrare konsumentvardag är att genomföra marknadskontroller. Marknadskontroller är ett viktigt verktyg i granskningen av att den som erbjuder varor och tjänster till konsumenter tar sitt ansvar. Men, det är inte myndigheterna som genom sina kontroller ska se till att varor och tjänster är säkra – det ansvaret vilar på säljaren och andra inblandade aktörer.

Den som erbjuder varor och tjänster till konsumenter har en skyldighet att genomföra egenkontroller. I egenkontrollen ingår att ställa krav på leverantörer och tillverkare och se till att det finns dokumentation som visar att produkterna är säkra. Det ingår också att ha ett system för att regelbundet kontrollera, följa upp och åtgärda brister.

Den egenkontroll som företagen gör idag är i flera fall är otillräcklig och behöver utvecklas. Bland annat behöver företagen se över hur de själva märker produkter, men också kontrollera märkningen på produkter som de köper av andra. Företagen behöver vidare ställa tydligare krav på sina leverantörer och göra egna stickprovskontroller av märkning av produkter i butik. Vi har i våra marknadskontroller sett att detta sällan sker, utan att företagen i för stor utsträckning litar på sina leverantörer.

En av de marknadskontroller Konsumentverket genomförde under det gånga året handlade om lekplatser och lekredskap. Det var en uppföljning av en tidigare kontroll och den visade att det fortfarande finns många brister på lekplatser runt om i landet. Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. En intressant fråga som kom upp var om Konsumentverkets kontroller påverkar tillgången till inspirerande och utvecklande lekmiljöer på ett negativt sätt. Missuppfattningen att säkerhet är lika med tråkighet blev överbevisad på ett tydligt sätt i en av de lekparker vi besökte: Pelle Svanslös-parken i Uppsala. Det är en annorlunda, säker och spännande park som aktiverar barn utan att på något sätt vara tråkig.

Även om vi träffade på en mängd konstruktionsfel och felaktigt placerad utrustning är en slutsats av kontrollen att det största problemet fortfarande är olycksrisker som beror på eftersatt underhåll. En väg att minska sådana risker kan vara att öka den kommunala tillsynen av lekplatser. Och under 2017 ska Boverket och Konsumentverket tillsammans ta fram en vägledning för att underlätta och främja kommunernas tillsyn av lekplatser.

Marknadskontrollen av leksaker och barnartiklar hos butikskedjor och nätbutiker bekräftade att det är viktigt med egenkontroll. Det framkom tydligt att företagen i allt för stor utsträckning litar på att tillverkare och leverantörer har kontroll och ansvarar för att reglerna följs. Det visade sig att flera varor inte uppfyllde säkerhetskraven.

Ett sätt att komma tillrätta med problemen är naturligtvis att kräva att bristerna i de enskilda varorna korrigeras. Ett annat, mer förebyggande sätt, är att granska företagens egenkontroll och hur de arbetar för att uppfylla kraven på säkerhet, märkning och dokumentation. Vår kontroll innehöll båda momenten, men det är den senare delen som är mest intressant och något vi vill utveckla vidare. Kan vi få företag att mer aktivt arbeta med system för egenkontroll kan det vara en bra väg att också få dem att ta sitt ansvar.

Att arbeta för att stärka företagens egenkontroll är en metod som alla marknadskontrollerande myndigheter bör kunna använda och ha intresse av att utveckla. Kanske kan vi i framtiden få se gemensamma verktyg för alla marknadskontrollerande myndigheter och på så sätt tillsammans skapa en bättre konsumentvardag.

Cecilia Tisell, GD för Konsumentverket

Foto: Øyvind Lund