Ett händelserikt 2017

Nu börjar 2017 närma sig sitt slut och jag ser tillbaka på året som gått och blickar samtidigt lite framåt.

För tredje gången arrangerade Marknadskontrollrådet ”Din produkt, ditt ansvar”, som tydligt ökar i popularitet. Detta år såg vi ett rekordstort deltagarintresse. Drygt 180 företags- och myndighetsrepresentanter deltog i seminariet den 28 april på Nalen för att utbyta erfarenheter om vilka skyldigheter tillverkare, importör respektive distributör har, vilka olika regelverk som gäller, hur företag uppfyller dessa krav och hur myndigheterna kontrollerar marknaden. Vid utställartorget fanns rådets myndigheter representerade, men även Business Sweden, Svensk handel och Teknikföretagen.

Marknadskontrollrådet deltog också i NyföretagarCentrums Eget företag-mässa som i år ägde rum 9-11 november i syfte att informera de som funderar på – eller just har startat – ett eget företag. Jag tror vi nådde fram till en helt ny målgrupp.

Bland Marknadskontrollrådets fokusfrågor under 2017 vill jag särskilt lyfta de utmaningar som är kopplade till den explosivt ökande e-handeln. Särskilt svårt har vi myndigheter att kontrollera de produkter som kommer från tredje land och hamnar direkt hos slutkonsument och som utgör en allt större del av varuhandeln. Marknadskontrollrådet har därför tillsatt en särskild arbetsgrupp för att utarbeta bästa praxis för kontroll av produkter som säljs på nätet. Detta görs bl.a. genom ett gemensamt marknadskontrollprojekt som nu är inne i ett intensivt skede och som ska slutföras nästa år.

Sverige var också ett av tre pilotländer som deltog i EU-kommissionens kampanj om säker e-handel som lanserades under hösten och som kommer att följas upp av en nationell informationssatsning 2018.

Marknadskontrollrådet tog 2017 fram en informationsbroschyr särskilt riktad till importörer och som kortfattat listar vad den som importerar produkter måste tänka på, med utgångspunkt på kraven i såväl tull- som produktlagstiftningen.

2016 års marknadskontrollutredning överlämnade i september sitt slutbetänkande om marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter. Utredningen föreslår en ny horisontell lag om marknadskontroll som ska ge alla myndigheter samma förutsättningar för att bedriva marknadskontroll, något som inte riktigt är fallet idag. För flera myndigheter innebär det ökade befogenheter som t.ex. rätten att göra anonyma inköp och att få ekonomisk ersättning av provningskostnader vid bristande överensstämmelse. Utredningen öppnar också för ökade möjligheter att ta ut sanktionsavgifter vid regelöverträdelser och införande av sekretessbrytande bestämmelser för myndighetssamarbete, som jag tror kommer att bidra till en mer effektiv marknadskontroll.

Den 19 december överlämnade EU-kommissionen ett förslag till nytt varupaket bestående av ett förslag till ny förordning om marknadskontroll och ett förslag till ny förordning om ömsesidigt erkännande. Detta paket, som syftar till att tackla utmaningarna rörande e-handel från tredje land, tydliggöra och skärpa kraven på marknadskontrollmyndigheterna, öka samarbetet mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter och med näringslivet, har vi väntat på länge. Jag ser att vi kommer att arbeta mycket med förhandlingarna om dessa rättsakter under 2018.

Hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att te sig kommer också att stå högt på den politiska dagordningen. Jag överlämnade den 6 december Swedacs regeringsuppdrag om hur den svenska handeln påverkas av brexit. Rapporten synliggör de frågor som behöver lösas för att mildra de negativa konsekvenser som väntas för import och export av produkter.

God jul och gott nytt år!

Peter Strömbäck, Swedac