Hur kan vi garantera strålsäkra produkter?

Strålsäkerhetsmyndighetens övergripande vision är ett strålsäkert samhälle och vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Som marknadskontrollmyndighet ska vi kontrollera att produkter och ämnen som alstrar strålning uppfyller gällande krav.

Våra resurser för marknadskontroll har hittills fokuserats på starka laserpekare. Det är en produkt som ligger i tiden och inom vårt eget ansvarsområde. När det gäller andra produkter, som främst ligger inom andra myndigheters ansvarsområde, ser vi ett stort behov av att samverka och vi välkomnar alla initiativ för att säkerställa att risker med strålning beaktas även i andra myndigheters marknadskontroller.

Tidigare i år kontrollerade vi, tillsammans med Konsumentverket, laserpekare som vi köpte in via ett e-handelsföretag. Vi köpte 17 laserpekare som testades och alla 17 visade sig ha sådana brister att de kan ge bestående ögonskador. Ingen av dem uppfyllde kraven på märkning och samtliga omfattades av tillståndsplikten för starka laserpekare. Det var alltså laserpekare som i Sverige kräver tillstånd för att användas. Tillsammans med Konsumentverket varnar vi därför konsumenter som handlar laserpekare från e-handelssajter eftersom produkterna kan vara mycket starkare än det som står angivet på dem.

Just nu jobbar vi med ett projekt för att kontrollera kravuppfyllnaden hos laserprojektorer, vilket vi gör i samarbete med Elsäkerhetsverket. För att vår kontroll ska bli så bra som möjligt har vi bett alla dem som har tillstånd från oss att använda laserprojektorer att ge förslag på vilken laserprojektor vi ska kontrollera. När vi har testat laserprojektorerna utifrån strålsäkerhetskrav kommer vi att lämna över dem till Elsäkerhetsverket för kontroll utifrån deras kravbild. Detta är två exempel på hur myndigheter tillsammans kan jobba för säkrare produkter och jag ser fram emot fler samarbeten framöver.

Mats Persson, Generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten