Hur mycket rymmer en liter?

Har du tänkt på alla mätningar som måste göras när du handlar varor eller tjänster i din vardag? En vanlig lördag. Du äter frukost. På frukostbordet finns kaffe, juice och frukt. Kaffet och juicen är färdigförpackade varor vars pris är baserad på vikt eller mängd. Frukten har du kanske köpt i lösvikt och då fanns en våg inblandad då priset bestämdes. Efter frukost behöver du handla och tar bilen förbi en bensinstation för att tanka. Det du ska betala bestäms av en flödesmätare som sitter i bensinpumpen.

Alla dessa mätvärden produceras av olika typer av mätinstrument som finns i din närhet – till och med i din bostad. När du betalar din elräkning finns en elmätare i bakgrunden – liksom en vattenmätare om du har kommunalt vatten.

Men kan man lita på att mätvärdena är korrekta? Finns det någon kvalitetssäkring av mätinstrument och vågar?

En del av Swedacs verksamhet ansvarar för just detta – att de mätvärden som ligger till grund för debitering är framtagna med en rimlig noggrannhet.

Det finns därför tekniska krav på mätinstrument och vågar för att de ska uppfylla vissa kvalitetskrav. Ansvaret för att mätinstrumentet uppfyller dessa krav ligger på tillverkaren så länge instrumentet finns tillgängligt på marknaden.

Swedac ställer också krav på den som sedan köper instrumentet och använder det så att det även i sin användning uppfyller vissa noggrannhetskrav.

Ett exempel på en användare är en butiksägare som säljer varor i lösvikt. Vågen som används ska uppfylla vissa kvalitetskrav men även regelbundet kontrolleras i s.k. föreskriven återkommande kontroll.

Kommunen som säljer vatten till sina innevånare ska på samma sätt använda godkända vattenmätare och se till att mätarna regelbundet kontrolleras.

I vårt uppdrag måste vi även se till att reglerna följs. Det kan innebära att köpa och granska våg som finns på marknaden eller besöka ett elnätföretag för att se hur företaget sköter sina åtagande när det gäller kvalitetssäkring av de mätare som används. Eftersom de tekniska kraven på instrumenten är baserade på EU-gemensamma regler (EU-direktiv) deltar vi också i ett internationellt samarbete.

För marknadskontroll finns en speciell grupp (AdCo) som är knutet till EU-direktiven och som har till uppgift att samordna arbete och informationsspridning mellan medlemsländerna i EU. Nytt för i år är att AdCo-gruppen har fått löfte, av EU-kommissionen, om finansiering av ett gemensamt projekt för marknadskontroll av elmätare och fjärrvärmemätare.

Detta är första gången som en sådan aktivitet får finansiering. Hela 300 000 € ska skjutas till projektet. De medlemsländer, däribland Sverige som också är ordförande i gruppen, ska med dessa medel granska produkter genom provning och granskning av dokumentation för att se att produkterna klarar föreskrivna krav. För att de som är föremål för reglerna ska veta vad som gäller är det viktigt att vi har information tillgänglig och aktivt gör riktade informationsinsatser.

Därför anordnar Swedac i höst ett kostnadsfritt seminarium med temat ”Vikten av att väga rätt”. Syftet med vågdagen är att sprida kunskap och skapa samsyn kring regelverket för olika vågtyper.

Swedac finns med andra ord överallt i din vardag och säkerställer exempelvis att en liter verkligen är en liter när du tankar bensin eller köper en färdigförpackad vara. Via den här länken kan du få mer information om hur Swedac arbetar med regler om mått och vikt.

Peter Strömbäck, Swedac