Kan tillsyn och marknadskontroll skydda barn och unga från tobak och nikotinskadeverkningar?

I min tidigare blogg berättade jag om Folkhälsomyndighetens uppdrag och det omfattande arbete som myndigheten bedriver för att verka för en god folkhälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Tillsyn och marknadskontrolluppdraget är fortfarande ganska nytt för myndigheten. Under hösten har vi påbörjat översyn av tillsynsprocessen övergripande på Folkhälsomyndigheten i syfte att myndighetens tillsyn ska bedrivas på ett likvärdigt, effektivt och enhetligt sätt oavsett verksamhetsområde. En viktig förutsättning för att upprätthålla skyddet för folkhälsan är att vi utövar tillsyn och marknadskontroll, säkerställer regelefterlevnaden och på så sätt skyddar samhället, särskilt barn och unga, från hälsofarliga produkter. Vi hoppas att det processförbättringsarbetet kommer att bli ett bra stöd för löpande tillsynsverksamhet när vi kontrollerar produkter utifrån skyddslagstiftningar.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Genomförande av tobaksproduktdirektivet (TPD) i nya lagen om tobak och liknande produkter har varit ett steg framåt i det förebyggande arbetet i Sverige.

Myndighetens tillsyn riktar sig mot tillverkare, importörer och partihandlare av tobak och liknande produkter, d.v.s. de aktörer som avser att tillhandahålla dessa produkter på den svenska marknaden. Vårt tillsynsarbete är till nytta för hela befolkningen. Myndighetens tillsynsansvar omfattar produktkontroll av tobak och liknande produkter, allt från krav på säkerhet, ingrediensinnehåll, utsläpp, märkning och förpackning. Senaste tillskott i vårt tillsynsuppdrag – spårbarhet och säkerhetsmärkning, är ett nytt EU-gemensamt regelverk som syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksprodukter. Detta regelverk gör det möjligt att identifiera, spåra och söka varje individuell tobaksförpackning från tillverkning ut i handeln och att endast äkta och korrekt märkta varor når slutkonsumenten. Genom att motverka den illegala handeln, begränsas spridning av billiga, olagliga produkter, produkter med förbjudna smaktillsatser, och på så sätt skyddas barn och unga från tobaksbruk. Minskad illegal handel bidrar också till att skydda folkhälsan genom att minska tillgången på tobaksprodukter utan hälsovarningar.

Tillsynsarbetet som myndigheten bedriver bidrar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det skyddar framförallt barn och ungdomar. Alla tobaks- och nikotinprodukter kan leda till ohälsa, av detta skäl är det viktigt att Folkhälsomyndigheten övervakar utvecklingen av nya tobaksvaror och e-cigaretter på marknaden. Tillsynsarbetet är en viktig del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och det nationella målet att minska tobaksbruket.

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten