Marknadskontroll – ett verktyg för att öka antalet strålsäkra produkter

Den 1 juni 2019 tillträdde jag som generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta är mitt första blogginlägg i rollen, även om jag inte är ny i bloggen. Marknadskontroll är ett känt begrepp för mig efter en längre tid som generaldirektör på Kemikalieinspektionen. Som nytillträdd generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten ägnar jag mig nu åt att sätta mig in i myndighetens olika ansvarsområden. Det finns en spännande bredd i verksamheten och jag ser fram emot tillfället att ta mig an marknadskontroll från en annan vinkel.

Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag. För oss på Strålsäkerhetsmyndigheten är det ett verktyg för att motverka att människor utsätts för onödiga risker från produkter med strålning. Det finns produkter på marknaden som kan vara skadliga om de används fel eller om de inte är tillverkade på ett säkert sätt. De kan vara lättillgängliga och billiga att införskaffa i och med handel över nätet, som sannolikt bara kommer att öka. Exempel på sådana varor kan vara laserpekare av olika slag där vi sett exempel på att laserpekare som inhandlats via e-handelssajter inte uppfyllt de krav som finns på märkning. Vår möjlighet att minska riskerna med sådana produkter är genom egna kontroller eller kontroller i samverkan med andra myndigheter.

Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag på området är att utföra marknadskontroll gällande tekniska anordningar som alstrar strålning och produkter där radioaktiva ämnen har tillsats trots förbud, det kan till exempel gälla leksaker eller kosmetika. Våra resurser för marknadskontroll har hittills fokuserats på starka laserpekare eftersom det är en populär produkt hos allmänheten som ligger inom vårt ansvarsområde. Under året har vi startat en rättsutredning som ska ge oss underlag så att vi kan bedöma om våra satsningar bör förändras på något sätt och eventuellt omfatta ytterligare produkter.

Vi samarbetar med andra myndigheter inom marknadskontroll, när vi testade laserpekare samarbetade vi exempelvis med Konsumentverket. Under hösten 2018 startade vi tillsammans med Elsäkerhetsverket en tillsyn av laserprojektorer, alltså showlaser eller discolaser, som finns tillgängliga på den svenska marknaden. För att involvera de som använder projektorerna frågade vi dem inför starten av tillsynsprojektet vilka sorts projektorer de använder och vilka modeller de ville att vi skulle testa. Utifrån deras förslag har vi köpt in ett antal projektorer som vi testar för att se om de uppfyller gällande krav. Tillsynen är inte avslutad än men vi har sett brister i de projektorer vi hittills testat. Projektet kommer att avslutas i höst, då vi också redovisar det slutliga resultatet.

Vi kommer att fortsätta att vidareutveckla samarbetet med övriga ansvariga myndigheter och berörda branscher. Därutöver ser jag ett behov av att öka medvetenheten hos konsumenterna kring de risker som finns med strålning från vanliga konsumentprodukter. Genom att stärka konsumenters kunnande kommer de att kunna ta ett eget ansvar för vilka
produkter de köper eller använder. Vi avser att öka våra informationsinsatser riktade till konsumenter så att de kan välja bort produkter som inte är strålsäkra.

Vi på Strålsäkerhetsmyndigheten välkomnar ständigt initiativ till samarbete så att risker med strålning kan hanteras även vid marknadskontroller med andra syften.

Nina Cromnier, generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten