Nollvision, elcyklar och artificiell intelligens

Samverkan är betydelsefull när det gäller våra möjligheter att bedriva en effektiv och ändamålsenlig marknadskontroll. Samarbetet med marknadskontrollmyndigheter i Sverige och inom EU är både givande och nödvändigt.

Under 2019 har vi tillsammans med Boverket startat upp ett marknadskontrollprojekt gällande motordrivna portar, en produkt som omfattas av både Byggproduktförordningen och Maskindirektivet.

Vi har utvecklat metoderna för omvärldsbevakning och marknadsanalys, exempelvis genom att analysera importstatistik från Tullverket för att på så sätt kunna skapa oss en bild av produktflöden och trender.

I början av året sjösattes strategin för Arbetsmiljöverkets nollvisionsarbete, med målsättningen att ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Ett av fokusområdena kommer initialt att vara arbetsfordon och mobila maskiner. Vår marknadskontroll blir naturligtvis viktig, då bristfälliga maskiner och dess tillbehör utgör riskkällor.

Sedan en tid tillbaka har snabbfästen för grävmaskiner (quick couplers) varit uppe för diskussion. Detta då ett antal allvarliga olyckor har rapporterats, både i Sverige och i andra EU-länder. Det har rört sig om fall där påmonterade skopor lossnat och orsakat såväl svåra skador som dödsfall. Vi på Arbetsmiljöverket har deltagit på en internationell konferens tillsammans med representanter från både branschen och från marknadskontrollmyndigheter inom EU, i syfte att identifiera de huvudsakliga orsakerna till att vissa snabbfästen uppvisar brister och vilka åtgärder som kan vidtas i nästa steg. Ett gott exempel på samarbete som förhoppningsvis leder till att riskerna med denna produkt undanröjs.

Vidare så har vår ambition att arbeta mer proaktivt bland annat resulterat i ett marknadskontrollprojekt gällande elcyklar. Produkten är relativt ny och marknaden växer.

I maj gjorde vi oanmälda besök hos ett flertal återförsäljare i Stockholmsområdet. Det som kontrollerades var om elcyklarna uppfyllde de formella kraven om CE-märkning, bruksanvisning på svenska och försäkran om överensstämmelse. Totalt kontrollerades ett sextiotal olika modeller, och formella brister uppdagades gällande ett antal modeller.

Vi har även försökt lyfta blicken mot framtiden. Artificiell intelligens (AI) är redan nu en verklighet vi har att förhålla oss till, och omfattningen lär knappast minska framöver. Hur påverkar detta marknadskontrollen? Blir ansvarssubjekten desamma? Räcker de verktyg i form av lagar och regler som vi har idag? Detta är diskussioner vi för, och kommer att behöva föra framöver. Naturligtvis är det nödvändigt med samverkan även i dessa frågor.

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket