Producentansvar

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll som Naturvårdsverket är en del utav. Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag. För Naturvårdsverket ligger mycket fokus gällande marknadskontroll på producentansvaret.

För över två år sedan skrev Naturvårdsverket ett inlägg på denna blogg om vårt arbete med producentansvar. Vi skrev om hur producentansvar innebär att den som ger upphov till en produkt ska ta kostnaderna för att samla in, återvinna och behandla avfallet som uppstår när produkten är förbrukad. Vi konstaterade också att som producent räknas den som gör en produkt som omfattas av producentansvar tillgänglig på den svenska marknaden. Vi pekade på att i producentansvaret ingår att utforma produkten så att återanvändning och materialåtervinning främjas. Men vi lyfte också fram att det finns en stor potential för producenter, om det som idag betraktas som avfall istället skulle ses som en resurs.

Sedan dess har det hänt otroligt mycket inom producentansvarsområdet. Förra året godkände Europeiska unionens råd Europaparlamentets preliminära överenskommelse om de fyra lagstiftningsförslagen i avfallspaketet. De nya reglerna träder i kraft den 5 juli 2020 med några undantag som har längre tid för införlivande. Avfallspaketet ska leda till ökad materialåtervinning och bidra till inrättandet av en cirkulär ekonomi. För producentansvaret så innebär avfallspaketet att minimikrav för system för utökat producentansvar införs. Vidare har vår nationella lagstiftning förändrats med nya regler för producentansvar för förpackningar och returpapper som bland annat innebär att de som samlar in förpackningar och returpapper från hushåll måste söka tillstånd från Naturvårdsverket. De nya förslagen innebär även att producenter och insamlingssystem får en rapporteringsskyldighet och ska betala tillsynsavgift till Naturvårdsverket.

Producentansvaret i Europa är minst sagt under förändring. De politiska trenderna gå mot att ställa ökade krav på producenter att skapa hållbara produkter. Man vill ta ett helhetsansvar för produkternas livscykel. Den ständigt ökade mängden avfall har skapat en våg av ny och påtänkt lagstiftning samt höjda återvinningsmål för nya produktkategorier. Engångsplast kommer inom en snar framtid att regleras av EU:s direktiv för engångsplast där bland annat producentansvar har diskuterats för ett antal produkter. Andra områden som eventuellt kan komma att omfattas av producentansvar är textilier, möbler och byggnadsmaterial.

Detta innebär även stora utmaningar för oss på Naturvårdsverket. För att möta de utmaningar som vi har framför oss arbetar Naturvårdsverket nu bland annat på att ta fram en ny IT-lösning som kan hantera existerande och kommande producentansvar med rapporteringsplikt. System som vi hoppas ska göra det så enkelt som möjligt för alla producenter att leva upp till nuvarande och kommande krav. Vill ni veta mer om producentansvar och vårt arbete är ni välkomna att läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Kerstin Cederlöf, Stf. Generaldirektör Naturvårdsverket