Så hjälper vår marknadskontroll svensk industri

Transportstyrelsen genomför i dag marknadskontroll inom väg, järnväg och sjöfart. Marknadskontroll är ett intressant område som skiljer sig från Transportstyrelsens andra uppdrag. Inte minst för att vi i så hög grad kan arbeta med information och stöd. Kontrollen möjliggör ekonomisk utveckling samtidigt som den garanterar säkerhet, hälsa och konsumentskydd. Ett viktigt område, med andra ord!

Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder. När den senaste båtlivsundersökningen genomfördes 2015 var antalet fritidsbåtar i Sverige ca 822 000. Bara under förra året tillkom 20 000 nya fritidsbåtar.

Det senaste året har vi fördjupat vår dialog med de 380 svenska båttillverkare, som finns i våra register. Under året kommer vi att besöka 20 av dem i syfte att öka vår kunskap om deras vardag. I takt med att vi lär oss mer kan vi också skapa begripligare regler, påverka utvecklingen av standarderna och lättare säkerställa att de efterlevs. Inte sällan uppstår brister på grund av okunskap. EU:s regelverk är omfattande och jag ser att vårt arbete med att informera, ge råd och stöd (ibland under ganska lång tid) är väldigt viktigt.

Transportstyrelsen samverkar på fritidsbåtsområdet med 27 andra europeiska marknadskontrollmyndigheter. Det här är en förutsättning för en effektiv och likvärdig marknadskontroll. Särskilt med våra nordiska systermyndigheter har vi ett nära samarbete. Ett annat helt avgörande samarbete har vi med Tullverket. När vi får kännedom om produkter från tredje land som inte uppfyller kraven och är potentiellt farliga kontaktar vi Tullverket för att produkterna ska kunna stoppas vid EU:s yttre gräns.

Jag får ofta signaler om att det känns tillfredsställande för medarbetarna när de kan underlätta för svenska tillverkare att göra rätt. På så sätt blir vår marknadskontroll ett sätt för svenska företag att möjliggöra en ökad omsättning, förbättra sina exportmöjligheter till nya marknader och därmed skapa nya arbetstillfällen i Sverige.

Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör, Transportstyrelsen

Foto: Liza Simonsson