Samverkan bidrar till helhetssyn i marknadskontrollen

Lagstiftningen om kemikalier består till stor del av EU-förordningar. För att tillsynen av lagstiftningarna ska vara likvärdig inom EU är det avgörande att medlemsländernas marknadskontrollerande myndigheter samarbetar med varandra.

Kemikalieinspektionen initierar och genomför varje år gemensamma tillsynsprojekt med övriga EU-länder. På det sättet bidrar vi till en konkurrensneutral tillämpning av kemikalielagstiftningen, något som är positivt både för skyddet för hälsa och miljö och för företagens möjligheter att konkurrera på lika villkor. Förtroendefullt samarbete inom EU och med andra aktörer kan också göra tillsynsarbetet mer effektivt. Genom att olika aktörer hjälps åt och genom att vi samordnar våra resurser slipper vi uppfinna hjulet på nytt varje gång vi startar ett tillsynsprojekt. Samverkan höjer också kvaliteten på marknadskontrollen.

Kemikalieinspektionen medverkar i dag i åtta tillsynsnätverk inom EU. Det största av dessa är den europeiska kemikaliemyndigheten Echas nätverk Forum. Varje år genomför vi ett antal gemensamma projekt inom Forum-samarbetet där de flesta av EU:s medlemsländer deltar. Ett exempel på ett projekt inom Forum gick ut på att EU-länderna kontrollerade förbjudna ämnen i kemiska produkter eller varor. Totalt granskades 5 625 produkter runt om i Europa. Efteråt har vi inom samarbetet tagit fram riktlinjer som länderna kan luta sig emot i sitt framtida tillsynsarbete på nationell nivå.

Samverkansprojekten ger synergieffekter även i Sverige när vi kopplar ihop vår EU-samverkan med nationella samarbeten med kommunerna. När det gäller projektet om begränsningar samverkade vi med omkring 100 kommuner för att kontrollera förbjudna och farliga ämnen i smycken. Kommunerna letade upp smycken i butikerna som de skickade till oss för screeninganalyser. Därefter inspekterade vi leverantörerna av smyckena. Sammanlagt analyserade vi över 1 100 smycken från cirka 500 butiker.

Förra året genomförde vi ett samverkansprojekt med 117 kommuner där kommunerna granskade märkningar och förpackningar för kemiska produkter med stöd från oss. Kommunernas inspektörer kontrollerade då 24 000 produkter, bland annat tvättmedel, rengöringsmedel och färger. Detta är – i likhet med de tidigare smyckeskontrollerna – en omfattande insats som vi på Kemikalieinspektionen inte skulle ha resurser att genomföra på egen hand.

Ett kommande exempel är ett samverkansprojekt inom Forum som vi planerar för att genomföra tillsammans med kommunerna nästa år. Projektet handlar om att kontrollera information om farliga ämnen i varor och märkning av varor som är behandlade med biocider.

I Marknadskontrollrådet i Sverige ingår 19 myndigheter som arbetar med frågor som rör marknadskontroll eller tillsyn inom olika områden. Vi rör oss ofta på samma arena, med samma företag och med liknande frågeställningar. I vissa fall gränsar lagstiftningarna till varandra och i andra fall gäller marknadskontrollen likartade produkter. Kemikalieinspektionen samarbetar till exempel med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket inom tillsynen av leksaker. Det bidrar till samordnad bedömning av de gemensamma regler som vi har för exempelvis CE-märkning.

Vi lär oss mycket av våra samarbeten med olika aktörer i Sverige och inom EU. All denna samverkan på olika nivåer bidrar till tydliga och gemensamma spelregler för näringslivet och till en giftfri miljö och en giftfri vardag. Vi blir helt enkelt lite bättre när vi jobbar tillsammans, så låt oss fortsätta på den vägen.

Nina Cromnier, Generaldirektör, Kemikalieinspektionen