Stärkt tillsyn med helhetssyn – summering av nio år som GD för Kemikalieinspektionen

Efter snart nio år som generaldirektör för Kemikalieinspektionen börjar jag i juni på ett nytt uppdrag som GD för Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta är alltså högst sannolikt inte mitt sista inlägg på GD-bloggen, men det sista som generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Jag vill därför ta tillfället i akt att summera de senaste årens utveckling inom marknadskontrollen på kemikalieområdet.

Sedan 2010 har Kemikalieinspektionen förstärkt tillsynsverksamheten avsevärt, med fler anställda inspektörer och en kraftig ökning av antalet genomförda inspektioner per år. Vi bedriver i dag tillsyn inom tre produktgrupper: kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor som leksaker, elektronik och kläder. Indelningen i de tre produktgrupperna och satsningen på förstärkt tillsyn har gett oss möjlighet att utveckla spetskompetens inom de olika lagstiftningsområdena.

En stor del av ökningen av varutillsynen har blivit möjlig genom regeringens satsning på en handlingsplan för en giftfri vardag. Detta har inneburit att vi kan lägga särskilt fokus på tillsyn av kemikalier i varor som är tillgängliga för konsumenter, inte minst barn. Vi publicerar i dag tillsynsrapporter från alla våra varuprojekt på vår webbplats och resultaten får ofta stort genomslag i medierna. Genom att arbeta med kommunikation får vi en spridningseffekt så att även företag som inte blivit kontrollerade säkerställer att de följer lagstiftningen. Det finns fortfarande stora utmaningar, men våra resultat pekar på förbättringar inom flera branscher och många företag har en större medvetenhet än tidigare om farliga ämnen i varor.

En annan utveckling är att både handeln och tillsynen har blivit mer internationell. I dag samverkar vi i åtta EU-nätverk för tillsyn, vilket bland annat medför att vi får en mer likvärdig marknadskontroll inom EU. Vi gör gemensamma tillsynsprojekt, diskuterar frågor om tolkning av lagstiftningen, har inspektörsutbyte, tar fram tillsynsguider och delar erfarenheter med varandra.

Handeln via internet har också ökat kraftigt och många privatpersoner köper i dag varor via nätet direkt från företag utanför EU. Det finns då en större risk att varorna inte är anpassade till EU:s krav på produktsäkerhet och kemikalieinnehåll. När konsumenter handlar direkt av företag utanför EU har tillsynsmyndigheter inget företag i EU att rikta krav på åtgärder mot. Här krävs ett utökat samarbete mellan tillsynsmyndigheter i olika länder.

En viktig del i framgångarna för vår tillsyn under de här åren har varit att vi drar nytta av den samlade kompetens som finns på myndigheten. Vår enhet för upplysning sprider kunskap från tillsynen till företagen och våra inspektörer sprider information som upplysningstjänsten tagit fram. I vissa tillsynsärenden behövs riskbedömningar och då har vi möjlighet att involvera erfarna medarbetare som främst arbetar med förslag om klassificering och begränsning av kemiska ämnen på EU-nivå. Tillsynen bidrar också till vårt arbete med att utveckla lagstiftningen, för att nya regler ska vara lätta både att följa och kontrollera.

Det är en styrka för att ha all denna kompetens och de olika uppdragen samlade under ett tak. Inte minst mot den bakgrunden är jag säker på att Kemikalieinspektionen har goda förutsättningar att möta nya utmaningar och utveckla marknadskontrollen ytterligare under de kommande åren.

Nina Cromnier Generaldirektör, Kemikalieinspektionen