Svårighet för marknadskontroll av gasapparater

Redan min under första vecka som ny GD föredrogs MSB:s remissvar angående EU-kommissionens förslag till nytt varupaket, ett marknadskontrollärende. I viss mån kände jag igen frågan eftersom jag arbetade på regeringskansliet tidigt när lagstiftningen om marknadskontroll kom. Sedan dess har det gått en tid och området har förändrats, men viss grundkunskap sitter.

Marknadskontroll är ett speciellt område, en del i en byggsats som ska främja den inre marknadens ekonomiska utveckling samtidigt som den syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd. Basen är förtroendet de ekonomiska aktörerna åtnjuter – att själva avgöra om en produkt uppfyller kraven och får släppas ut på gemenskapsmarknaden – och varornas rätt att flöda över nationsgränserna.

Myndigheterna borgar i efterhand för byggsatsens säkerhet genom att kunna ställa krav på korrigering eller borttagande från marknaden. Det gäller skydd mot skada och påverkan på brukare och omgivning, men också skydd mot ekonomisk skada av illojal konkurrens. En komplexitet är att lagstiftningen tillämpas nationellt medan varorna kan flöda fritt över nationsgränserna. På MSB, och kanske på andra marknadskontrollmyndigheter, omfattar mandatet också produkter som är begärliga för att utföra våldshandlingar.  Marknadskontrollens effekt får då ännu en dimension, som en länk i arbetet för att skydda oss mot terrorhandlingar och andra våldsbrott.

Att nationell lagstiftning skulle utgöra något problem har vi ibland svårt att förstå sett ur ett enskilt lands perspektiv. Väljer man att betrakta frågan ur ett EU-gemensamt perspektiv är det lättare att förstå att nationella juridiska begränsningar och nationell rätt att styra verksamheten kan skapa problem, det är en avvägning som ska göras.  Det kommer att bli krävande förhandlingar – jag önskar regeringskansliet all välgång – men medan dessa pågår får vi vässa vår verksamhet inom den ram som finns. Vi får olja upp vårt interna flöde för att genomföra en effektiv marknadskontroll.

För att nå större effekt av det vi gör måste vi planera väl och genomföra verksamheten rationellt, samarbeta med andra och informera om våra slutsatser och erfarenheter. Vi ska ge de aktörer som vill göra rätt tydlig information och kunskap om det produktregelverk vi förvaltar, och vi ska fokusera på att identifiera och granska aktörer som inte vill göra rätt. Samtidigt måste vi exponera våra erfarenheter av kraven på återrapportering och föreslå förbättringar till gagn för effektiviteten. Parametrar för rapportering bör kunna hämtas ur befintliga system. Eller kort och gott; det svenska regelverket ska inte försvåra en effektiv kontroll.

Under året kommer (sett ur MSB:s perspektiv) förbättringar att ske när det gäller den harmoniserade produktgruppen gasapparater – eller anordningar för förbränning av gasformigt bränsle som produktgruppen officiellt benämns. Det svenska regelverket föreslås förändras så att MSB får marknadskontrollansvaret för de grundläggande säkerhetskraven. (Utom för elektricitet som liksom för närvarande ska hanteras av Elsäkerhetsverket, respektive reglering och kontroll av delar som kommer i kontakt med livsmedel som föreslås tillfalla Livsmedelsverket.) Vi förväntar oss att det då ska gå snabbt att avgöra vilken myndighet som ska handlägga en anmälan.

En smolk i bägaren är att de svenska nya rättsakterna på området inte ligger i fas med den EU-förordning de ska komplettera, vilket medför svårigheter för vårt marknadskontrollmandat för under en tid. Så långt det är juridiskt möjligt kommer MSB förstås att arbeta för att verkan av detta ska bli så lindrig som möjligt.

Dan Eliasson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap