Tillsammansarbete

Boverket arbetar för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. För att vara en myndighet för långsiktigt hållbart byggande finns en handfull prioriterade utvecklingsområden utöver grunduppdraget där exempelvis tillsynsverksamheten finns med som en del av Boverkets instruktion. Förutom utvecklingsområden och uppdrag enligt instruktion är Boverket även en mycket eftertraktad expertmyndighet i olika regeringsuppdrag.

Boverket är en relativt liten myndighet med kompetens inom allt från byggd miljö till hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse samt boende och bostadsfinansiering. För att kunna täcka in samtliga arbetsområden inom ramen för de befintliga kompetenserna är det extra viktigt med samarbete, det vi numera kallar för tillsammansarbete. Med en stabil grundkompetens i linjeorganisationen är ingen utmaning oövervinnlig.

Ett högaktuellt exempel är ett regeringsuppdrag som syftar till att underlätta införandet av krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Uppdraget är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv. I uppdraget ingår bland annat att utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata för olika materialslag, för att byggherrens ska kunna räkna på byggnadens klimatpåverkan från en byggnad ur ett livscykelperspektiv. Boverket ska dessutom utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft. Det är alltså ett uppdrag som i mångt och mycket handlar om att dra sitt strå till stacken i arbetet med att lösa klimatkrisen.

Men även ett mycket avancerat system med krav på dokumentation är inget mer än en papperstiger om man inte kopplar på en tillräcklig tillsyn. Det är svårt att föreställa sig hur ett system som ännu inte är sjösatt ska tillsynas och det är således inget som man kan slänga ihop på en kafferast, utan det krävs ett gediget arbete för att hitta de mest optimala tillsynsformerna. Uppdragsledarna är proffs på att styra arbetet i de olika uppdragen men de besitter sällan all nödvändig kunskap i sakfrågan, vilket inte heller är meningen att de ska göra. En viktig del av deras arbete går ut på att identifiera relevanta delar i linjeorganisationen som kan bidra med sina erfarenheter. I just det här fallet blir kompetensen från marknadskontrollgruppen viktiga, eftersom de kan bidra med erfarenheter från tillsyn inom andra områden.

Boverket är inte bara myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket är även myndigheten för tillsammansarbete. Ingen kan allt, men tillsammans kan vi väldigt mycket!

Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket