Tullverket värnar om hälsa, miljö, säkerhet och konkurrensneutralitet

Tullverkets vision är att vara en modern och effektiv myndighet som förenklar det legala och förhindrar det illegala. Vi ska kontrollera flödet av varor in och ut ur Sverige, bidra till ett säkert samhälle och säkerställa konkurrensneutral handel. Vi ska förhindra varor som kan utgöra risk för hälsa, miljö och säkerhet att komma in i EU och i Sverige. Vi ska på samma sätt som övriga uppbördsmyndigheter också ta in tullar och andra avgifter som ska bidra till finansieringen av viktiga funktioner i samhället. Jag är stolt över att vara generaltulldirektör och chef för en myndighet med uppdrag som är så viktiga för medborgare och näringsliv.

Tullverket har en viktig roll också i arbetet med produktsäkerhet. Produktsäkerhet innebär säkerhetskrav för alla produkter avsedda för konsumenter och som säljs kommersiellt. Det gäller både nya och begagnade produkter. Produktsäkerhet är ett relativt nytt kontrollområde för Tullverket och det är ett uppdrag jag tar på väldigt stort allvar. Det förekommer idag personskador och i vissa fall också dödsfall världen över på grund av varor som inte uppfyller fastställa krav, ofta i producenternas jakt på snabba pengar där konsumenternas hälsa och säkerhet ställs åt sidan. Dessvärre pekar allt på att förekomsten av den här typen av varor och produkter ökar i det globala perspektivet.

Produkter som inte uppfyller gällande produktsäkerhetsregler är inte bara farliga för den som använder dem. Tillverkarna av dessa produkter snedvrider också den fria konkurrensen genom att kringgå de kostnader och den tid det tar att testa och certifiera en vara. Därför är det även ur detta perspektiv viktigt att stoppa farliga varor. Vi arbetar ständigt med att skydda de företag som gör rätt.

Produktsäkerhet som kontrollområde ligger därmed inom ett av Tullverkets viktigaste uppdrag – att göra det svårt för varor som utgör fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa att komma in i landet samt förhindra snedvriden konkurrens.

I Sverige utförs marknadskontrollen av ett antal myndigheter, så kallade marknadskontrollmyndigheter. Dessa myndigheter har möjlighet att kontrollera produkter som förekommer på marknaden och även när dessa varor befinner sig vid gränsen. Tullverket deltar tillsammans med dessa marknadskontrollmyndigheter samt Kommerskollegium i Marknadskontrollrådet. Man kan fråga sig vad Tullverkets roll är eftersom vi inte är en marknadskontrollmyndighet.

Tullverket har en unik kompetens när det gäller varuflöden. Vi har rätt att stoppa en misstänkt vara vid gränsen. Att hålla kvar varor på det sättet kan vi göra på begäran av en marknadskontrollmyndighet. När en vara stoppats görs en kontroll, antingen av medföljande dokument eller en fysisk kontroll av själva produkten. Om misstanken finns kvar efter vår kontroll kontaktar Tullverket behörig marknadskontrollmyndighet som beslutar om varan ska hållas kvar eller inte. Om marknadskontrollmyndigheten bestämmer sig för att vidta en åtgärd kommer varorna att hållas kvar av Tullverket till dess att vi får information om vilket beslut som myndigheten fattar. Det är alltid marknadskontrollmyndighetens beslut och befogenheter som avgör vad som ska hända med den aktuella produkten. Därmed är det givet att vi tillsammans med Sveriges marknadskontrollmyndigheter måste ha ett nära och bra samarbete. Det är vi tillsammans som kan förhindra att fel produkter når den svenska marknaden och det är bara de illegala aktörerna som tjänar på att vi inte samarbetar.

Therese Mattsson, Tullverket