Vikten av samverkan

Marknadskontroll syftar till att främja patientsäkerheten genom att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd samt att motverka snedvridning av konkurrens. Inom IVO:s breda tillsynsuppdrag över hälso- sjukvård, social omsorg samt tandvårdsverksamhet utgör marknadskontroll av egentillverkade medicintekniska produkter en del.

Medicinteknik är ett område där det finns gränssnitt mellan olika myndigheters ansvarsområden. För att marknadskontrollen på området ska vara effektiv är därför samverkan mellan myndigheter mycket viktig, både i Marknadskontrollrådet och i andra forum. Vi behöver ta till vara på tillfällen där vi får möjlighet att dela kunskap, perspektiv och erfarenheter.

IVO har en nära samverkan med Läkemedelsverket, som är sektorsmyndighet för medicintekniska produkter. Det finns även upparbetade samverkanskanaler med Socialstyrelsen, vars föreskrifter reglerar egentillverkade medicintekniska produkter.

I årets marknadskontroll, där IVO undersöker hur vårdgivare tar ansvar för återanvändning av medicintekniska engångsprodukter genom egentillverkning, är samverkan med Folkhälsomyndigheten en tillgång. De visade sig också ha kontakter med hälso- och sjukvården inom detta område, fast utifrån vårdhygieniska aspekter.

Även samverkan med myndigheter i andra EU-länder har varit givande och bidragit till årets marknadskontrollaktiviteter. Det har varit nyttigt för IVO att se hur samma fråga har hanterats av systermyndigheter i andra medlemsstater.

Därför vill jag avsluta med det Nina Cromnier skrev i Kemikalieinspektionens blogginlägg i höstas: ”Vi blir helt enkelt lite bättre när vi jobbar tillsammans, så låt oss fortsätta på den vägen.” Jag kan inte annat än att hålla med.

Gunilla Hult Backlund, Generaldirektör Inspektionen för vård och omsorg (IVO)