Ett händelserikt år 2018

2018 har varit ett händelserikt år, såväl i vår omvärld som för Swedac. Jag själv tillträdde i september som chef för myndigheten och regeringens beslut i början av året att flytta verksamheten i Stockholm till Borås har förstås inneburit stora utmaningar, främst genom kompetenstapp och stora rekryteringsbehov. Verksamheten har dock på ett beundransvärt sätt upprätthållits av kvarvarande medarbetare och en samlokalisering kommer på sikt att ge stora fördelar för myndighetens verksamhet och förnyelse. Vi ser med stor tillförsikt fram emot 2019 med många nya medarbetare och en förbättrad ekonomi genom ett utökat anslag.

Trots utmaningarna har också Marknadskontrollrådet kunnat genomföra många av de viktiga inplanerade aktiviteter som var inbokade för 2018.

Förhandlingarna om det nya varupaketet har fortgått hela året och kommer att fortsätta in på nästa år. I slutet av december 2017 lämnade Kommissionen över ett förslag till ett nytt ”varupaket” omfattande två nya EU-förordningar om marknadskontroll respektive ömsesidigt erkännande. Marknadskontrollrådet har under året varit aktivt i att bistå regeringen i förhandlingsarbetet framför allt om synpunkter på innehållet i marknadskontrollförordningen.

Marknadskontrolldagen 2018, ett seminarium för marknadskontrollmyndigheternas inspektörer, jurister och chefer som arbetar med marknadskontroll genomfördes den 18 april på Nalen i Stockholm. Det var andra gången som Marknadskontrolldagen genomfördes och ambitionen är att den ska hållas vart annat år. Ungefär 125 personer från 17 myndigheter deltog och utvärderingen av dagen visade att evenemanget var mycket uppskattat.

Vidare har Marknadskontrollrådet genomfört alla inplanerade rådsmöten under året där fokus har varit att genomföra de viktigaste aktiviteterna trots bristande resurser i sekretariatet och därför har en del av de inplanerade aktiviteterna flyttats fram till 2019.

Marknadskontrollrådet har dessutom i olika arbetsgrupper varit flitiga i att utbyta erfarenheter och samverka för att öka effektiviteten i kontrollen. En arbetsgrupp har även påbörjat planeringen av seminariet Din produkt, ditt ansvar som kommer äga rum den 24 april 2019.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till er alla för er del i vårt gemensamma ansvar att effektivisera marknadskontrollen i Sverige samt bistå regeringen med synpunkter om varupaketet när dessa har efterfrågats.

Högt på den politiska dagordning för 2019 som påverkar vår gemensamma verksamhet står förstås den svenska regeringsbildningen, Brexit-frågan och det pågående arbetet med utformningen av varupaketet. Vi har ett minst sagt ett spännande 2019 framför oss, men jag hoppas att ni alla innan dess får njuta av några lediga dagar innan det nya året tar vid.

God jul och gott nytt år!

Ulf Hammarström, Generaldirektör, Swedac

Kan vi tillsammans förbättra folkhälsan genom effektivare tillsyn och marknadskontroll?

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att verka för en god folkhälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Vi har även ett uppdrag att genom samverkan med andra myndigheter påverka folkhälsan i en positiv riktning Jag ser nu fram emot att även kunna inkludera vår tillsyn och marknadskontroll som en del i arbetet att förbättra folkhälsan. En viktig del i det uppdraget är marknadskontrollen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som bedrivs genom vårt tillsynsarbete inom tobaksområdet.

Till grund för det arbetet ligger tobaksproduktdirektivet som i sin tur är en implementering av WHO:s ramkonvention för tobakskontroll.

Den svenska implementeringen av tobaksproduktdirektivet är ett viktigt steg framåt i det tobaksförebyggande arbetet inom EU och Sverige. Det har inneburit flera viktiga förändringar som kan bidra till minskad rökning, utjämnade hälsoklyftor, minska den illegala handeln och därmed minskade kostnader för samhället i stort. Lagstiftningen för elektroniska cigaretter och tobak är skyddslagstiftningar med syfte att bl. a begränsa hälsorisker och minska bruket av tobak. En effektiv tillsyn leder till ökad regelefterlevnad och kan också bidra till att förhindra att unga börjar använda tobak.

Folkhälsomyndigheten är en av de nyare aktörerna bland marknadskontrollerande myndigheter. Mina gd-kollegor har i tidigare bloggar berättat om vikten av samarbete mellan myndigheter för att utveckla den marknadskontroll som bedrivs idag, och vi ser tacksamt fram emot att ta den hjälp som erbjuds. Men vi vill också kunna bidra, med ytterligare perspektiv i arbetet med att utveckla den marknadskontroll vi har.

Folkhälsomyndigheten bedriver idag ett omfattande arbete inom flera områden av Agenda 2030 för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, där hållbar konsumtion och produktion samt god hälsa och välbefinnande är exempel på områden där tillsyn och marknadskontroll kan vara en bidragande faktor till att målen uppnås.

Ett av de arbeten som Folkhälsomyndigheten bedriver handlar om jämlik hälsa, där målet är att sluta klyftorna på hälsoområdet inom en generation. Inom detta område ser vi skillnader mellan olika grupper i samhället och där är minskat bruk av tobaksprodukter en stor framgångsfaktor.

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete är beroende av att flera samhällssektorer samverkar. Flertalet myndigheter i Marknadskontrollsrådets arbete och uppdrag bidrar till en bättre folkhälsa. Jag ser fram emot att tillsammans med er verka för en bättre folkhälsa.

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

I utvecklingstider

I år firar Boverket 30 år som myndighet. Det senaste året har myndigheten fått ett utökat uppdrag och med det har också personalen utökats med tjugo procent. Bland annat har vi nyligen anställt Sveriges första riksarkitekt! En stor utökning med personal kräver också en omorganisation för att få det dagliga arbetet att fungera smidigt. Vi har i princip dammsugit hela södra Sverige på arkitekter, jurister, ekonomer och civilingenjörer och nu börjar organisationen ta form. Det är en rolig utmaning att få jobba med ett så brett uppdrag och att ha tillgång till experter inom hela Boverkets ansvarsområde.

Det är också nästan trettio år sedan Boverket utlokaliserades till Karlskrona, och vi jobbar ständigt med att vara en myndighet för hela landet. Det kräver att vi både syns och hörs och för dialog med andra aktörer. Det har i många år varit en utmaning att delta i dialogen utan att ge avkall på vår rese- och miljöpolicy. Nu har omvärlden kommit ikapp och vi ser nya möjligheter till en god balans mellan de olika faktorerna i och med digitaliseringen. Allt fler möten hålls exempelvis på distans, i synnerhet kortare möten med få deltagare.

Tillsynsverksamheten är inte ett undantag. Även inom det området försöker vi kombinera målet att nå så stora delar av Sverige som möjligt med att resa så lite som möjligt. I det arbetet är digitala distansmöten en stor tillgång som möjliggör en personlig dialog när så behövs med såväl andra myndigheter som branschorganisationer och vid behov även enskilda företag. Det utesluter inte att medarbetarna även behöver göra fysiska besök i tillverkningsanläggningar eller vid större branschsammankomster. Det första har syftet att få förståelse för tillverkarnas rutiner och vardagliga frågeställningar och det senare har syftet att visa att vi finns där för dem, vi kan föra dialog och visa engagemang genom att svara på frågor som kan vara lite mer övergripande för hela branschen. Det har visat sig vara en framgångsfaktor som skapar tillit och trovärdighet i branschen för Boverkets tillsynsarbete.

Digitalisering är ett begrepp som genomsyrar flera verksamheter inom Boverket. Vi arbetar bland annat för att digitalisera plan- och byggprocessen, och vi utvecklar digitala verktyg för vårt interna arbete. Vi hoppas också kunna ta fram digitala verktyg för att stödja tillsynsverksamheten, vilket ska kunna förenkla och kvalitetssäkra rutinuppgifter och därmed också frigöra tid för fördjupade utredningar och frågeställningar.

Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket