Kan tillsyn och marknadskontroll skydda barn och unga från tobak och nikotinskadeverkningar?

I min tidigare blogg berättade jag om Folkhälsomyndighetens uppdrag och det omfattande arbete som myndigheten bedriver för att verka för en god folkhälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Tillsyn och marknadskontrolluppdraget är fortfarande ganska nytt för myndigheten. Under hösten har vi påbörjat översyn av tillsynsprocessen övergripande på Folkhälsomyndigheten i syfte att myndighetens tillsyn ska bedrivas på ett likvärdigt, effektivt och enhetligt sätt oavsett verksamhetsområde. En viktig förutsättning för att upprätthålla skyddet för folkhälsan är att vi utövar tillsyn och marknadskontroll, säkerställer regelefterlevnaden och på så sätt skyddar samhället, särskilt barn och unga, från hälsofarliga produkter. Vi hoppas att det processförbättringsarbetet kommer att bli ett bra stöd för löpande tillsynsverksamhet när vi kontrollerar produkter utifrån skyddslagstiftningar.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Genomförande av tobaksproduktdirektivet (TPD) i nya lagen om tobak och liknande produkter har varit ett steg framåt i det förebyggande arbetet i Sverige.

Myndighetens tillsyn riktar sig mot tillverkare, importörer och partihandlare av tobak och liknande produkter, d.v.s. de aktörer som avser att tillhandahålla dessa produkter på den svenska marknaden. Vårt tillsynsarbete är till nytta för hela befolkningen. Myndighetens tillsynsansvar omfattar produktkontroll av tobak och liknande produkter, allt från krav på säkerhet, ingrediensinnehåll, utsläpp, märkning och förpackning. Senaste tillskott i vårt tillsynsuppdrag – spårbarhet och säkerhetsmärkning, är ett nytt EU-gemensamt regelverk som syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksprodukter. Detta regelverk gör det möjligt att identifiera, spåra och söka varje individuell tobaksförpackning från tillverkning ut i handeln och att endast äkta och korrekt märkta varor når slutkonsumenten. Genom att motverka den illegala handeln, begränsas spridning av billiga, olagliga produkter, produkter med förbjudna smaktillsatser, och på så sätt skyddas barn och unga från tobaksbruk. Minskad illegal handel bidrar också till att skydda folkhälsan genom att minska tillgången på tobaksprodukter utan hälsovarningar.

Tillsynsarbetet som myndigheten bedriver bidrar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det skyddar framförallt barn och ungdomar. Alla tobaks- och nikotinprodukter kan leda till ohälsa, av detta skäl är det viktigt att Folkhälsomyndigheten övervakar utvecklingen av nya tobaksvaror och e-cigaretter på marknaden. Tillsynsarbetet är en viktig del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och det nationella målet att minska tobaksbruket.

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Tillsammansarbete

Boverket arbetar för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. För att vara en myndighet för långsiktigt hållbart byggande finns en handfull prioriterade utvecklingsområden utöver grunduppdraget där exempelvis tillsynsverksamheten finns med som en del av Boverkets instruktion. Förutom utvecklingsområden och uppdrag enligt instruktion är Boverket även en mycket eftertraktad expertmyndighet i olika regeringsuppdrag.

Boverket är en relativt liten myndighet med kompetens inom allt från byggd miljö till hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse samt boende och bostadsfinansiering. För att kunna täcka in samtliga arbetsområden inom ramen för de befintliga kompetenserna är det extra viktigt med samarbete, det vi numera kallar för tillsammansarbete. Med en stabil grundkompetens i linjeorganisationen är ingen utmaning oövervinnlig.

Ett högaktuellt exempel är ett regeringsuppdrag som syftar till att underlätta införandet av krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Uppdraget är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv. I uppdraget ingår bland annat att utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata för olika materialslag, för att byggherrens ska kunna räkna på byggnadens klimatpåverkan från en byggnad ur ett livscykelperspektiv. Boverket ska dessutom utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft. Det är alltså ett uppdrag som i mångt och mycket handlar om att dra sitt strå till stacken i arbetet med att lösa klimatkrisen.

Men även ett mycket avancerat system med krav på dokumentation är inget mer än en papperstiger om man inte kopplar på en tillräcklig tillsyn. Det är svårt att föreställa sig hur ett system som ännu inte är sjösatt ska tillsynas och det är således inget som man kan slänga ihop på en kafferast, utan det krävs ett gediget arbete för att hitta de mest optimala tillsynsformerna. Uppdragsledarna är proffs på att styra arbetet i de olika uppdragen men de besitter sällan all nödvändig kunskap i sakfrågan, vilket inte heller är meningen att de ska göra. En viktig del av deras arbete går ut på att identifiera relevanta delar i linjeorganisationen som kan bidra med sina erfarenheter. I just det här fallet blir kompetensen från marknadskontrollgruppen viktiga, eftersom de kan bidra med erfarenheter från tillsyn inom andra områden.

Boverket är inte bara myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket är även myndigheten för tillsammansarbete. Ingen kan allt, men tillsammans kan vi väldigt mycket!

Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket

Blev det ett felköp? Håll utkik i sociala medier efter en familj som köpt billiga radioprylar

I förra månadens blogginlägg konstaterade Fredrik Holmberg, ställföreträdande generaltulldirektör för Tullverket, att en stor utmaning i marknadskontrollarbetet är den omfattande privatimporten. Eller kanske inte privatimporten som fenomen i sig, utan snarare att det som köps från utlandet av privatpersoner ofta är lågkvalitativa varor som inte uppfyller de regler som gäller inom EU. Fredrik konstaterar vidare att:

”Ett stalltips när du handlar på nätet är att alltid vara sunt skeptisk när du
ställs inför ett erbjudande som du egentligen tycker är för bra för att vara sant.”

PTS har samma erfarenhet vad gäller varor som faller under radioutrustningsdirektivet. Situationen kompliceras ytterligare av att fel inom radiodelen av en produkt ofta inte märks på produkten i sig. Problem i form av störningar kan i stället uppstå hos någon annan produkt som förlitar sig på radiokommunikation. Man kan alltså förledas att tro att den dyra märkesprodukten man köpt av en seriös aktör i Sverige är behäftad med fel, när den i själva verket störs av något annat. PTS väljer nu därför att ställa om sitt arbete till att tydligare fokusera på att medvetandegöra konsumenter, och även professionella radioanvändare, kring problemen med billiga radioprodukter.

Under hösten 2019, i samband med de stora nätshoppingdagarna ”Singles Day” och ”Black Friday”, kommer PTS att rulla ut en informationskampanj i sociala medier som på ett lättsamt och humoristiskt sätt lyfter riskerna med elektronik som är billigare än vad som borde vara möjligt. Förhoppningen är att den prylintresserade ska tänka till en gång extra innan den där otroligt billiga drönaren eller trådlösa babyvakten hamnar i nätbutikens varukorg.

Dan Sjöblom, Generaldirektör, Post- och telestyrelsen