Säkerhetsbrister på lekland

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. Det framgår av FN:s konvention om barns rättigheter. Men det är också viktigt att leken är säker. Tyvärr är den inte alltid det. Det har vi kunnat se både genom anmälningar till Konsumentverket och genom de två kontroller vi har gjort.

Antalet anmälningar till Konsumentverket om olyckor på lekland har ökat sedan 2005, då den första anmälan kom in. Totalt har myndigheten fått in drygt ett åttiotal anmälningar från konsumenter och underrättelser från företag om olyckor på lekland. De flesta olyckorna har varit relaterade till hoppborgar, rutschbanor och studsmattor. De vanligaste skadorna är frakturer, följt av huvudskador.

Bristerna som vi har upptäckt vid våra kontroller handlar i de flesta fall om felaktiga konstruktioner, men även om slitage och eftersatt underhåll. Bland de allvarligaste felen som upptäckts var konstruktioner med öppningar där barn riskerar att fastna med huvudet och strypas eller hängas. Detta fanns på alla granskade lekland.

Det här är både skrämmande och helt oacceptabelt. Visst är all lek av vildare karaktär förenad med vissa risker. Det vet nog alla föräldrar. Att barn till exempel krockar med varandra är svårt att komma ifrån. Men i anmälningarna till Konsumentverket är rutschbanor, hoppborgar och studsmattor iblandade i de flesta olyckorna. Här är det fråga om risker som går att förebygga, bland annat genom årliga besiktningar, tätare egenkontroller, övervakning av besökarna samt, inte minst, att identifierade brister åtgärdas.

Med anledning av att vi i vår senaste kontroll har kunnat konstatera att säkerheten inte har blivit bättre valde jag att skriva till branschen. I brevet betonar jag bland annat kravet på årlig besiktning och att säkerhetsbrister som påträffas måste åtgärdas, i de allvarliga fallen omedelbart. Det är inte acceptabelt att allvarliga risker finns kvar efter att de identifierats.

I år har vi inlett en större granskning av lekland. Ser vi fortsatta brister i säkerheten kommer vi inte att tveka inför att vidta rättsliga åtgärder. Det kan handla om förbud och det kan handla om höga viten och sanktionsavgifter. Driver man lekland har man ett mycket stort ansvar att se till att utrustning och miljö är säker.

Cecilia Tisell, Generaldirektör, Konsumentverket

Ett år tar slut – ett annat börjar

Jag lärt mig mycket om kvalitetsinfrastruktur, man kan säga att jag förstått komplexiteten i det samarbete som krävs för en fungerande kvalitet och säkerhet, och i det systemet är marknadskontrollen en viktig beståndsdel.

Vi utmanas i högsta grad av vår omvärld när globalisering, digitalisering och individualisering blir allt starkare trender. Omvärldsutvecklingen går otroligt fort, både teknologiskt och när det gäller marknadsbeteende. Människor idag beställer själva elektronik från Kina som går förbi alla de säkerhetskontroller som produkter i Sverige historiskt har genomgått innan de kommit ut på marknaden. Det ändrar radikalt förutsättningarna för marknadskontroll och vi måste hänga med annars blir vi irrelevanta, en framväxande AI, artificiell intelligens, kan vara både en möjlighet och en utmaning.

För att anta de utmaningar som vi står inför i en förändrad omvärld behöver vi förstå vikten av samverkan. Hur kan myndigheterna samverka för att öka effektiviteten av marknadskontrollen och vad kan vi lära oss från våra europeiska grannländer? Att öka samverkan mellan svenska marknadskontrollmyndigheter är en av Marknadskontrollrådets uppgifter, där det genom regelbundna möten, sker ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte myndigheter emellan.

En annan viktigt del i Marknadskontrollrådets arbete är att sprida information om marknadskontroll och ha kontakt med näringslivet. Under året som gått har Marknadskontrollrådet därför arrangerat det återkommande seminariet, Din produkt, ditt ansvar, som riktades främst till personer och företag som arbetar med rådgivning till företag som tillverkar, importerar eller säljer importerade produkter. Det var ett välbesökt event med 150 deltagare. Temat var import och e-handel.

Marknadskontrollrådet hade dessutom en monter på mässan Eget företag, för att informera företagare om de produktkrav som ställs och till vilken myndighet de ska vända sig om de har frågor om olika produktkrav.

En stor och viktig sak är också att det startats en utredning angående hur den nya EU-förordningen om marknadskontroll ska implementeras i Sverige. Den nya förordningen får en hel del konsekvenser som regeringen under det kommande året kommer att behöva ta ställning till, både förordningsmässigt och vad gäller ambitioner för svensk marknadskontroll. Delar av förordningen träder i kraft redan i januari 2021 och ett febrilt arbete pågår också nere i Bryssel för att förbereda för att allt är plats till dess. Bland annat ska den viktiga Blue Guide revideras under det kommande året och nya riktlinjer/ tolkningar av vissa delar tas fram.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till er alla för er del i vårt gemensamma ansvar att effektivisera marknadskontrollen i Sverige. Högst på den politiska dagordning för 2020 som påverkar vår gemensamma verksamhet står förstås Brexit-frågan och det förberedande arbetet med att implementera den nya marknadskontrollförordningen. Vi har ett minst sagt ett spännande 2020 framför oss, men jag hoppas att ni alla innan dess får njuta av några lediga dagar innan det nya året tar vid.

God jul och gott nytt år!

Ulf Hammarström, Generaldirektör, Swedac

 

Kan tillsyn och marknadskontroll skydda barn och unga från tobak och nikotinskadeverkningar?

I min tidigare blogg berättade jag om Folkhälsomyndighetens uppdrag och det omfattande arbete som myndigheten bedriver för att verka för en god folkhälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Tillsyn och marknadskontrolluppdraget är fortfarande ganska nytt för myndigheten. Under hösten har vi påbörjat översyn av tillsynsprocessen övergripande på Folkhälsomyndigheten i syfte att myndighetens tillsyn ska bedrivas på ett likvärdigt, effektivt och enhetligt sätt oavsett verksamhetsområde. En viktig förutsättning för att upprätthålla skyddet för folkhälsan är att vi utövar tillsyn och marknadskontroll, säkerställer regelefterlevnaden och på så sätt skyddar samhället, särskilt barn och unga, från hälsofarliga produkter. Vi hoppas att det processförbättringsarbetet kommer att bli ett bra stöd för löpande tillsynsverksamhet när vi kontrollerar produkter utifrån skyddslagstiftningar.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Genomförande av tobaksproduktdirektivet (TPD) i nya lagen om tobak och liknande produkter har varit ett steg framåt i det förebyggande arbetet i Sverige.

Myndighetens tillsyn riktar sig mot tillverkare, importörer och partihandlare av tobak och liknande produkter, d.v.s. de aktörer som avser att tillhandahålla dessa produkter på den svenska marknaden. Vårt tillsynsarbete är till nytta för hela befolkningen. Myndighetens tillsynsansvar omfattar produktkontroll av tobak och liknande produkter, allt från krav på säkerhet, ingrediensinnehåll, utsläpp, märkning och förpackning. Senaste tillskott i vårt tillsynsuppdrag – spårbarhet och säkerhetsmärkning, är ett nytt EU-gemensamt regelverk som syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksprodukter. Detta regelverk gör det möjligt att identifiera, spåra och söka varje individuell tobaksförpackning från tillverkning ut i handeln och att endast äkta och korrekt märkta varor når slutkonsumenten. Genom att motverka den illegala handeln, begränsas spridning av billiga, olagliga produkter, produkter med förbjudna smaktillsatser, och på så sätt skyddas barn och unga från tobaksbruk. Minskad illegal handel bidrar också till att skydda folkhälsan genom att minska tillgången på tobaksprodukter utan hälsovarningar.

Tillsynsarbetet som myndigheten bedriver bidrar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det skyddar framförallt barn och ungdomar. Alla tobaks- och nikotinprodukter kan leda till ohälsa, av detta skäl är det viktigt att Folkhälsomyndigheten övervakar utvecklingen av nya tobaksvaror och e-cigaretter på marknaden. Tillsynsarbetet är en viktig del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och det nationella målet att minska tobaksbruket.

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten