För att kunna göra rätt måste man veta vad som gäller

I vår utveckling som ledde till att Elsäkerhetsverket utsågs till Sveriges Modernaste Myndighet 2017 konstaterades för några år sedan att vi hade bristande ”kundfokus” i verksamheten. Vi har egentligen inte kunder men har ett antal viktiga målgrupper för vår verksamhet: elinstallatörer, elinstallationsföretag, anläggningsinnehavare och när det gäller marknadskontrollen – aktörer. Dessutom vänder vi oss numera i högre grad än tidigare till allmänheten, som också behöver ha vissa grundläggande kunskaper om elsäkerhet.

Om vi ser närmare på marknadskontrollen har den traditionellt inriktats på olika produktområden, där vi med stor framgång har identifierat produkter med elsäkerhetsbrister eller EMC-brister. Vi har nu gått ett steg vidare och analyserar om det finns olika risker i olika grupper av aktörer. Produkter som innehåller elteknik säljs på alla möjliga stället: i elbutiken, i stora varuhuset, i livsmedelsaffären, på torghandeln, i möbelaffären, i leksaksaffären och inte minst på nätet. Många av de brister vi upptäcker är väldigt grundläggande – produkten uppfyller inte de säkerhetskrav som ställs eller dokumentation saknas. Det är inte osannolikt att de som säljer eller tillverkar produkter inte känner till vilka regler som gäller.

Därför har vi på Elsäkerhetsverket tagit fram en handbok om de krav som ställs på företagen och de produkter som säljs. För att underlätta arbetet för alla som tillverkar och säljer produkter har också nya verktyg och checklistor tagits fram. Med bra informationsmaterial vill vi göra det lättare för företag att förstå och uppfylla de krav som man måste när man ska sälja produkter.

”När du ska tillverka eller sälja produkter” är en handbok för alla som på något sätt tillhandahåller elektriska produkter, eller funderar på att börja med det. Där ges en översikt över vilka krav som gäller och en introduktion till hur du kan arbeta för att uppfylla dessa krav. Innehållet baseras på de särskilda produktdirektiv som omfattas av Elsäkerhetsverkets tillsyn i form av marknadskontroll (EMC, ATEX, TD, LVD och RED).

Det finns även en mall för hur man kan inventera och kontrollera sina produkter samt checklistor för tillverkare, importörer och distributörer. En lista med vanliga fel och brister hos elektriska produkter finns också. Materialet finns på Elsäkerhetsverkets webbplats, kan laddas ner gratis och vissa material kan också beställas i tryckt format.

För den som vill öka sin kunskap finns också ett utbildningsmaterial som kan användas för t.ex. internutbildning eller självstudier. Det heter ”Regelefterlevnad – ett systematiskt arbete”. Vi har också gjort broschyrer hur man ska agera när man har en produkt med brister som riktar sig till såväl köparen som säljaren.

Det finns ett talesätt att man behöver gå en mil i någon annans skor för att förstå en annan människas situation. Vad vi som myndighet kan göra är att ha en bra dialog och lyssna på dem vi möter om hur deras verklighet är. Då kan vi förhoppningsvis underlätta för dem som säljer och tillverkar produkter, så att de blir både säkra och funktionella.

Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket

Ädelt möte i Sverige

Det senaste året har marknadskontrollarbetet främst varit inriktat på ädelmetallarbeten.

Swedac kommer den 20 april stå som värd för Ädelmetallkonventionens kommittémöte. Det är mer än 20 år sedan mötet hölls i Sverige senast, och första gången någonsin som det hålls i Stockholm. Sverige var en av initiativtagarna till Ädelmetallkonventionen, som bildades 1975.

Idag omfattas 19 länder av konventionen. Länderna har sinsemellan kommit överens om vilka regler som ska gälla för till exempel stämplar och man får exportera ädelmetallarbeten fritt mellan länderna. Handel med ädelmetaller är ett oharmoniserat område inom EU. Varje land har nationella regler om hur man ska stämpla. Reglerna skiljer sig åt och försvårar handeln. Ädelmetallkonventionen är en internationell konvention som är till för att främja internationell handel. Konventionen i sig utgör ett kvalitetsmärke och en av de främsta fördelarna är att den ökar konsumenttryggheten.

På ädelmetallområdet ser det efter flera år av kontrollaktiviteter allt bättre ut. Fler och fler handlare har kännedom om vilka regler som gäller, att föremål som saluförs måste vara märkta på ett visst sätt som garanterar finhalt osv.

Precis som hos övriga myndigheter i Marknadskontrollrådet har Swedac stort fokus på det förslag till ny marknadskontrollförordning som EU-kommissionen lämnade före jul. När det gäller marknadskontrollmyndigheternas ansvar och befogenheter välkomnar Swedac att dessa förtydligas. Det gäller till exempel förslaget att utvidga ansvaret för de grupper för administrativt samarbete som redan finns. De uppgifter som dessa grupper föreslås få förutsätter att de också får befogenheter på ett sätt som i nuvarande förslag inte är preciserat. Det finns alltså grundläggande frågor som måste lösas framöver. Det fortsatta förhandlingsarbetet kommer att bli mycket intressant.

Peter Strömbäck, Swedac

Ett nytt regelverk för bättre hälsa och högre säkerhet

Läkemedelsverket ansvarar för tillsyn av medicintekniska produkter. Medicintekniska produkter finns överallt i vårt samhälle och blir alltmer tillgängliga för var och en genom digitaliseringen som sker. Jag är personligt engagerad i arbetet med att se till att Sverige blir världsledande inom e-hälsa. Det medicintekniska området är brett och utöver digitala produkter innefattar det allt från plåster till avancerad diagnostisk utrustning, preventivmedel och reagenser. Ett stort steg inom området har tagits i och med att ett nytt EU-regelverk trädde i kraft 26 maj 2017. Två nya EU-förordningar, 2017/745 för medicintekniska produkter och 2017/746 för medicintekniska produkter för in vitro diagnostik, kommer att ersätta de tre nuvarande direktiven. De nya förändringarna kommer efter en övergångsperiod att tillämpas fullt ut 2020/2022 och medföra nya möjligheter men även en del utmaningar.

Till följd av EU-förordningarna får Läkemedelsverket ett bredare uppdrag och förväntas delta i större utsträckning i det europeiska samarbetet. Ett intensivt arbete pågår inom ett flertal europeiska arbetsgrupper kring vilka ytterligare legala dokument och vägledningar som behöver tas fram. Läkemedelsverket har tagit en ledande roll i några arbetsgrupper som t.ex. vägledning för Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) och klinisk utvärdering av mjukvara. Förutom nya regelverket kan Brexit komma att påverka Läkemedelsverkets deltagande i olika arbetsgrupper och där kan behovet av vårt engagemang bli ännu större.

I samband med implementeringen av de nya förordningarna har ansvaret för tillsyn av anmälda organ för medicinteknik flyttats från Swedac till Läkemedelsverket. Anmälda organ är fristående tredjepartsorganisationer som kontrollerar att tillverkare av medicintekniska produkter uppfyller kraven i regelverket. Läkemedelsverket får härmed ett samlat tillsynsansvar för både de som kontrollerar tillverkare av högriskprodukter och för alla medicintekniska produkter som finns på den svenska marknaden.

Jag vill också nämna en annan större förändring.  Genom att den europeiska databasen EUDAMED utvecklas i sin funktion blir medlemsländerna och de olika intressenterna (tillverkare, auktoriserade representanter och importörer) skyldiga att överföra information dit. Det innebär att information om registrerade produkter och nyregistrering av olika aktörer samt säkerhetsinformation till stor del blir tillgänglig för tillverkare, distributörer, myndigheter och även för hälso- och sjukvården och allmänheten. Denna utveckling görs i syfte att öka transparensen och kännedomen om produkterna både nationellt och internationellt.

Jag har starkt intresse för området medicinteknik och har följt det intensiva arbetet med att införa nya förordningar. Parallellt med arbetet med de nya EU förordningar har Läkemedelsverket bedrivit arbete som ingår i myndighetens uppdrag sedan tidigare. Ett exempel på Läkemedelsverkets kärnuppdrag inom medicinteknik är hantering av inrapporterade olyckor- och tillbudsrapporter från tillverkare av medicintekniska produkter, hälso- och sjukvården och allmänheten.

Vi har stora utmaningar men jag ser med tillförsikt fram emot att som myndighet fortsätta bidra till att medicintekniska produkter är säkra för den avsedda användningen. De nya förordningarna förstärker detta mål.

Catarina Andersson Forsman, Läkemedelsverket