Att göra Sverige lite bättre

Post- och telestyrelsens (PTS) vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

En del av PTS verksamhet är marknadskontroll av radioutrustning som sätts på den svenska marknaden. Från och med den 13 juni 2017 måste radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i radioutrustningsdirektivet, direktiv 2014/53/EU (även kallat RE-direktivet eller RED).

Vår löpande produktkontroll är inriktad på att granska överensstämmelsen mot väsentliga (tekniska) radio- och EMC-krav samt administrativa krav. En stor och ökande del av arbetet med marknadskontroll handlar om att informera om vad som gäller för tillverkare, importörer, distributörer och konsumenter. Det arbetet sker bland annat genom seminarier, artiklar i press samt via sociala kanaler.

Jag tycker att det är viktigt med en marknadskontrollsprocess som utgår från ett brett och riskbaserat urval av produkter. Med ett kontinuerligt stort inflöde av nya radiobaserade produkter, är det avgörande att dessa uppfyller de krav som ställs för att vi ska uppnå en rimligt störningsfri radiomiljö. Det är också tydligt att en fungerande marknadskontroll även bidrar till en jämn spelplan för aktörer som vill producera och sälja produkter i Sverige och EU.

För att utöva en effektiv marknadskontroll behövs också samarbete mellan nationella och internationella marknadskontrollmyndigheter. Inom EU bedrivs arbetet bland annat genom Administrative Cooperation Group (AdCo) samt inom Norden genom möten med våra nordiska marknadskontrollmyndigheter med ansvar för RED. Inom Sverige sker samarbetet bland annat genom Marknadskontrollrådet men även direkt mellan myndigheter, för PTS del bland andra Elsäkerhetsverket.

EU-kommissionens Information and Communication System on Market Surveillance (ICSMS) är ett bra verktyg för att synliggöra marknadskontrollsärenden inom EU och därmed kan vi ha en samordnad och mer effektiv marknadskontroll.
Ett exempel på ett myndighetsöverskridande samarbete inom Marknadskontrollrådet är den nystartade e-handelsgruppen där Konsumentverket, Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, Tullverket, Transportstyrelsen, Swedac, och PTS ingår. Målet är att bredda kunskapen hos myndigheterna när det gäller e-handel samt att informera konsumenter om de eventuella risker som finns vid e-handel. E-handelsgruppen kommer att tillsammans kontrollera tre olika modeller av hoverboards (balansbräda) med inbyggda radiofunktioner från aktörer i Sverige, inom EU och utanför EU.

Min uppfattning är att ett ständigt lärande, utvärdering av interna processer, fungerande informationsdelning samt gränsöverskridande samarbeten mellan myndigheterna ger oss förutsättningar att bedriva en effektiv marknadskontroll. Det hjälper oss att tillsammans göra Sverige lite bättre.

Dan Sjöblom, Post- och telestyrelsen (PTS)

 

Regleringssamarbete är viktigare än någonsin i Agenda 2030

Det finns många mörka moln på den handelspolitiska agendan. Världshandeln har bromsat in, vi ser protektionistiska tendenser såväl på vår kontinent som globalt och Brexit innebär en utmaning för EU och för den så viktiga inre marknaden. Men jag brukar påminna om att vi inte får glömma alla de positiva drivkrafterna: innovationskapaciteten i våra företag, frihandelsavtalen som förhandlas, hållbarhetsfrågornas intåg med buller och bång i handelspolitiken. Just hållbarhetsfrågorna sätter regleringssamarbete i fokus, inte minst genom Agenda 2030. Jag tänkte använda mina rader här för att resonera just kring våra myndigheters roll i Agenda 2030.

Handel har en alldeles central roll i FN:s globala Agenda 2030: både som ett medel för att skapa de resurser som krävs för att uppfylla målen och som egna, självständiga mål för en hållbar värld. Även utformningen av tekniska regler och kvalitetsinfrastruktur ska sträva efter att bidra till hållbar utveckling. Men medan målen i Agenda 2030 är globala, så är ansvaret för att genomföra dem framförallt nationellt. Den uppdelningen riskerar att skapa målkonflikter och ökade hinder för handel – därför är samarbete vid framtagande av nya krav för varor viktigare än någonsin. Med andra ord: utan samarbete kommer de globala målen i Agenda 2030 inte kunna nås.

I det här sammanhanget vill jag påminna om det självklara att handelshinder inte nödvändigtvis är protektionistiska. Hinder kan grundas i legitima regulativa mål såsom skydd för konsumenter och miljö. Samtidigt är det viktigt att regelgivare i enskilda länder inte glömmer att ta risken för ökade handelshinder i beaktande – hållbarhetsmålen ska implementeras så balanserat som möjligt.

Det är ingen lätt sak att undvika målkonflikter och ökade handelshinder. Det kräver samstämmighet mellan processer, olika intressenter och politikområden. Inom regleringssamarbete bör samordning ske genom hela processen – d.v.s. från antagandet av nya varuregler till marknadskontroll. Det är också bra om hållbarhetsfrågorna kan integreras i befintliga forum med koppling till handel och handelspolitik. Här ser jag att internationella samarbetsfora såsom FN:s Ekonomiska kommission för Europa och arbetsgruppen för regulativt samarbete och standardiseringspolitik (UNECE WP.6) har en viktig roll. UNECE-mötet som vi på Kommerskollegium anordnade tillsammans med Swedac i Stockholm nyligen visade att hållbarhetsfrågorna fångats upp i rätt forum.

Själv är jag med och driver samordningen av Agenda 2030 mellan våra svenska myndigheter. Hittills är det ett fyrtiotal generaldirektörer som träffas inom nätverket ”Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030”, som vi lite förenklat kallar ”GD-forum”. Vi drar nytta av varandras erfarenheter, vi diskuterar hur vi på bästa sätt kan samverka för att bidra till hållbarhetsmålen och jag hör ibland tankar om hur vi kan bidra till hållbarhetsmålen på ett sätt som skapar så minimala störningar för marknaden som möjligt. Det, om något, är värdefullt.

Anna Stellinger, Kommerskollegium

Myndighetssamverkan – effektivt sätt att stoppa farliga produkter

Tullverket ansvarar för kontroll av varor som förs in och ut ur Sverige. Våra kontroller bidrar till ett säkert samhälle och möjlighet för näringslivet att konkurrera på rättvisa villkor.

Marknadskontroll är en viktig del för att garantera säkerhet, hälsa, konsumentskydd och rättvis konkurrens. Arbetet med produktsäkerhet berör oss alla och Tullverkets samarbete med marknadskontrollmyndigheterna är avgörande för att säkerställa att farliga produkter stoppas redan vid gränsen.

Aktuella exempel där samarbetet med andra myndigheter har fungerat bra är när potentiellt farliga produkter som ”fidget spinners” och ”hoverboards” har stoppats. I dessa fall rör det sig om varor som snabbt blir populära och som importeras av många olika företag för att säljas vidare via nätet eller på marknader och där importörerna ibland har svårt att sätta sig in i alla produktsäkerhetsregler.

För vår del är Marknadskontrollrådet, där alla marknadskontrollmyndigheter träffas, ett väldigt viktigt forum för att utbyta information och erfarenheter i marknadskontrollfrågor. Marknadskontrollrådet ger oss också ytterligare en plattform att nå ut med information om Tullverkets roll i arbetet med säkra produkter i importflödet. Vi har under året exempelvis fått möjligheten att medverka under den mycket uppskattade temadagen ”Din produkt ditt ansvar” något vi ser har stora effekter för förståelsen av produktsäkerhetskraven hos importerande företag. Även för Tullverkets personal har temadagen inneburit både fördjupade kunskaper och förbättrade kontakter med näringslivet och marknadskontrollmyndigheter.

Tullverket har också medverkat i framtagandet av en importbroschyr angående vad man ska tänka på ur produktsäkerhetsperspektiv när man importerar varor från länder utanför EU (https://www.marknadskontroll.se/informationsbroschyr-for-importorer/) Informationsmaterial av den här typen är viktigt för Tullverket då det skapar en bra möjlighet att ge importörer tydlig information om vilka krav som gäller vid import samt vem som ansvarar för tillsynen. Den möjlighet Marknadskontrollrådet ger till samordnad kommunikation kring importfrågor, och vilka krav som ställs på din produkt när du importerar, underlättar för dig som importör att få information om hur du ska göra rätt.

Tullverket deltar också i flera internationella forum inom EU tillsammans med representanter från svenska marknadskontrollmyndigheter. Det är väldigt viktigt för oss att framföra Sveriges ståndpunkter kring produktsäkerhets- och andra tullfrågor inom EU för att tillvarata myndigheter och näringslivets intresse på EU:s marknad. Inom EU ska alla importörer ha samma möjligheter och skyldigheter. Vi som konsumenter ska också kunna veta att en importerad produkt är säker när vi köper och använder den i EU.

Genom det nationella och internationella samarbete vi har med marknadskontrollmyndigheter och tullmyndigheter i EU hoppas vi att fler säkra produkter når konsumenterna under det kommande året.

Therese Mattson, Tullverket