Samverkan bidrar till helhetssyn i marknadskontrollen

Lagstiftningen om kemikalier består till stor del av EU-förordningar. För att tillsynen av lagstiftningarna ska vara likvärdig inom EU är det avgörande att medlemsländernas marknadskontrollerande myndigheter samarbetar med varandra.

Kemikalieinspektionen initierar och genomför varje år gemensamma tillsynsprojekt med övriga EU-länder. På det sättet bidrar vi till en konkurrensneutral tillämpning av kemikalielagstiftningen, något som är positivt både för skyddet för hälsa och miljö och för företagens möjligheter att konkurrera på lika villkor. Förtroendefullt samarbete inom EU och med andra aktörer kan också göra tillsynsarbetet mer effektivt. Genom att olika aktörer hjälps åt och genom att vi samordnar våra resurser slipper vi uppfinna hjulet på nytt varje gång vi startar ett tillsynsprojekt. Samverkan höjer också kvaliteten på marknadskontrollen.

Kemikalieinspektionen medverkar i dag i åtta tillsynsnätverk inom EU. Det största av dessa är den europeiska kemikaliemyndigheten Echas nätverk Forum. Varje år genomför vi ett antal gemensamma projekt inom Forum-samarbetet där de flesta av EU:s medlemsländer deltar. Ett exempel på ett projekt inom Forum gick ut på att EU-länderna kontrollerade förbjudna ämnen i kemiska produkter eller varor. Totalt granskades 5 625 produkter runt om i Europa. Efteråt har vi inom samarbetet tagit fram riktlinjer som länderna kan luta sig emot i sitt framtida tillsynsarbete på nationell nivå.

Samverkansprojekten ger synergieffekter även i Sverige när vi kopplar ihop vår EU-samverkan med nationella samarbeten med kommunerna. När det gäller projektet om begränsningar samverkade vi med omkring 100 kommuner för att kontrollera förbjudna och farliga ämnen i smycken. Kommunerna letade upp smycken i butikerna som de skickade till oss för screeninganalyser. Därefter inspekterade vi leverantörerna av smyckena. Sammanlagt analyserade vi över 1 100 smycken från cirka 500 butiker.

Förra året genomförde vi ett samverkansprojekt med 117 kommuner där kommunerna granskade märkningar och förpackningar för kemiska produkter med stöd från oss. Kommunernas inspektörer kontrollerade då 24 000 produkter, bland annat tvättmedel, rengöringsmedel och färger. Detta är – i likhet med de tidigare smyckeskontrollerna – en omfattande insats som vi på Kemikalieinspektionen inte skulle ha resurser att genomföra på egen hand.

Ett kommande exempel är ett samverkansprojekt inom Forum som vi planerar för att genomföra tillsammans med kommunerna nästa år. Projektet handlar om att kontrollera information om farliga ämnen i varor och märkning av varor som är behandlade med biocider.

I Marknadskontrollrådet i Sverige ingår 19 myndigheter som arbetar med frågor som rör marknadskontroll eller tillsyn inom olika områden. Vi rör oss ofta på samma arena, med samma företag och med liknande frågeställningar. I vissa fall gränsar lagstiftningarna till varandra och i andra fall gäller marknadskontrollen likartade produkter. Kemikalieinspektionen samarbetar till exempel med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket inom tillsynen av leksaker. Det bidrar till samordnad bedömning av de gemensamma regler som vi har för exempelvis CE-märkning.

Vi lär oss mycket av våra samarbeten med olika aktörer i Sverige och inom EU. All denna samverkan på olika nivåer bidrar till tydliga och gemensamma spelregler för näringslivet och till en giftfri miljö och en giftfri vardag. Vi blir helt enkelt lite bättre när vi jobbar tillsammans, så låt oss fortsätta på den vägen.

Nina Cromnier, Generaldirektör, Kemikalieinspektionen

 

Hur kan vi garantera strålsäkra produkter?

Strålsäkerhetsmyndighetens övergripande vision är ett strålsäkert samhälle och vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Som marknadskontrollmyndighet ska vi kontrollera att produkter och ämnen som alstrar strålning uppfyller gällande krav.

Våra resurser för marknadskontroll har hittills fokuserats på starka laserpekare. Det är en produkt som ligger i tiden och inom vårt eget ansvarsområde. När det gäller andra produkter, som främst ligger inom andra myndigheters ansvarsområde, ser vi ett stort behov av att samverka och vi välkomnar alla initiativ för att säkerställa att risker med strålning beaktas även i andra myndigheters marknadskontroller.

Tidigare i år kontrollerade vi, tillsammans med Konsumentverket, laserpekare som vi köpte in via ett e-handelsföretag. Vi köpte 17 laserpekare som testades och alla 17 visade sig ha sådana brister att de kan ge bestående ögonskador. Ingen av dem uppfyllde kraven på märkning och samtliga omfattades av tillståndsplikten för starka laserpekare. Det var alltså laserpekare som i Sverige kräver tillstånd för att användas. Tillsammans med Konsumentverket varnar vi därför konsumenter som handlar laserpekare från e-handelssajter eftersom produkterna kan vara mycket starkare än det som står angivet på dem.

Just nu jobbar vi med ett projekt för att kontrollera kravuppfyllnaden hos laserprojektorer, vilket vi gör i samarbete med Elsäkerhetsverket. För att vår kontroll ska bli så bra som möjligt har vi bett alla dem som har tillstånd från oss att använda laserprojektorer att ge förslag på vilken laserprojektor vi ska kontrollera. När vi har testat laserprojektorerna utifrån strålsäkerhetskrav kommer vi att lämna över dem till Elsäkerhetsverket för kontroll utifrån deras kravbild. Detta är två exempel på hur myndigheter tillsammans kan jobba för säkrare produkter och jag ser fram emot fler samarbeten framöver.

Mats Persson, Generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten

EU-gemensam insats för kontroll av radioutrustning med wifi

PTS engagemang i EU-samarbetet har traditionellt varit prioriterat för oss. Själv har jag arbetat länge inom EU-kommissionen och har i dag ett starkt engagemang i samarbetet mellan regleringsmyndigheter som ansvarar för elektronisk kommunikation, Berec. Även inom marknadskontroll sker viktiga samarbeten mellan EU-länderna.

EU:s gemensamma marknadskontrollarbete är viktigt och resulterar i ökad förståelse för de krav som EU ställer i sitt radioutrustningsdirektiv (RED) och att utrustning som inte uppfyller kraven tas bort från marknaden. Resultaten från de EU-gemensamma marknadskontrollaktiviteterna ligger också till grund för EU-kommissionens återkommande översyn av regleringen på området. Under året har Post- och telestyrelsen (PTS) deltagit i en sådan aktivitet, inriktad på radioutrustning som använder wifi.

Allt fler tillverkare implementerar wifi-funktion i sina produkter. Allt från kylskåp och tvättmaskiner till kaffebryggare utrustas med trådlös kommunikation. Radiofrekvensspektrumet är dock en begränsad resurs och för att olika typer av radioutrustning ska kunna samexistera på samma frekvenser så måste utrustningen uppfylla kraven i RED.

Årets EU-gemensamma marknadskontrollaktivitet samordnades av arbetsgruppen AdCo RED. Syftet har denna gång varit att kontrollera wifi-radioutrustning som använder 5 GHz-bandet och specifikt att DFS-funktionen har varit korrekt implementerad. DFS betyder dynamiskt frekvensval, det vill säga att radioutrustningen automatiskt byter frekvens när en radarsignal detekteras.
Radarutrustningar kan finnas på olika platser i samhället och har stor samhällsnytta. Radarutrustningar lyssnar efter reflekterade radiosignaler och kan inte skilja på egna radiosignaler eller radiosignaler från 5 GHz wifi. Det är därför som det finns krav på att 5 GHz wifi-radioutrustning som befinner sig i närheten av radar ska kunna byta frekvens för att inte påverka radarfunktionen.

De produkter som vi kontrollerade visade sig uppfylla alla krav.
En väl fungerande inre marknad inom EU är en avgörande drivkraft för tillväxt och utveckling i medlemsländerna. Marknadskontroll, inte minst genom gemensamma insatser, bidrar till en jämn spelplan där seriösa aktörer kan erbjuda sina produkter. Detta leder i sin tur till att vi som konsumenter får tillgång till bra och säkra produkter till konkurrenskraftiga priser.

Fakta om PTS arbete med marknadskontroll

PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. En del av PTS verksamhet är marknadskontroll av radioutrustning som sätts på den svenska marknaden. Radioutrustning som släpps ut på marknaden ska uppfylla kraven i radioutrustningsdirektivet, direktiv 2014/53/EU (även kallat RE-direktivet eller RED).

Vår löpande produktkontroll är inriktad på att granska överensstämmelsen mot väsentliga (tekniska) radio- och EMC-krav samt administrativa krav. En stor och ökande del av arbetet med marknadskontroll handlar om att informera om vad som gäller för tillverkare, importörer, distributörer och konsumenter. Det arbetet sker bland annat genom seminarier, artiklar i press samt via sociala kanaler.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är förmågan hos en utrustning att fungera i sin elektromagnetiska omgivning utan att medföra oacceptabla störningar i denna omgivning.

Dan Sjöblom, Generaldirektör Post- och Telestyrelsen, PTS