Ett år tar slut – ett annat börjar

Jag lärt mig mycket om kvalitetsinfrastruktur, man kan säga att jag förstått komplexiteten i det samarbete som krävs för en fungerande kvalitet och säkerhet, och i det systemet är marknadskontrollen en viktig beståndsdel.

Vi utmanas i högsta grad av vår omvärld när globalisering, digitalisering och individualisering blir allt starkare trender. Omvärldsutvecklingen går otroligt fort, både teknologiskt och när det gäller marknadsbeteende. Människor idag beställer själva elektronik från Kina som går förbi alla de säkerhetskontroller som produkter i Sverige historiskt har genomgått innan de kommit ut på marknaden. Det ändrar radikalt förutsättningarna för marknadskontroll och vi måste hänga med annars blir vi irrelevanta, en framväxande AI, artificiell intelligens, kan vara både en möjlighet och en utmaning.

För att anta de utmaningar som vi står inför i en förändrad omvärld behöver vi förstå vikten av samverkan. Hur kan myndigheterna samverka för att öka effektiviteten av marknadskontrollen och vad kan vi lära oss från våra europeiska grannländer? Att öka samverkan mellan svenska marknadskontrollmyndigheter är en av Marknadskontrollrådets uppgifter, där det genom regelbundna möten, sker ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte myndigheter emellan.

En annan viktigt del i Marknadskontrollrådets arbete är att sprida information om marknadskontroll och ha kontakt med näringslivet. Under året som gått har Marknadskontrollrådet därför arrangerat det återkommande seminariet, Din produkt, ditt ansvar, som riktades främst till personer och företag som arbetar med rådgivning till företag som tillverkar, importerar eller säljer importerade produkter. Det var ett välbesökt event med 150 deltagare. Temat var import och e-handel.

Marknadskontrollrådet hade dessutom en monter på mässan Eget företag, för att informera företagare om de produktkrav som ställs och till vilken myndighet de ska vända sig om de har frågor om olika produktkrav.

En stor och viktig sak är också att det startats en utredning angående hur den nya EU-förordningen om marknadskontroll ska implementeras i Sverige. Den nya förordningen får en hel del konsekvenser som regeringen under det kommande året kommer att behöva ta ställning till, både förordningsmässigt och vad gäller ambitioner för svensk marknadskontroll. Delar av förordningen träder i kraft redan i januari 2021 och ett febrilt arbete pågår också nere i Bryssel för att förbereda för att allt är plats till dess. Bland annat ska den viktiga Blue Guide revideras under det kommande året och nya riktlinjer/ tolkningar av vissa delar tas fram.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till er alla för er del i vårt gemensamma ansvar att effektivisera marknadskontrollen i Sverige. Högst på den politiska dagordning för 2020 som påverkar vår gemensamma verksamhet står förstås Brexit-frågan och det förberedande arbetet med att implementera den nya marknadskontrollförordningen. Vi har ett minst sagt ett spännande 2020 framför oss, men jag hoppas att ni alla innan dess får njuta av några lediga dagar innan det nya året tar vid.

God jul och gott nytt år!

Ulf Hammarström, Generaldirektör, Swedac

 

Kan tillsyn och marknadskontroll skydda barn och unga från tobak och nikotinskadeverkningar?

I min tidigare blogg berättade jag om Folkhälsomyndighetens uppdrag och det omfattande arbete som myndigheten bedriver för att verka för en god folkhälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Tillsyn och marknadskontrolluppdraget är fortfarande ganska nytt för myndigheten. Under hösten har vi påbörjat översyn av tillsynsprocessen övergripande på Folkhälsomyndigheten i syfte att myndighetens tillsyn ska bedrivas på ett likvärdigt, effektivt och enhetligt sätt oavsett verksamhetsområde. En viktig förutsättning för att upprätthålla skyddet för folkhälsan är att vi utövar tillsyn och marknadskontroll, säkerställer regelefterlevnaden och på så sätt skyddar samhället, särskilt barn och unga, från hälsofarliga produkter. Vi hoppas att det processförbättringsarbetet kommer att bli ett bra stöd för löpande tillsynsverksamhet när vi kontrollerar produkter utifrån skyddslagstiftningar.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Genomförande av tobaksproduktdirektivet (TPD) i nya lagen om tobak och liknande produkter har varit ett steg framåt i det förebyggande arbetet i Sverige.

Myndighetens tillsyn riktar sig mot tillverkare, importörer och partihandlare av tobak och liknande produkter, d.v.s. de aktörer som avser att tillhandahålla dessa produkter på den svenska marknaden. Vårt tillsynsarbete är till nytta för hela befolkningen. Myndighetens tillsynsansvar omfattar produktkontroll av tobak och liknande produkter, allt från krav på säkerhet, ingrediensinnehåll, utsläpp, märkning och förpackning. Senaste tillskott i vårt tillsynsuppdrag – spårbarhet och säkerhetsmärkning, är ett nytt EU-gemensamt regelverk som syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksprodukter. Detta regelverk gör det möjligt att identifiera, spåra och söka varje individuell tobaksförpackning från tillverkning ut i handeln och att endast äkta och korrekt märkta varor når slutkonsumenten. Genom att motverka den illegala handeln, begränsas spridning av billiga, olagliga produkter, produkter med förbjudna smaktillsatser, och på så sätt skyddas barn och unga från tobaksbruk. Minskad illegal handel bidrar också till att skydda folkhälsan genom att minska tillgången på tobaksprodukter utan hälsovarningar.

Tillsynsarbetet som myndigheten bedriver bidrar till att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det skyddar framförallt barn och ungdomar. Alla tobaks- och nikotinprodukter kan leda till ohälsa, av detta skäl är det viktigt att Folkhälsomyndigheten övervakar utvecklingen av nya tobaksvaror och e-cigaretter på marknaden. Tillsynsarbetet är en viktig del i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och det nationella målet att minska tobaksbruket.

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Tillsammansarbete

Boverket arbetar för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. För att vara en myndighet för långsiktigt hållbart byggande finns en handfull prioriterade utvecklingsområden utöver grunduppdraget där exempelvis tillsynsverksamheten finns med som en del av Boverkets instruktion. Förutom utvecklingsområden och uppdrag enligt instruktion är Boverket även en mycket eftertraktad expertmyndighet i olika regeringsuppdrag.

Boverket är en relativt liten myndighet med kompetens inom allt från byggd miljö till hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse samt boende och bostadsfinansiering. För att kunna täcka in samtliga arbetsområden inom ramen för de befintliga kompetenserna är det extra viktigt med samarbete, det vi numera kallar för tillsammansarbete. Med en stabil grundkompetens i linjeorganisationen är ingen utmaning oövervinnlig.

Ett högaktuellt exempel är ett regeringsuppdrag som syftar till att underlätta införandet av krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Uppdraget är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv. I uppdraget ingår bland annat att utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata för olika materialslag, för att byggherrens ska kunna räkna på byggnadens klimatpåverkan från en byggnad ur ett livscykelperspektiv. Boverket ska dessutom utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft. Det är alltså ett uppdrag som i mångt och mycket handlar om att dra sitt strå till stacken i arbetet med att lösa klimatkrisen.

Men även ett mycket avancerat system med krav på dokumentation är inget mer än en papperstiger om man inte kopplar på en tillräcklig tillsyn. Det är svårt att föreställa sig hur ett system som ännu inte är sjösatt ska tillsynas och det är således inget som man kan slänga ihop på en kafferast, utan det krävs ett gediget arbete för att hitta de mest optimala tillsynsformerna. Uppdragsledarna är proffs på att styra arbetet i de olika uppdragen men de besitter sällan all nödvändig kunskap i sakfrågan, vilket inte heller är meningen att de ska göra. En viktig del av deras arbete går ut på att identifiera relevanta delar i linjeorganisationen som kan bidra med sina erfarenheter. I just det här fallet blir kompetensen från marknadskontrollgruppen viktiga, eftersom de kan bidra med erfarenheter från tillsyn inom andra områden.

Boverket är inte bara myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket är även myndigheten för tillsammansarbete. Ingen kan allt, men tillsammans kan vi väldigt mycket!

Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket