På väg mot det smarta hemmet

Swedac är det svenska nationella ackrediteringsorganet, expertmyndigheten för kvalitetsinfrastruktur, myndigheten för reglerad mätteknik samt samordnare av svensk marknadskontroll. Som föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik (även kallat metrologi), tar vi fram regler för mått och vikt och ser till att de följs. För mätinstrument där mätvärden används som underlag för debitering finns regler för att säkerställa så korrekta mätvärden som möjligt. Det kan gälla vågen i butiken, bagagevågen på flygplatsen, fordonsvågen i grusgropen, bensinpumpen på bensinstationen, el-, vatten- eller värmemätare i ditt hem. Reglerna finns för att skydda dig som konsument men också för att bidra till att konkurrensen mellan näringsidkare sker på lika villkor.

I Swedacs tillsyn av bland annat elmätare kontrolleras att instrumenten uppfyller reglerna så att du som konsument kan lita på att instrumenten mäter rätt. Din elmätare kommer så småningom att ersättas med en ny typ av elmätare – ”the smart one”. På samma sätt som mobiltelefoner ersattes med smartphones.

När man pratar om smarta elnät menar man inte bara ett fysiskt elnät, utan ett mycket bredare begrepp som omfattar exempelvis elproduktionsanläggningar, elektriska installationer i våra bostäder och elanvändande utrustningar i de elektriska energisystemen. Det är smart teknik som hanterar mätenheters registreringar och som ger möjligheter till informationsöverföring eller styrning från elnätsföretaget till ansluten elutrustning.

Många hushåll i Sverige har den första generationens smarta elmätare. Inom en snar framtid kommer andra generationens mätare med mer funktioner och potentiella mervärden. Mätarna ska kunna ge fördjupad information om avbrott och t.ex. möjligheter att utläsa när det är billigast att tvätta eller använda diskmaskinen. På så sätt kommer konsumenter att få ökade möjligheter att styra den egna användningen av elenergi vilket kommer att öka kraven på de elnätsföretag som ansvarar för mätningen. Ännu viktigare är att konsumenter kommer att få större tillgång till information om sin egen elförbrukning och möjlighet att påverka den egna energiförbrukningen i hemmet i realtid. Det syftar till att på ett enkelt sätt förutse, planera och budgetera för energiförbrukningen.

Den smarta tekniken kommer att möjliggöra funktioner med tydliga mervärden, t. ex. kan elmätarna fjärr-konfigureras som antingen en förskottsbetalning eller efterbetalning så att konsumenten enkelt kan välja tariffer och prova olika betalningssätt. Detta kommer att ge konsumenterna ännu större kontroll över sin konsumtion och förutsägbarhet över deras elförbrukningen.

Energiåterförsäljare kommer att kunna erbjuda nya och mer flexibla lösningar för konsumenterna som exempelvis en möjlighet att komma åt sin energiförbrukning och faktureringsdata via ”Mina sidor” på mobiltelefoner, datorer och surfplattor när och var de vill, vilket gör det lättare att ändra konsumtionsbeteende och fatta bättre beslut om deras val av eltariffer och elleverantörer.

Smarta elmätare kommer att göra det lättare för konsumenterna att växla mellan elleverantörer genom att de kan göra prisjämförelser av sin elförbrukning jämfört med andra företag som i sin tur kan erbjuda de bästa tarifferna. En smart mätare gör det också möjligt för konsumenterna att sälja överskottsenergi som produceras i deras egna hem – ytterligare ett sätt att stimulera och belöna konsumenter som använder förnybar teknik.

Behov av åtgärder i hemmet som kan hjälpa till att automatisera och utjämna effekttoppar både i produktion och i konsumtion blir större. Solpaneler ska kunna stängas av automatiskt om produktionen blir alltför hög och tvättmaskinen ska känna av när tillgången på el är stor och starta automatiskt. Denna utveckling kommer troligen att ske även på andra hushållsapparater. Nya smarta lösningar ska också kunna ge information om hur huset mår, om t.ex. frysen behöver frostas av osv.
Smarta hemlösningar bidra till att uppmuntra konsumenterna till ökad användning av elfordon. Elbilen ska också kunna laddas under en tid på dygnet när tillgången är stor, och kunna fungera som ett batteri under tider på dygnet när efterfrågan är hög och det finns risk för effektbrist. Till exempel kan en fulladdad och parkerad elbil användas för att lagra el som kan överföras via smarta mätare tillbaka till energileverantörer under perioder med hög efterfrågan. Den smarta mätaren kommer också beräkna huruvida det finns ett överskott som man skulle kunna sälja tillbaka till nätet. En annan funktion som möjliggörs genom mätaren är effektstyrning – en funktion som avhjälper nätägaren att styra laster och undvika dyra effekttoppar. Konsumenter med rörligt elpris kan erbjudas information om höga tariffer och kan stänga av energikrävande hushållsapparater.

Det finns flera fördelar med smarta mätare:
– Elräkningen blir därmed baserad på faktisk förbrukning.
– Avläsningen av mätaren kan ske elektroniskt.
– Bättre övervakning och hantering av energianvändningen med realtidsdata i hemmet.

Kommer innehavare av en smart mätare att tjäna pengar? Mätaren i sig kommer inte att spara några pengar, men den smarta mätaren kommer att erbjuda mer insikt i hur man kan sänka sina elräkningar. Föreställ dig att du på mätarens display i hemmet kan se hur mycket energi du använder vid olika tider på dagen, under en vecka, per månad eller år. Det kan hjälpa dig att sänka din energiförbrukning och dina räkningar genom att belysa hur du kan bli mer energieffektiv. Många tror att framtidens smarta teknik kommer att leda till skapandet av innovativa nya tariffer och personliga planer individuellt anpassade för kundens livsstil och energiförbrukning. Ett nationellt nätverk av smarta mätare kan komma att påskynda ankomsten av ”smarta hem” och införandet av en rad nya digitala tjänster som bidrar till en förbättring av människors liv.

Peter Strömbäck, Swedac

Med våren kommer ljuden, ljuset och värmen

Det är som om allting vaknar till liv igen. Efter en lång vinter med kyla och snö är det inte bara naturen som lever upp utan även vi människor får liksom nytt liv. Trädgårdsredskapen åker fram, båtar forslas till vattendragen och man kanske rensar ur källaren eller förråden och hittar gamla flaskor som behöver återvinnas.

Vad har allt detta med Transportstyrelsen att göra? Mer än du tror! Till skillnad från många andra myndigheter som ingår i Marknadskontrollsrådet kanske inte Transportstyrelsens plats känns så naturlig. Vi som pysslar med regelverk, tillsyn och register inom transportsektorn har väl inget marknadskontrollsansvar? Svaret på denna retoriska fråga är att det har vi visst.

Vad gäller fritidsbåtar är det viktigt att de är CE-märkta. Det betyder att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller EG:s grundläggande hälso-, miljö och säkerhetskrav. Transportstyrelsen utför marknadskontroll och gör vissa kontroller av nya båtar, exempelvis på båtmässor och liknande.

När det gäller trädgårdsredskap och annat som häcksaxar, motorsågar och gräsklippare, utför Transportstyrelsen marknadskontroll av bullernivåer. En alltför högljudd gräsklippare är inte bara hälsovådligt för relationerna med grannarna utan kan orsaka hörselskador för den som använder den. Även där har de som säljer produkterna ett ansvar att se till att de följer kraven på säkerhet, buller och miljö.

Nästa gång du går på en trädgårdsfest i vårsolen kan du slänga dig med kunskapen om att Transportstyrelsen även utför marknadskontroll över bullernivåer på återvinningsbehållare för glasflaskor. Tillverkaren är skyldig att se till att det inte låter för mycket när flaskan åker ner i behållaren. Även där är CE-märkningen nyckeln till att produkten uppfyller kraven.

Nu är exemplet ovan ganska ovanligt. En mer omfattande marknadskontroll som har med trafik och transport att göra är den som Transportstyrelsen gör varje år av bilars avgasrening. Bilars avgasrening måste fungera som avsett upp till minst fem år eller upp till 8000 mils körning. För att kontrollera detta skickar vi brev till cirka 75 fordonsägare och ber om att få testa deras bil. Det rör sig då inte om en vanlig kontrollbesiktning utan är en betydligt mer omfattande kontroll motsvarande den som görs vid typgodkännande av fordonet. Detta gör vi för att säkerställa att tillverkaren håller det de lovar vad gäller avgasreningen.

Så våren och allt som hör till med trädgård, båtar och annat kan ha betydligt mer med Transportstyrelsen att göra än vad du tror när du sitter i din soliga trädgård efter en tur med en bullerkontrollerad häcksax.

Maria Ågren, Transportstyrelsen

Nytt regelverk för radioutrustning

Från och med juni 2016 gäller nya regler för radioutrustning. Då ersätts R&TTE-direktivet, som idag styr radio- och teleterminalutrustning och PTS marknadskontroll på området, av direktiv 2014/53/EU om radioutrustning och nya nationella regler träder ikraft. Det nya direktivet omfattar även en del nya produkter som radio- och tv-apparater, som idag är undantagna från R&TTE-direktivet. Teknikutvecklingen gör också att allt fler produkter omfattas av reglerna för radioutrustning eftersom fler produkter innehåller radiomoduler. Ett exempel är tvättmaskiner med inbyggd Wifi som kan styras med mobiltelefonen. Även utvecklingen av ny radioteknik i form av RFID, som förväntas ersätta streckkodssystemet för identifiering av produkter, kommer att omvandla många av dagens icke-radio produkter till radioprodukter. Utvecklingen av ”the internet of things” med omfattande radiokommunikation ”maskin till maskin” förstärker trenden att radioteknik kommer att finnas överallt. Så kallade fasta terminaler, t.ex. gammaldags telefoner och faxapparater omfattas däremot inte längre av reglerna för radioutrustning. Dessa kommer att omfattas av ett annat regelverk.

De nya reglerna innebär ändrade tekniska krav. De harmoniserade standarder som kan användas vid tillverkning av radioutrustning kommer i framtiden innehålla krav på mottagare och i vissa fall krav på delningsmekanismer där så kallade kognitiva radiolösningar, där radiomodulen själv kan leta upp lediga frekvensutrymmen, kommer att tillämpas. Dessa krav införs för att bidra till att radiospektrumet, som är en ändlig naturresurs, kan användas effektivt. Inom ETSI, det standardiseringsorgan som tar fram standarder på telekomområdet, håller man på att revidera de ca. 250 harmoniserade standarder som behandlar olika aspekter av radioutrustningen. Kommissionen kommer att styra innehållet i reviderade harmoniserade standarder med ett nytt standardiseringsmandat. Mandatet förväntas specificera krav på delningsmekanismer i vissa fall och krav på prestanda gällande antennegenskaper i mobiltelefoner. Detta medför en hel del arbete för de intressenter från näringslivet och myndigheterna som är engagerade i standardiseringsarbetet. En ny guide tas fram inom ETSI för att försäkra att harmoniserade standarder innehåller en rimlig tillämpning av nya krav för att stödja effektiv användning av spektrum. Guiden skall också ge vägledning om hur radio och icke-radio-standarder ska kombineras för klassiska produkter som i framtiden kommer att ha radiofunktionalitet.

Även en del administrativa krav har ändrats, bl.a. kommer radiosändarens frekvens och uteffekt anges i bruksanvisningen. Sättet på hur användarna ska informeras om eventuella geografiska begränsningar, såsom krav på tillstånd för att använda radioutrustningen, har också ändrats.

För de olika ekonomiska aktörerna i leveranskedjan kommer det att finnas tydliga krav och skyldigheter. Målsättningen är att endast produkter som uppfyller direktivets krav kommer ut på marknaden.

För oss på PTS innebär det nya regelverket att vi behöver se över våra rutiner och prioriteringar för marknadskontrollen. Ett mer utvecklat samarbete med Elsäkerhetsverket, som är ansvarigt för marknadskontroll av elektrisk och elektronisk utrustning, kan behövas för att rationalisera hanteringen av klassiska produkter som i framtiden innehåller flera radiomoduler. Våra medarbetare är också involverade i att ta fram vägledningsdokument för det nya direktivet i samarbete med EU:s grupp för administrativt samarbete på radioområdet, R&TTE-Adco.

Göran Marby, Post- och telestyrelsen (PTS)