Tullverket värnar om hälsa, miljö, säkerhet och konkurrensneutralitet

Tullverket har en viktig roll också i arbetet med produktsäkerhet. Produktsäkerhet innebär säkerhetskrav för alla produkter avsedda för konsumenter och som säljs kommersiellt. Det gäller både nya och begagnade produkter. Produktsäkerhet är ett relativt nytt kontrollområde för Tullverket och det är ett uppdrag jag tar på väldigt stort allvar. Det förekommer idag personskador och i vissa fall också dödsfall världen över på grund av varor som inte uppfyller fastställa krav, ofta i producenternas jakt på snabba pengar där konsumenternas hälsa och säkerhet ställs åt sidan. Dessvärre pekar allt på att förekomsten av den här typen av varor och produkter ökar i det globala perspektivet.

Produkter som inte uppfyller gällande produktsäkerhetsregler är inte bara farliga för den som använder dem. Tillverkarna av dessa produkter snedvrider också den fria konkurrensen genom att kringgå de kostnader och den tid det tar att testa och certifiera en vara. Därför är det även ur detta perspektiv viktigt att stoppa farliga varor. Vi arbetar ständigt med att skydda de företag som gör rätt.

Produktsäkerhet som kontrollområde ligger därmed inom ett av Tullverkets viktigaste uppdrag – att göra det svårt för varor som utgör fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa att komma in i landet samt förhindra snedvriden konkurrens.

I Sverige utförs marknadskontrollen av ett antal myndigheter, så kallade marknadskontrollmyndigheter. Dessa myndigheter har möjlighet att kontrollera produkter som förekommer på marknaden och även när dessa varor befinner sig vid gränsen. Tullverket deltar tillsammans med dessa marknadskontrollmyndigheter samt Kommerskollegium i Marknadskontrollrådet. Man kan fråga sig vad Tullverkets roll är eftersom vi inte är en marknadskontrollmyndighet.

Tullverket har en unik kompetens när det gäller varuflöden. Vi har rätt att stoppa en misstänkt vara vid gränsen. Att hålla kvar varor på det sättet kan vi göra på begäran av en marknadskontrollmyndighet. När en vara stoppats görs en kontroll, antingen av medföljande dokument eller en fysisk kontroll av själva produkten. Om misstanken finns kvar efter vår kontroll kontaktar Tullverket behörig marknadskontrollmyndighet som beslutar om varan ska hållas kvar eller inte. Om marknadskontrollmyndigheten bestämmer sig för att vidta en åtgärd kommer varorna att hållas kvar av Tullverket till dess att vi får information om vilket beslut som myndigheten fattar. Det är alltid marknadskontrollmyndighetens beslut och befogenheter som avgör vad som ska hända med den aktuella produkten. Därmed är det givet att vi tillsammans med Sveriges marknadskontrollmyndigheter måste ha ett nära och bra samarbete. Det är vi tillsammans som kan förhindra att fel produkter når den svenska marknaden och det är bara de illegala aktörerna som tjänar på att vi inte samarbetar.

Therese Mattsson, Tullverket

”Lean” i fokus för marknadskontrollen på Arbetsmiljöverket

Inom Arbetsmiljöverket har vi de senaste två åren jobbat med att kartlägga våra processer för att säkra vår enhetlighet och vår effektivitet. En av våra viktigaste processer är marknadskontrollprocessen där vi även har uppdaterat våra rutiner och mallar.

I det här arbetet har vi även sett över våra arbetsformer och funnit en modell som vi tycker fungerar bra. Vi har så kallade ”pulsmöten” varannan vecka. Våra pulsmöten har lett till att vi har stärkt våra ställningstaganden, vår enhetlighet och dessutom kunnat öka vår produktivitet.

Under pulsmötena träffas alla handläggare tillsammans med en enhetschef för att prioritera nya ärenden och uppdatera statusen på de ärenden som är aktuella för uppföljning. Vi har på två år ökat antalet skapade MK-ärenden med 54 procent och därmed kunnat bevara balansen mellan öppna och stängda ärenden.

Handhållna maskiner är en kategori som orsakar många olyckor och sjukskrivningar både bland privatpersoner och arbetstagare. Vi har därför påbörjat en utredning där vi ser över var problemen ligger med de handhållna maskinerna.

En aktivitet vi gjort inom ramen för utredningen är att granska drygt 1 300 maskiners säljinformation på webben. Utredningen kommer nu även att tas med i NOMAD-projektet, ett EU-projekt som syftar till att komma tillrätta med buller från maskiner. Forskning visar att buller och vibrationer är faktorer som bland annat orsakar stress. Att förebygga stress är en av de viktiga åtgärderna när det gäller att få människor att hålla sig friska och klara av att arbeta fram till pensionen.

Bernt Nilsson, Tf. GD Arbetsmiljöverket

Hur mycket rymmer en liter?

Alla dessa mätvärden produceras av olika typer av mätinstrument som finns i din närhet – till och med i din bostad. När du betalar din elräkning finns en elmätare i bakgrunden – liksom en vattenmätare om du har kommunalt vatten.

Men kan man lita på att mätvärdena är korrekta? Finns det någon kvalitetssäkring av mätinstrument och vågar?

En del av Swedacs verksamhet ansvarar för just detta – att de mätvärden som ligger till grund för debitering är framtagna med en rimlig noggrannhet.

Det finns därför tekniska krav på mätinstrument och vågar för att de ska uppfylla vissa kvalitetskrav. Ansvaret för att mätinstrumentet uppfyller dessa krav ligger på tillverkaren så länge instrumentet finns tillgängligt på marknaden.

Swedac ställer också krav på den som sedan köper instrumentet och använder det så att det även i sin användning uppfyller vissa noggrannhetskrav.

Ett exempel på en användare är en butiksägare som säljer varor i lösvikt. Vågen som används ska uppfylla vissa kvalitetskrav men även regelbundet kontrolleras i s.k. föreskriven återkommande kontroll.

Kommunen som säljer vatten till sina innevånare ska på samma sätt använda godkända vattenmätare och se till att mätarna regelbundet kontrolleras.

I vårt uppdrag måste vi även se till att reglerna följs. Det kan innebära att köpa och granska våg som finns på marknaden eller besöka ett elnätföretag för att se hur företaget sköter sina åtagande när det gäller kvalitetssäkring av de mätare som används. Eftersom de tekniska kraven på instrumenten är baserade på EU-gemensamma regler (EU-direktiv) deltar vi också i ett internationellt samarbete.

För marknadskontroll finns en speciell grupp (AdCo) som är knutet till EU-direktiven och som har till uppgift att samordna arbete och informationsspridning mellan medlemsländerna i EU. Nytt för i år är att AdCo-gruppen har fått löfte, av EU-kommissionen, om finansiering av ett gemensamt projekt för marknadskontroll av elmätare och fjärrvärmemätare.

Detta är första gången som en sådan aktivitet får finansiering. Hela 300 000 € ska skjutas till projektet. De medlemsländer, däribland Sverige som också är ordförande i gruppen, ska med dessa medel granska produkter genom provning och granskning av dokumentation för att se att produkterna klarar föreskrivna krav. För att de som är föremål för reglerna ska veta vad som gäller är det viktigt att vi har information tillgänglig och aktivt gör riktade informationsinsatser.

Därför anordnar Swedac i höst ett kostnadsfritt seminarium med temat ”Vikten av att väga rätt”. Syftet med vågdagen är att sprida kunskap och skapa samsyn kring regelverket för olika vågtyper.

Swedac finns med andra ord överallt i din vardag och säkerställer exempelvis att en liter verkligen är en liter när du tankar bensin eller köper en färdigförpackad vara. Via den här länken kan du få mer information om hur Swedac arbetar med regler om mått och vikt.

Peter Strömbäck, Swedac