Energismarta produkter som alla tjänar på

Som konsument har du antagligen många energikrävande apparater i ditt hem: vitvaror, datautrustning, TV-apparater, belysning med mera. Att begränsa energianvändningen och även andra miljöaspekter hos apparaterna är viktigt för att minska både kostnader för dig som konsument och den negativa miljöbelastning som uppstår av produkter.

Men hur ska du och jag som konsumenter egentligen kunna veta vilka apparater som drar mycket eller lite ström?

Det är här Energimyndigheten kommer in. Vi arbetar för att energislukande apparater ska försvinna från marknaden och ersättas av energismarta.

På EU-nivå har man beslutat om det så kallade ekodesigndirektivet, som innebär att produkter måste ha viss energieffektivitet för att få säljas inom EU. Genom ekodesigndirektivet har man därmed förbjudit de mest ineffektiva produkterna, så att du som konsument aldrig ska behöva riskera att köpa dessa mest elslösande produkter. Ekodesigndirektivet omfattar numera de flesta apparaterna i ditt hem.

Utöver konsumentprodukter regleras numera också en hel del professionella produkter genom ekodesigndirektivet. Elmotorer, fläktar och pumpar är exempel på produkter som numera måste ha en viss energieffektivitet för att få säljas.

Vissa typer av produkter har också obligatoriska energimärkningskrav. Detta har du troligtvis sett i till exempel vitvarubutiker i form av en etikett som visar energieffektivitet hos produkten i en skala från G till A+++. Etiketten ska göra det tydligt för dig hur energieffektiv produkten är och ger dig möjlighet att göra ett aktivt och smartare val. En mycket effektiv produkt kan ha en högre inköpskostnad, men detta kan du tjäna på i längden genom minskade energikostnader. Utöver energiförbrukning ger energimärkningen ofta information om buller och annan prestanda som kan vara viktig i valet av produkt.

De hittills beslutade ekodesign- och energimärkningskraven kommer att spara närmare 500 TWh el per år inom EU år 2020. Detta motsvarar ungefär tre gånger Sveriges totala årliga elanvändning!

Dessutom tillkommer besparingar från pannor och varmvattenberedare på 653 TWh primärenergi, vilket innefattar minskningar av el, olja och gas.

Vi på Energimyndigheten är marknadskontrollmyndighet för ekodesign- och energimärkningsregelverken. Med stöd av lagstiftningen och de beslutade produktförordningarna utövar vi marknadskontroll genom att kontrollera att produkter som finns till försäljning i Sverige uppfyller gällande och angivna krav på energieffektivitet. Varje år kontrollerar vi ungefär ett hundratal produkter för att bl.a. se att energianvändningen inte överstiger ekodesignkrav och att produkten uppfyller nivån för avgiven energiklass. En del produkter provas i vårt eget interna ackrediterade lab, Testlab. Vi gör också kontroller i butiker och på internet för att se att handlare märker upp och informerar om produkter på ett korrekt sätt. Vi tar också in tips om bristfälliga produkter via vår hemsida.

Antalet produkttyper som regleras inom ekodesign- och energimärkningsregelverken växer. Vi jobbar därför också för att involvera svenska tillverkare och importörer tidigt i processen och också vägleda om kraven på produkterna. Detta ger vår industri bättre förutsättningar att uppfylla regelverken. Jag ser detta förebyggande arbete som en viktig del av vår uppgift som marknadskontrollmyndighet.

Så jag kan med ett gott samvete gå lägga mig på kvällen och skicka en liten tanke till mina kollegor som har gjort ett fantastiskt jobb för, strax innan jag säger god natt och släcker min energieffektiva sovrumslampa.

Erik Brandsma, Energimyndigheten

Uppfyller din radiosändare EU-kraven?

Typgodkännandet ersattes av tillverkardeklaration

Radioutrustning regleras genom direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG. EU-kommissionen har uppskattat att över 3 500 nya produktmodeller till ett värde av 900 miljarder kr sätts på den gemensamma marknaden varje år. Genom dessa regler, som följer den s.k. nya metoden med tillverkardeklaration, får konsumenterna tillgång till ny teknik snabbare än förut. Tidigare krävdes typgodkännande från myndigheter innan en produkt kunde sättas på marknaden. Denna större frihet för tillverkare och försäljare av produkter kräver dock marknadskontroll som ska bidra till rättvis konkurrens och säkerhet för konsumenterna.

Vi letar efter utrustning genom att söka på Internet, besöka affärer, mässor, företag, läsa tidningar och tidskrifter och ibland får vi tips. Vi tar ut utrustning för närmare kontroll, cirka 50 utrustningar per år, och skickar dem på test. Det är vanligt att de administrativa kraven inte är uppfyllda men det förekommer också att de s.k. väsentliga egenskapskraven, tekniska krav, inte uppfylls. Till exempel icke önskad utstrålning från sändaren, som kan orsaka störningar.

Problem med e-handel

Eftersom frekvensanvändning skiljer sig en del mellan kontinenter finns det tillverkare som anpassar sina produkter till olika marknader. Det finns dock mindre nogräknade återförsäljare som säljer produkter som inte är avsedda för EUs marknad och som inte uppfyller de administrativa och tekniska kraven. Sådan utrustning får inte sättas på marknaden i EU. Det kan också innebära att radiosändaren du köper billigt på nätet kan sända på frekvenser som inte är undantagna från tillståndsplikt och du kan behöva ha tillstånd från PTS. Det finns även radiosändare som man i Sverige aldrig kan få tillstånd för eftersom frekvenserna har tilldelats för annan användning. Ett sådant exempel är en typ av hundspårningsutrustning via GPS där tillverkaren har en version för USA:s marknad som använder frekvenser som är tilldelade för användningen där och uppfyller kraven i USA:s lagstiftning och en annan version som är anpassad för EUs marknad. Ändå finns det återförsäljare som säljer versionen som är avsedd för USA:s marknad. Konsumenter som använder dessa produkter strider mot lagen om elektronisk kommunikation. Andra exempel där frekvensanvändning skiljer sig åt från den i USA är trådlösa telefoner (s.k. DECT-telefoner).

Nytt direktiv om radioutrustning

Just nu står vi inför förändringar på området marknadskontroll. Under våren kommer ett nytt direktiv om radioutrustning antas av EU. Medlemsstaterna kommer att få två år på sig för att anpassa sin nationella lagstiftning till det nya direktivet. För Sveriges del innebär detta att lagen om radio- och teleterminalutrustning samt PTS föreskrifter måste revideras.

I det nya direktivet fastställs harmoniserade bestämmelser för tillhandahållande av radioutrustning på den inre marknaden. All utrustning som sänder eller tar emot radiovågor för radiobestämning (radionavigering och radar) eller kommunikation omfattas av direktivet. Även radio- och TV-apparater, som inte omfattas av det nu gällande R&TTE-direktivet, kommer att omfattas.

Direktivet ger kommissionen dessutom möjlighet att införa krav på enhetliga laddare för radioutrustning, t.ex. för mobiltelefoner, något jag tror många konsumenter uppskattar.

Göran Marby, Post- och telestyrelsen (PTS)

Hur säker är din mobilladdare?

Hur säker är din mobilladdare?

Marknadskontroll av elektrisk materiel ersatte den tidigare obligatoriska S-märkningen redan för cirka tjugo år sedan. Min uppfattning är att övergången från S-märkning till marknadskontroll fungerar mycket bra (även om många felaktigt tror att det fortfarande finns krav på förhandsgodkännande). De senaste decennierna verkar både antalet elbränder och antalet dödsfall på grund av elolyckor att ha minskat.
Elsäkerhetsverkets inspektörer spanar efter undermåliga produkter och väljer ut ca 350 av dessa för granskning och provning varje år. Vi får också in tips och frågor via vår hemsida. De senaste åren har vi fått bra uppmärksamhet i media för de försäljningsförbud vi beslutat om. Det är positivt eftersom det också bidrar till ökad medvetenhet och vaksamhet hos konsumenterna.

Samarbetet med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket kring marknadskontroll av leksaker känns riktigt bra. Lyckligtvis har vi haft få leksaker som inneburit elektriska risker. Däremot dyker det ibland upp leksaksliknande produkter som t.ex. lampor som ser ut som nallebjörnar och hårtorkar som ser ut som roliga djur, och då kan vi ingripa med hjälp av lågspänningsdirektivet om de är riskabla.

Det förekommer ändå hos svenska försäljningsställen att man exempelvis importerar produkter utan att se till att de uppfyller kraven för den europeiska marknaden. Här kan kloka konsumenter leta efter CE-märket, men tyvärr förekommer det också att oseriösa tillverkare sätter på CE-märke trots att de inte uppfyller kraven. En förrädisk risk! I en sådan situation kan Elsäkerhetsverket utfärda försäljningsförbud om vi får kännedom om det, men det kräver i sin tur alerta inspektörer och/eller engagerade konsumenter som hör av sig till oss.

Trots alla ambitioner och regler så finns det ändå risker som vi alla behöver vara medvetna om. En sådan risk är när man köper prylar via internet. Trots att det är en hemsida med svensk text och du betalar med svenska kronor kan det hända att leveransen kommer från ett land som inte omfattas av europeiska regler! Så var fallet när vi på Elsäkerhetsverket köpte LED-lampor som var livsfarliga och undermåliga USB-laddare på nätet. Kanske borde vi alla fundera om saker som är väldigt billiga verkligen är lika bra som de borde vara?

Jag vill betona att även i ett samhälle som är tryggt och säkert kan det finnas förrädiska risker som kräver en viss vaksamhet från allmänheten. Ingen myndighet i världen kan vara överallt och kontrollera att allt fungerar som avsett. Därför kommer vi på Elsäkerhetsverket att fortsätta både med en träffsäker marknadskontroll och med att på olika sätt öka allmänhetens kunskap om elsäkerhet och medvetenhet om förrädiska risker.

Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket