Under årets sista möte faställdes Marknadskontrollrådets handlingsplan för 2014. Bland de gemensamma aktiviteterna kan nämnas metodikutveckling, utbildningsinsatser till regering och riksdag samt seminarium i Almedalen.

Europeiska kommissionen lade i början av året fram förslag till ny lagstiftning på marknadskontrollområdet, det så kallade produktsäkerhetspaketet. Paketet består av förslag till två nya förordningar om konsumentprodukters säkerhet och marknadskontroll samt en handlingsplan för att effektivisera marknadskontrollen inom EU. Fokus ligger på samarbete, då detta är en central del för den inre marknadens funktion.

Förordningarna har förhandlats i rådet och parlamentet under året, men avstannade på grund av att det inte gått att nå en överenskommelse om ursprungsmärkning. Det är i dagsläget oklart när förhandlingarna kommer att återupptas. Marknadskontrollrådet följer utvecklingen nära, då paketet kommer att få stor betydelse för såväl de svenska marknadskontrollmyndigheterna som för företagen.

Marknadskontrollrådet har under flera år verkat för att marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter ska vara så enhetliga som möjligt. Idag varierar dessa mycket mellan olika sektorer och myndigheter, vilket gör att myndigheternas förutsättningar att bedriva marknadskontroll skiljer sig åt.

Att enskilda företagare kan drabbas av olika typer av ingripanden och sanktioner beroende på vilken lagstiftning som råkar vara aktuell gör att det är svårt för enskilda både att förutse och förstå varför dessa variationer finns. Ett mer enhetligt regelverk vad gäller befogenheter och sanktionsmöjligheter skulle leda till större förutsebarhet för enskilda företagare och en större likabehandling av likartade fall.

En minskad och mer enhetlig flora av befogenheter och sanktionsmöjligheter innebär färre regler för den enskilda företagaren att sätta sig in i, förstå och hålla sig uppdaterad med, vilket leder till en regelförenkling för företagen.

Ett mer enhetligt regelverk skulle dessutom främja en mer effektiv marknadskontroll genom att underlätta samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter. En fråga som Marknadskontrollrådet vill på lämpligt sätt analysera under nästa år.

Avslutningsvis presenterade Swedac den nya layouten och formen för den här webbplatsen.

Slutligen vill jag passa på att önska dig en god jul och gott nytt år!

Peter Strömbäck, Swedac