Hur säker är din mobilladdare?

Hur säker är din mobilladdare?

Marknadskontroll av elektrisk materiel ersatte den tidigare obligatoriska S-märkningen redan för cirka tjugo år sedan. Min uppfattning är att övergången från S-märkning till marknadskontroll fungerar mycket bra (även om många felaktigt tror att det fortfarande finns krav på förhandsgodkännande). De senaste decennierna verkar både antalet elbränder och antalet dödsfall på grund av elolyckor att ha minskat.
Elsäkerhetsverkets inspektörer spanar efter undermåliga produkter och väljer ut ca 350 av dessa för granskning och provning varje år. Vi får också in tips och frågor via vår hemsida. De senaste åren har vi fått bra uppmärksamhet i media för de försäljningsförbud vi beslutat om. Det är positivt eftersom det också bidrar till ökad medvetenhet och vaksamhet hos konsumenterna.

Samarbetet med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket kring marknadskontroll av leksaker känns riktigt bra. Lyckligtvis har vi haft få leksaker som inneburit elektriska risker. Däremot dyker det ibland upp leksaksliknande produkter som t.ex. lampor som ser ut som nallebjörnar och hårtorkar som ser ut som roliga djur, och då kan vi ingripa med hjälp av lågspänningsdirektivet om de är riskabla.

Det förekommer ändå hos svenska försäljningsställen att man exempelvis importerar produkter utan att se till att de uppfyller kraven för den europeiska marknaden. Här kan kloka konsumenter leta efter CE-märket, men tyvärr förekommer det också att oseriösa tillverkare sätter på CE-märke trots att de inte uppfyller kraven. En förrädisk risk! I en sådan situation kan Elsäkerhetsverket utfärda försäljningsförbud om vi får kännedom om det, men det kräver i sin tur alerta inspektörer och/eller engagerade konsumenter som hör av sig till oss.

Trots alla ambitioner och regler så finns det ändå risker som vi alla behöver vara medvetna om. En sådan risk är när man köper prylar via internet. Trots att det är en hemsida med svensk text och du betalar med svenska kronor kan det hända att leveransen kommer från ett land som inte omfattas av europeiska regler! Så var fallet när vi på Elsäkerhetsverket köpte LED-lampor som var livsfarliga och undermåliga USB-laddare på nätet. Kanske borde vi alla fundera om saker som är väldigt billiga verkligen är lika bra som de borde vara?

Jag vill betona att även i ett samhälle som är tryggt och säkert kan det finnas förrädiska risker som kräver en viss vaksamhet från allmänheten. Ingen myndighet i världen kan vara överallt och kontrollera att allt fungerar som avsett. Därför kommer vi på Elsäkerhetsverket att fortsätta både med en träffsäker marknadskontroll och med att på olika sätt öka allmänhetens kunskap om elsäkerhet och medvetenhet om förrädiska risker.

Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket

Myndigheter samarbetar för företags och konsumenters bästa

Under årets sista möte faställdes Marknadskontrollrådets handlingsplan för 2014. Bland de gemensamma aktiviteterna kan nämnas metodikutveckling, utbildningsinsatser till regering och riksdag samt seminarium i Almedalen.

Europeiska kommissionen lade i början av året fram förslag till ny lagstiftning på marknadskontrollområdet, det så kallade produktsäkerhetspaketet. Paketet består av förslag till två nya förordningar om konsumentprodukters säkerhet och marknadskontroll samt en handlingsplan för att effektivisera marknadskontrollen inom EU. Fokus ligger på samarbete, då detta är en central del för den inre marknadens funktion.

Förordningarna har förhandlats i rådet och parlamentet under året, men avstannade på grund av att det inte gått att nå en överenskommelse om ursprungsmärkning. Det är i dagsläget oklart när förhandlingarna kommer att återupptas. Marknadskontrollrådet följer utvecklingen nära, då paketet kommer att få stor betydelse för såväl de svenska marknadskontrollmyndigheterna som för företagen.

Marknadskontrollrådet har under flera år verkat för att marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter ska vara så enhetliga som möjligt. Idag varierar dessa mycket mellan olika sektorer och myndigheter, vilket gör att myndigheternas förutsättningar att bedriva marknadskontroll skiljer sig åt.

Att enskilda företagare kan drabbas av olika typer av ingripanden och sanktioner beroende på vilken lagstiftning som råkar vara aktuell gör att det är svårt för enskilda både att förutse och förstå varför dessa variationer finns. Ett mer enhetligt regelverk vad gäller befogenheter och sanktionsmöjligheter skulle leda till större förutsebarhet för enskilda företagare och en större likabehandling av likartade fall.

En minskad och mer enhetlig flora av befogenheter och sanktionsmöjligheter innebär färre regler för den enskilda företagaren att sätta sig in i, förstå och hålla sig uppdaterad med, vilket leder till en regelförenkling för företagen.

Ett mer enhetligt regelverk skulle dessutom främja en mer effektiv marknadskontroll genom att underlätta samarbete mellan marknadskontrollmyndigheter. En fråga som Marknadskontrollrådet vill på lämpligt sätt analysera under nästa år.

Avslutningsvis presenterade Swedac den nya layouten och formen för den här webbplatsen.

Slutligen vill jag passa på att önska dig en god jul och gott nytt år!

Peter Strömbäck, Swedac