Kan vi tillsammans förbättra folkhälsan genom effektivare tillsyn och marknadskontroll?

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att verka för en god folkhälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Vi har även ett uppdrag att genom samverkan med andra myndigheter påverka folkhälsan i en positiv riktning Jag ser nu fram emot att även kunna inkludera vår tillsyn och marknadskontroll som en del i arbetet att förbättra folkhälsan. En viktig del i det uppdraget är marknadskontrollen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som bedrivs genom vårt tillsynsarbete inom tobaksområdet.

Till grund för det arbetet ligger tobaksproduktdirektivet som i sin tur är en implementering av WHO:s ramkonvention för tobakskontroll.

Den svenska implementeringen av tobaksproduktdirektivet är ett viktigt steg framåt i det tobaksförebyggande arbetet inom EU och Sverige. Det har inneburit flera viktiga förändringar som kan bidra till minskad rökning, utjämnade hälsoklyftor, minska den illegala handeln och därmed minskade kostnader för samhället i stort. Lagstiftningen för elektroniska cigaretter och tobak är skyddslagstiftningar med syfte att bl. a begränsa hälsorisker och minska bruket av tobak. En effektiv tillsyn leder till ökad regelefterlevnad och kan också bidra till att förhindra att unga börjar använda tobak.

Folkhälsomyndigheten är en av de nyare aktörerna bland marknadskontrollerande myndigheter. Mina gd-kollegor har i tidigare bloggar berättat om vikten av samarbete mellan myndigheter för att utveckla den marknadskontroll som bedrivs idag, och vi ser tacksamt fram emot att ta den hjälp som erbjuds. Men vi vill också kunna bidra, med ytterligare perspektiv i arbetet med att utveckla den marknadskontroll vi har.

Folkhälsomyndigheten bedriver idag ett omfattande arbete inom flera områden av Agenda 2030 för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, där hållbar konsumtion och produktion samt god hälsa och välbefinnande är exempel på områden där tillsyn och marknadskontroll kan vara en bidragande faktor till att målen uppnås.

Ett av de arbeten som Folkhälsomyndigheten bedriver handlar om jämlik hälsa, där målet är att sluta klyftorna på hälsoområdet inom en generation. Inom detta område ser vi skillnader mellan olika grupper i samhället och där är minskat bruk av tobaksprodukter en stor framgångsfaktor.

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete är beroende av att flera samhällssektorer samverkar. Flertalet myndigheter i Marknadskontrollsrådets arbete och uppdrag bidrar till en bättre folkhälsa. Jag ser fram emot att tillsammans med er verka för en bättre folkhälsa.

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

I utvecklingstider

I år firar Boverket 30 år som myndighet. Det senaste året har myndigheten fått ett utökat uppdrag och med det har också personalen utökats med tjugo procent. Bland annat har vi nyligen anställt Sveriges första riksarkitekt! En stor utökning med personal kräver också en omorganisation för att få det dagliga arbetet att fungera smidigt. Vi har i princip dammsugit hela södra Sverige på arkitekter, jurister, ekonomer och civilingenjörer och nu börjar organisationen ta form. Det är en rolig utmaning att få jobba med ett så brett uppdrag och att ha tillgång till experter inom hela Boverkets ansvarsområde.

Det är också nästan trettio år sedan Boverket utlokaliserades till Karlskrona, och vi jobbar ständigt med att vara en myndighet för hela landet. Det kräver att vi både syns och hörs och för dialog med andra aktörer. Det har i många år varit en utmaning att delta i dialogen utan att ge avkall på vår rese- och miljöpolicy. Nu har omvärlden kommit ikapp och vi ser nya möjligheter till en god balans mellan de olika faktorerna i och med digitaliseringen. Allt fler möten hålls exempelvis på distans, i synnerhet kortare möten med få deltagare.

Tillsynsverksamheten är inte ett undantag. Även inom det området försöker vi kombinera målet att nå så stora delar av Sverige som möjligt med att resa så lite som möjligt. I det arbetet är digitala distansmöten en stor tillgång som möjliggör en personlig dialog när så behövs med såväl andra myndigheter som branschorganisationer och vid behov även enskilda företag. Det utesluter inte att medarbetarna även behöver göra fysiska besök i tillverkningsanläggningar eller vid större branschsammankomster. Det första har syftet att få förståelse för tillverkarnas rutiner och vardagliga frågeställningar och det senare har syftet att visa att vi finns där för dem, vi kan föra dialog och visa engagemang genom att svara på frågor som kan vara lite mer övergripande för hela branschen. Det har visat sig vara en framgångsfaktor som skapar tillit och trovärdighet i branschen för Boverkets tillsynsarbete.

Digitalisering är ett begrepp som genomsyrar flera verksamheter inom Boverket. Vi arbetar bland annat för att digitalisera plan- och byggprocessen, och vi utvecklar digitala verktyg för vårt interna arbete. Vi hoppas också kunna ta fram digitala verktyg för att stödja tillsynsverksamheten, vilket ska kunna förenkla och kvalitetssäkra rutinuppgifter och därmed också frigöra tid för fördjupade utredningar och frågeställningar.

Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket

Samverkan bidrar till helhetssyn i marknadskontrollen

Lagstiftningen om kemikalier består till stor del av EU-förordningar. För att tillsynen av lagstiftningarna ska vara likvärdig inom EU är det avgörande att medlemsländernas marknadskontrollerande myndigheter samarbetar med varandra.

Kemikalieinspektionen initierar och genomför varje år gemensamma tillsynsprojekt med övriga EU-länder. På det sättet bidrar vi till en konkurrensneutral tillämpning av kemikalielagstiftningen, något som är positivt både för skyddet för hälsa och miljö och för företagens möjligheter att konkurrera på lika villkor. Förtroendefullt samarbete inom EU och med andra aktörer kan också göra tillsynsarbetet mer effektivt. Genom att olika aktörer hjälps åt och genom att vi samordnar våra resurser slipper vi uppfinna hjulet på nytt varje gång vi startar ett tillsynsprojekt. Samverkan höjer också kvaliteten på marknadskontrollen.

Kemikalieinspektionen medverkar i dag i åtta tillsynsnätverk inom EU. Det största av dessa är den europeiska kemikaliemyndigheten Echas nätverk Forum. Varje år genomför vi ett antal gemensamma projekt inom Forum-samarbetet där de flesta av EU:s medlemsländer deltar. Ett exempel på ett projekt inom Forum gick ut på att EU-länderna kontrollerade förbjudna ämnen i kemiska produkter eller varor. Totalt granskades 5 625 produkter runt om i Europa. Efteråt har vi inom samarbetet tagit fram riktlinjer som länderna kan luta sig emot i sitt framtida tillsynsarbete på nationell nivå.

Samverkansprojekten ger synergieffekter även i Sverige när vi kopplar ihop vår EU-samverkan med nationella samarbeten med kommunerna. När det gäller projektet om begränsningar samverkade vi med omkring 100 kommuner för att kontrollera förbjudna och farliga ämnen i smycken. Kommunerna letade upp smycken i butikerna som de skickade till oss för screeninganalyser. Därefter inspekterade vi leverantörerna av smyckena. Sammanlagt analyserade vi över 1 100 smycken från cirka 500 butiker.

Förra året genomförde vi ett samverkansprojekt med 117 kommuner där kommunerna granskade märkningar och förpackningar för kemiska produkter med stöd från oss. Kommunernas inspektörer kontrollerade då 24 000 produkter, bland annat tvättmedel, rengöringsmedel och färger. Detta är – i likhet med de tidigare smyckeskontrollerna – en omfattande insats som vi på Kemikalieinspektionen inte skulle ha resurser att genomföra på egen hand.

Ett kommande exempel är ett samverkansprojekt inom Forum som vi planerar för att genomföra tillsammans med kommunerna nästa år. Projektet handlar om att kontrollera information om farliga ämnen i varor och märkning av varor som är behandlade med biocider.

I Marknadskontrollrådet i Sverige ingår 19 myndigheter som arbetar med frågor som rör marknadskontroll eller tillsyn inom olika områden. Vi rör oss ofta på samma arena, med samma företag och med liknande frågeställningar. I vissa fall gränsar lagstiftningarna till varandra och i andra fall gäller marknadskontrollen likartade produkter. Kemikalieinspektionen samarbetar till exempel med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket inom tillsynen av leksaker. Det bidrar till samordnad bedömning av de gemensamma regler som vi har för exempelvis CE-märkning.

Vi lär oss mycket av våra samarbeten med olika aktörer i Sverige och inom EU. All denna samverkan på olika nivåer bidrar till tydliga och gemensamma spelregler för näringslivet och till en giftfri miljö och en giftfri vardag. Vi blir helt enkelt lite bättre när vi jobbar tillsammans, så låt oss fortsätta på den vägen.

Nina Cromnier, Generaldirektör, Kemikalieinspektionen