Producentansvar

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll som Naturvårdsverket är en del utav. Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd och att motverka snedvridning av konkurrens mellan företag. För Naturvårdsverket ligger mycket fokus gällande marknadskontroll på producentansvaret.

För över två år sedan skrev Naturvårdsverket ett inlägg på denna blogg om vårt arbete med producentansvar. Vi skrev om hur producentansvar innebär att den som ger upphov till en produkt ska ta kostnaderna för att samla in, återvinna och behandla avfallet som uppstår när produkten är förbrukad. Vi konstaterade också att som producent räknas den som gör en produkt som omfattas av producentansvar tillgänglig på den svenska marknaden. Vi pekade på att i producentansvaret ingår att utforma produkten så att återanvändning och materialåtervinning främjas. Men vi lyfte också fram att det finns en stor potential för producenter, om det som idag betraktas som avfall istället skulle ses som en resurs.

Sedan dess har det hänt otroligt mycket inom producentansvarsområdet. Förra året godkände Europeiska unionens råd Europaparlamentets preliminära överenskommelse om de fyra lagstiftningsförslagen i avfallspaketet. De nya reglerna träder i kraft den 5 juli 2020 med några undantag som har längre tid för införlivande. Avfallspaketet ska leda till ökad materialåtervinning och bidra till inrättandet av en cirkulär ekonomi. För producentansvaret så innebär avfallspaketet att minimikrav för system för utökat producentansvar införs. Vidare har vår nationella lagstiftning förändrats med nya regler för producentansvar för förpackningar och returpapper som bland annat innebär att de som samlar in förpackningar och returpapper från hushåll måste söka tillstånd från Naturvårdsverket. De nya förslagen innebär även att producenter och insamlingssystem får en rapporteringsskyldighet och ska betala tillsynsavgift till Naturvårdsverket.

Producentansvaret i Europa är minst sagt under förändring. De politiska trenderna gå mot att ställa ökade krav på producenter att skapa hållbara produkter. Man vill ta ett helhetsansvar för produkternas livscykel. Den ständigt ökade mängden avfall har skapat en våg av ny och påtänkt lagstiftning samt höjda återvinningsmål för nya produktkategorier. Engångsplast kommer inom en snar framtid att regleras av EU:s direktiv för engångsplast där bland annat producentansvar har diskuterats för ett antal produkter. Andra områden som eventuellt kan komma att omfattas av producentansvar är textilier, möbler och byggnadsmaterial.

Detta innebär även stora utmaningar för oss på Naturvårdsverket. För att möta de utmaningar som vi har framför oss arbetar Naturvårdsverket nu bland annat på att ta fram en ny IT-lösning som kan hantera existerande och kommande producentansvar med rapporteringsplikt. System som vi hoppas ska göra det så enkelt som möjligt för alla producenter att leva upp till nuvarande och kommande krav. Vill ni veta mer om producentansvar och vårt arbete är ni välkomna att läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Kerstin Cederlöf, Stf. Generaldirektör Naturvårdsverket

Ett händelserikt år 2018

2018 har varit ett händelserikt år, såväl i vår omvärld som för Swedac. Jag själv tillträdde i september som chef för myndigheten och regeringens beslut i början av året att flytta verksamheten i Stockholm till Borås har förstås inneburit stora utmaningar, främst genom kompetenstapp och stora rekryteringsbehov. Verksamheten har dock på ett beundransvärt sätt upprätthållits av kvarvarande medarbetare och en samlokalisering kommer på sikt att ge stora fördelar för myndighetens verksamhet och förnyelse. Vi ser med stor tillförsikt fram emot 2019 med många nya medarbetare och en förbättrad ekonomi genom ett utökat anslag.

Trots utmaningarna har också Marknadskontrollrådet kunnat genomföra många av de viktiga inplanerade aktiviteter som var inbokade för 2018.

Förhandlingarna om det nya varupaketet har fortgått hela året och kommer att fortsätta in på nästa år. I slutet av december 2017 lämnade Kommissionen över ett förslag till ett nytt ”varupaket” omfattande två nya EU-förordningar om marknadskontroll respektive ömsesidigt erkännande. Marknadskontrollrådet har under året varit aktivt i att bistå regeringen i förhandlingsarbetet framför allt om synpunkter på innehållet i marknadskontrollförordningen.

Marknadskontrolldagen 2018, ett seminarium för marknadskontrollmyndigheternas inspektörer, jurister och chefer som arbetar med marknadskontroll genomfördes den 18 april på Nalen i Stockholm. Det var andra gången som Marknadskontrolldagen genomfördes och ambitionen är att den ska hållas vart annat år. Ungefär 125 personer från 17 myndigheter deltog och utvärderingen av dagen visade att evenemanget var mycket uppskattat.

Vidare har Marknadskontrollrådet genomfört alla inplanerade rådsmöten under året där fokus har varit att genomföra de viktigaste aktiviteterna trots bristande resurser i sekretariatet och därför har en del av de inplanerade aktiviteterna flyttats fram till 2019.

Marknadskontrollrådet har dessutom i olika arbetsgrupper varit flitiga i att utbyta erfarenheter och samverka för att öka effektiviteten i kontrollen. En arbetsgrupp har även påbörjat planeringen av seminariet Din produkt, ditt ansvar som kommer äga rum den 24 april 2019.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till er alla för er del i vårt gemensamma ansvar att effektivisera marknadskontrollen i Sverige samt bistå regeringen med synpunkter om varupaketet när dessa har efterfrågats.

Högt på den politiska dagordning för 2019 som påverkar vår gemensamma verksamhet står förstås den svenska regeringsbildningen, Brexit-frågan och det pågående arbetet med utformningen av varupaketet. Vi har ett minst sagt ett spännande 2019 framför oss, men jag hoppas att ni alla innan dess får njuta av några lediga dagar innan det nya året tar vid.

God jul och gott nytt år!

Ulf Hammarström, Generaldirektör, Swedac

Kan vi tillsammans förbättra folkhälsan genom effektivare tillsyn och marknadskontroll?

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att verka för en god folkhälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Vi har även ett uppdrag att genom samverkan med andra myndigheter påverka folkhälsan i en positiv riktning Jag ser nu fram emot att även kunna inkludera vår tillsyn och marknadskontroll som en del i arbetet att förbättra folkhälsan. En viktig del i det uppdraget är marknadskontrollen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som bedrivs genom vårt tillsynsarbete inom tobaksområdet.

Till grund för det arbetet ligger tobaksproduktdirektivet som i sin tur är en implementering av WHO:s ramkonvention för tobakskontroll.

Den svenska implementeringen av tobaksproduktdirektivet är ett viktigt steg framåt i det tobaksförebyggande arbetet inom EU och Sverige. Det har inneburit flera viktiga förändringar som kan bidra till minskad rökning, utjämnade hälsoklyftor, minska den illegala handeln och därmed minskade kostnader för samhället i stort. Lagstiftningen för elektroniska cigaretter och tobak är skyddslagstiftningar med syfte att bl. a begränsa hälsorisker och minska bruket av tobak. En effektiv tillsyn leder till ökad regelefterlevnad och kan också bidra till att förhindra att unga börjar använda tobak.

Folkhälsomyndigheten är en av de nyare aktörerna bland marknadskontrollerande myndigheter. Mina gd-kollegor har i tidigare bloggar berättat om vikten av samarbete mellan myndigheter för att utveckla den marknadskontroll som bedrivs idag, och vi ser tacksamt fram emot att ta den hjälp som erbjuds. Men vi vill också kunna bidra, med ytterligare perspektiv i arbetet med att utveckla den marknadskontroll vi har.

Folkhälsomyndigheten bedriver idag ett omfattande arbete inom flera områden av Agenda 2030 för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, där hållbar konsumtion och produktion samt god hälsa och välbefinnande är exempel på områden där tillsyn och marknadskontroll kan vara en bidragande faktor till att målen uppnås.

Ett av de arbeten som Folkhälsomyndigheten bedriver handlar om jämlik hälsa, där målet är att sluta klyftorna på hälsoområdet inom en generation. Inom detta område ser vi skillnader mellan olika grupper i samhället och där är minskat bruk av tobaksprodukter en stor framgångsfaktor.

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete är beroende av att flera samhällssektorer samverkar. Flertalet myndigheter i Marknadskontrollsrådets arbete och uppdrag bidrar till en bättre folkhälsa. Jag ser fram emot att tillsammans med er verka för en bättre folkhälsa.

Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten