Hur kan vi garantera strålsäkra produkter?

Strålsäkerhetsmyndighetens övergripande vision är ett strålsäkert samhälle och vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Som marknadskontrollmyndighet ska vi kontrollera att produkter och ämnen som alstrar strålning uppfyller gällande krav.

Våra resurser för marknadskontroll har hittills fokuserats på starka laserpekare. Det är en produkt som ligger i tiden och inom vårt eget ansvarsområde. När det gäller andra produkter, som främst ligger inom andra myndigheters ansvarsområde, ser vi ett stort behov av att samverka och vi välkomnar alla initiativ för att säkerställa att risker med strålning beaktas även i andra myndigheters marknadskontroller.

Tidigare i år kontrollerade vi, tillsammans med Konsumentverket, laserpekare som vi köpte in via ett e-handelsföretag. Vi köpte 17 laserpekare som testades och alla 17 visade sig ha sådana brister att de kan ge bestående ögonskador. Ingen av dem uppfyllde kraven på märkning och samtliga omfattades av tillståndsplikten för starka laserpekare. Det var alltså laserpekare som i Sverige kräver tillstånd för att användas. Tillsammans med Konsumentverket varnar vi därför konsumenter som handlar laserpekare från e-handelssajter eftersom produkterna kan vara mycket starkare än det som står angivet på dem.

Just nu jobbar vi med ett projekt för att kontrollera kravuppfyllnaden hos laserprojektorer, vilket vi gör i samarbete med Elsäkerhetsverket. För att vår kontroll ska bli så bra som möjligt har vi bett alla dem som har tillstånd från oss att använda laserprojektorer att ge förslag på vilken laserprojektor vi ska kontrollera. När vi har testat laserprojektorerna utifrån strålsäkerhetskrav kommer vi att lämna över dem till Elsäkerhetsverket för kontroll utifrån deras kravbild. Detta är två exempel på hur myndigheter tillsammans kan jobba för säkrare produkter och jag ser fram emot fler samarbeten framöver.

Mats Persson, Generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten

EU-gemensam insats för kontroll av radioutrustning med wifi

PTS engagemang i EU-samarbetet har traditionellt varit prioriterat för oss. Själv har jag arbetat länge inom EU-kommissionen och har i dag ett starkt engagemang i samarbetet mellan regleringsmyndigheter som ansvarar för elektronisk kommunikation, Berec. Även inom marknadskontroll sker viktiga samarbeten mellan EU-länderna.

EU:s gemensamma marknadskontrollarbete är viktigt och resulterar i ökad förståelse för de krav som EU ställer i sitt radioutrustningsdirektiv (RED) och att utrustning som inte uppfyller kraven tas bort från marknaden. Resultaten från de EU-gemensamma marknadskontrollaktiviteterna ligger också till grund för EU-kommissionens återkommande översyn av regleringen på området. Under året har Post- och telestyrelsen (PTS) deltagit i en sådan aktivitet, inriktad på radioutrustning som använder wifi.

Allt fler tillverkare implementerar wifi-funktion i sina produkter. Allt från kylskåp och tvättmaskiner till kaffebryggare utrustas med trådlös kommunikation. Radiofrekvensspektrumet är dock en begränsad resurs och för att olika typer av radioutrustning ska kunna samexistera på samma frekvenser så måste utrustningen uppfylla kraven i RED.

Årets EU-gemensamma marknadskontrollaktivitet samordnades av arbetsgruppen AdCo RED. Syftet har denna gång varit att kontrollera wifi-radioutrustning som använder 5 GHz-bandet och specifikt att DFS-funktionen har varit korrekt implementerad. DFS betyder dynamiskt frekvensval, det vill säga att radioutrustningen automatiskt byter frekvens när en radarsignal detekteras.
Radarutrustningar kan finnas på olika platser i samhället och har stor samhällsnytta. Radarutrustningar lyssnar efter reflekterade radiosignaler och kan inte skilja på egna radiosignaler eller radiosignaler från 5 GHz wifi. Det är därför som det finns krav på att 5 GHz wifi-radioutrustning som befinner sig i närheten av radar ska kunna byta frekvens för att inte påverka radarfunktionen.

De produkter som vi kontrollerade visade sig uppfylla alla krav.
En väl fungerande inre marknad inom EU är en avgörande drivkraft för tillväxt och utveckling i medlemsländerna. Marknadskontroll, inte minst genom gemensamma insatser, bidrar till en jämn spelplan där seriösa aktörer kan erbjuda sina produkter. Detta leder i sin tur till att vi som konsumenter får tillgång till bra och säkra produkter till konkurrenskraftiga priser.

Fakta om PTS arbete med marknadskontroll

PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. En del av PTS verksamhet är marknadskontroll av radioutrustning som sätts på den svenska marknaden. Radioutrustning som släpps ut på marknaden ska uppfylla kraven i radioutrustningsdirektivet, direktiv 2014/53/EU (även kallat RE-direktivet eller RED).

Vår löpande produktkontroll är inriktad på att granska överensstämmelsen mot väsentliga (tekniska) radio- och EMC-krav samt administrativa krav. En stor och ökande del av arbetet med marknadskontroll handlar om att informera om vad som gäller för tillverkare, importörer, distributörer och konsumenter. Det arbetet sker bland annat genom seminarier, artiklar i press samt via sociala kanaler.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är förmågan hos en utrustning att fungera i sin elektromagnetiska omgivning utan att medföra oacceptabla störningar i denna omgivning.

Dan Sjöblom, Generaldirektör Post- och Telestyrelsen, PTS

Nära hundratusen varor stoppade vid gränsen

I dagens samhälle litar medborgarna på att det de köper och konsumerar är säkert och ofarligt att använda. De utgår ifrån att producenter och företag tillsammans med myndigheterna säkerställer att inga farliga produkter släpps på marknaden.

I de allra flesta fall kan medborgarna känna sig trygga men det förekommer även att osäkra och farliga produkter påträffas på marknaden. Vid dessa tillfällen finns det rutiner för att återkalla produkter och en skyldighet att informera allmänheten om riskerna.

Nästan varje år finns det nya produkter som blir väldigt populära på marknaden och säljs i stora mängder. Detta utnyttjas av mindre nogräknade aktörer som ser sin chans att tjäna pengar på de produkter som efterfrågas men där produktsäkerhetskraven hamnar långt ner i prioriteringsordningen.

De konsekvenser som uppstår när produktsäkerhetskraven minskar är att produkter blir osäkra och farliga för allmänheten. Med jämna mellanrum uppstår tidningsrubriker som vittnar om bränder, personskador, olyckstillbud och andra oönskade effekter som osäkra och farliga produkter har åstadkommit.

Tullverket är den enda myndigheten med befogenhet att utföra gränskontroller och spelar därför en mycket viktig roll i analysarbetet med importflödet, att ta del av andra EU-länders riskinformation och att ta hjälp av Marknadskontrollmyndigheter för att minska och förhindra sändningar med farliga produkter innan de släpps ut på marknaden.

Vid misstanke om farliga produkter finns ett väl upparbetat samarbete med de aktuella Marknadskontrollmyndigheterna för att informera importföretagen varför sändningen stoppas och vilka regler som gäller. Marknadskontrollmyndigheten som berörs avgör sedan om varorna ska förstöras, släppas ut på marknaden eller återexporteras.

Samtidigt bidrar samarbetet till att minska snedvriden konkurrens som kan bidra till att seriösa företag slås ut av mindre nogräknade aktörer på marknaden.
Samarbetet har hittills i år lett till att ca 100,000 produkter har stoppats av Tullverket vid Sveriges yttre gräns. Produkter som hade kunnat orsaka skador på både människor, natur och miljö.

Under hösten kommer Tullverket tillsammans med Elsäkerhetsverket, Post- och Telestyrelsen och Kemikalieinspektionen hålla ett produktsäkerhetsseminarium med syfte att öka kunskapen hos importföretag inom området för att betona vikten av att följa regelverket och visa på konsekvenserna när de inte följs. Dessutom medverkar vi på Tulldagen i Stockholm den 11 oktober och i Malmö den 18 oktober där vi håller ett informationspass angående arbetet inom marknadskontroll och produktsäkerhet.

Med ett brett och upparbetat samarbete såväl nationellt som internationellt står vi väl rustade för att identifiera och stoppa potentiellt farliga produkter för att medborgare och företag ska kunna handla och sälja produkter utan bekymmer.

Göran Ekström, tf Generaldirektör Tullverket