Nära hundratusen varor stoppade vid gränsen

I dagens samhälle litar medborgarna på att det de köper och konsumerar är säkert och ofarligt att använda. De utgår ifrån att producenter och företag tillsammans med myndigheterna säkerställer att inga farliga produkter släpps på marknaden.

I de allra flesta fall kan medborgarna känna sig trygga men det förekommer även att osäkra och farliga produkter påträffas på marknaden. Vid dessa tillfällen finns det rutiner för att återkalla produkter och en skyldighet att informera allmänheten om riskerna.

Nästan varje år finns det nya produkter som blir väldigt populära på marknaden och säljs i stora mängder. Detta utnyttjas av mindre nogräknade aktörer som ser sin chans att tjäna pengar på de produkter som efterfrågas men där produktsäkerhetskraven hamnar långt ner i prioriteringsordningen.

De konsekvenser som uppstår när produktsäkerhetskraven minskar är att produkter blir osäkra och farliga för allmänheten. Med jämna mellanrum uppstår tidningsrubriker som vittnar om bränder, personskador, olyckstillbud och andra oönskade effekter som osäkra och farliga produkter har åstadkommit.

Tullverket är den enda myndigheten med befogenhet att utföra gränskontroller och spelar därför en mycket viktig roll i analysarbetet med importflödet, att ta del av andra EU-länders riskinformation och att ta hjälp av Marknadskontrollmyndigheter för att minska och förhindra sändningar med farliga produkter innan de släpps ut på marknaden.

Vid misstanke om farliga produkter finns ett väl upparbetat samarbete med de aktuella Marknadskontrollmyndigheterna för att informera importföretagen varför sändningen stoppas och vilka regler som gäller. Marknadskontrollmyndigheten som berörs avgör sedan om varorna ska förstöras, släppas ut på marknaden eller återexporteras.

Samtidigt bidrar samarbetet till att minska snedvriden konkurrens som kan bidra till att seriösa företag slås ut av mindre nogräknade aktörer på marknaden.
Samarbetet har hittills i år lett till att ca 100,000 produkter har stoppats av Tullverket vid Sveriges yttre gräns. Produkter som hade kunnat orsaka skador på både människor, natur och miljö.

Under hösten kommer Tullverket tillsammans med Elsäkerhetsverket, Post- och Telestyrelsen och Kemikalieinspektionen hålla ett produktsäkerhetsseminarium med syfte att öka kunskapen hos importföretag inom området för att betona vikten av att följa regelverket och visa på konsekvenserna när de inte följs. Dessutom medverkar vi på Tulldagen i Stockholm den 11 oktober och i Malmö den 18 oktober där vi håller ett informationspass angående arbetet inom marknadskontroll och produktsäkerhet.

Med ett brett och upparbetat samarbete såväl nationellt som internationellt står vi väl rustade för att identifiera och stoppa potentiellt farliga produkter för att medborgare och företag ska kunna handla och sälja produkter utan bekymmer.

Göran Ekström, tf Generaldirektör Tullverket

Vad döljer sig i tanken?

Det finns saker i tillvaron som jag bara tar för givna. Som bilägare fyller jag min tank utan att reflektera om bränslet uppfyller ställda kvalitetskrav. Och det är jag nog inte ensam om.

Dess bättre finns det myndigheter vars uppdrag är just att kontrollera att olika produkter uppfyller gällande krav.

Transportstyrelsen genomför marknadskontroll inom myndighetens olika ansvarsområden. Syftet med vår marknadskontroll är bland annat att skydda medborgarnas säkerhet, hälsa och miljön.

Vi kontrollerar den bensin och diesel som saluförs så att bränslet uppfyller kvalitetskraven. Kontrollen görs för att säkerställa att fordonen inte drivs med bensin eller diesel som orsakar förhöjda utsläpp eller skadar motorerna.

Vi arbetar också med en omfattande marknadskontroll av hållbarheten hos den avgasrenande utrustningen på fordon. Varje år testar vi 70-talet fordon så att dessa inte överskrider de gränsvärden som gällde när modellen typgodkändes.

Produktsäkerhet inom fordonsområdet är ett annat område kopplat till vår marknadskontroll. Årligen hanterar vi över 400 ärenden.

Vi har under ett antal år kontrollerat att cyklar och cykelkärror uppfyller de gemensamma kraven för dessa produkter. I Transportstyrelsens ansvar för marknadskontroll ingår även avgaskrav för förbränningsmotordrivna mobila maskiner, bland annat motorsågar, snöslungor och grästrimmers.

Marknadskontroll avgörs ibland av rättsliga krav, eller annars utifrån en riskvärdering. Vi gör stickprovskontroller och testar olika produkter. Olycksfall kan också leda till att vi genomför marknadskontroller eller att Transportstyrelsen får kännedom om brister i en produkt.

Alldeles oavsett orsak, är marknadskontroll till nytta för alla.

Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen

Foto: Liza Simonsson

Svårighet för marknadskontroll av gasapparater

Redan min under första vecka som ny GD föredrogs MSB:s remissvar angående EU-kommissionens förslag till nytt varupaket, ett marknadskontrollärende. I viss mån kände jag igen frågan eftersom jag arbetade på regeringskansliet tidigt när lagstiftningen om marknadskontroll kom. Sedan dess har det gått en tid och området har förändrats, men viss grundkunskap sitter.

Marknadskontroll är ett speciellt område, en del i en byggsats som ska främja den inre marknadens ekonomiska utveckling samtidigt som den syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd. Basen är förtroendet de ekonomiska aktörerna åtnjuter – att själva avgöra om en produkt uppfyller kraven och får släppas ut på gemenskapsmarknaden – och varornas rätt att flöda över nationsgränserna.

Myndigheterna borgar i efterhand för byggsatsens säkerhet genom att kunna ställa krav på korrigering eller borttagande från marknaden. Det gäller skydd mot skada och påverkan på brukare och omgivning, men också skydd mot ekonomisk skada av illojal konkurrens. En komplexitet är att lagstiftningen tillämpas nationellt medan varorna kan flöda fritt över nationsgränserna. På MSB, och kanske på andra marknadskontrollmyndigheter, omfattar mandatet också produkter som är begärliga för att utföra våldshandlingar.  Marknadskontrollens effekt får då ännu en dimension, som en länk i arbetet för att skydda oss mot terrorhandlingar och andra våldsbrott.

Att nationell lagstiftning skulle utgöra något problem har vi ibland svårt att förstå sett ur ett enskilt lands perspektiv. Väljer man att betrakta frågan ur ett EU-gemensamt perspektiv är det lättare att förstå att nationella juridiska begränsningar och nationell rätt att styra verksamheten kan skapa problem, det är en avvägning som ska göras.  Det kommer att bli krävande förhandlingar – jag önskar regeringskansliet all välgång – men medan dessa pågår får vi vässa vår verksamhet inom den ram som finns. Vi får olja upp vårt interna flöde för att genomföra en effektiv marknadskontroll.

För att nå större effekt av det vi gör måste vi planera väl och genomföra verksamheten rationellt, samarbeta med andra och informera om våra slutsatser och erfarenheter. Vi ska ge de aktörer som vill göra rätt tydlig information och kunskap om det produktregelverk vi förvaltar, och vi ska fokusera på att identifiera och granska aktörer som inte vill göra rätt. Samtidigt måste vi exponera våra erfarenheter av kraven på återrapportering och föreslå förbättringar till gagn för effektiviteten. Parametrar för rapportering bör kunna hämtas ur befintliga system. Eller kort och gott; det svenska regelverket ska inte försvåra en effektiv kontroll.

Under året kommer (sett ur MSB:s perspektiv) förbättringar att ske när det gäller den harmoniserade produktgruppen gasapparater – eller anordningar för förbränning av gasformigt bränsle som produktgruppen officiellt benämns. Det svenska regelverket föreslås förändras så att MSB får marknadskontrollansvaret för de grundläggande säkerhetskraven. (Utom för elektricitet som liksom för närvarande ska hanteras av Elsäkerhetsverket, respektive reglering och kontroll av delar som kommer i kontakt med livsmedel som föreslås tillfalla Livsmedelsverket.) Vi förväntar oss att det då ska gå snabbt att avgöra vilken myndighet som ska handlägga en anmälan.

En smolk i bägaren är att de svenska nya rättsakterna på området inte ligger i fas med den EU-förordning de ska komplettera, vilket medför svårigheter för vårt marknadskontrollmandat för under en tid. Så långt det är juridiskt möjligt kommer MSB förstås att arbeta för att verkan av detta ska bli så lindrig som möjligt.

Dan Eliasson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap