Revisionsrätt granskar systemet för CE-märkning

Varför finns det så många produkter som inte uppfyller kraven på marknaden och vad gör regeringen för att förhindra detta? Dessa frågor var utgångspunkten när revisionsrätten i Nederländerna påbörjade sin granskning av systemet bakom CE-märkningen.

Även om granskningen utgår från hur systemet upprätthålls i Nederländerna ger revisionsrättens rapport också en lättillgänglig överblick över regelverket bakom CE-märket, som inkluderar de ekonomiska aktörernas skyldigheter, förfaranden för bedömning av överensstämmelse, anmälda organ och produkt- och dokumentationskrav. Rapporten pekar på brister i systemet, med ett stort antal farliga produkter på marknaden som följd, men ger även ett antal rekommendationer för att komma till rätta med problemen.

Rapporten konstaterar att regelverkets komplexitet leder till svårigheter att följa det, men också att det finns en hel del att tjäna på att på olika sätt medvetet bryta mot det. Enligt en uppskattning av EU-kommissionen kostar det ett företag 15-20% av sina personalkostnader på att uppfylla regelverket.

Ett stort bekymmer är import av undermåliga massproducerade produkter från tredje land. Det finns en utbredd s.k. containerhandel som innebär att företag köper billiga fyllda containrar, t.ex. i Kina, och säljer av dem så fort de kan utan att bry sig om gällande regler. Dessa, ofta små företag, kan enkelt lägga ned sitt företag och webbutik utifall man stöter på problem. Några fortsätter sin verksamhet, inte sällan under ett annat namn.

Rapporten konstaterar också att kvaliteten på s.k. anmälda organ varierar och det finns pengar att tjäna på att som tillverkare anlita ett mindre nogräknat organ som konkurrerar mer med pris än med hög kvalitet. Revisionsrätten finner att informationen om de anmälda organen i NANDO, EU-kommissionens databas över anmälda organ, i många fall är bristfällig.

Andra problem enligt rapporten är att innovativa produkter inte alltid är kompatibla med harmoniserade standarder och att små och medelstora företag, myndigheter och konsumentorganisationer är underrepresenterade i standardiseringsprocessen.

Medlemsstaternas marknadskontroll bedrivs inte enhetligt inom EU. Rapporten kartlägger stora variationer vad avser resurser, deltagande i gemensamma projekt och samarbetsgrupper, samverkan med tullmyndigheterna och användandet av de gemensamma informationsutbytessystemen.

Ett suboptimalt användande av existerande data och okunskap om marknaden, dåligt samarbetet mellan myndigheter och otillräckliga resurser får konsekvenser både för produktsäkerheten, rättssäkerheten och den rättvisa konkurrensen.

Vad gör då riksdag och regering för att bemöta dessa utmaningar? Revisionsrätten konstaterar att även det nationella ansvaret är splittrat på detta område. En mängd olika ministerier och underlydande myndigheter rapporterar resultat utifrån deras olika begränsade ansvarsområden, varav de olika verksamheter som syftar till att säkerställa CE-märkningssystemet utgör en mycket liten del av den totala verksamheten bland myndigheter, och det är därför svårt att urskilja hur det hela hänger ihop och därmed att identifiera möjliga åtgärder för att förbättra situationen.

Revisionsrätten konstaterar att marknadskontrollmyndigheterna i EU står inför många utmaningar och för att kunna möta dessa krävs ett mycket bättre samarbete och bättre kunskapsunderlag för riskbedömning.

Bland annat bör medlemsstaterna i mycket större utsträckning använda existerande data från EU:s system för informationsutbyte Rapex och ICSMS. EU-kommissionen bör vidare bidra med statistik om olika sektorer genom ett ökat samarbete med statistikbyrån, Eurostat.

Marknadskontrollmyndigheterna bör också i större utsträckning använda sig av sociala medier, både för att delge och inskaffa information.

Man uppmanar också EU-kommissionen att utvärdera hur man i större utsträckning skulle kunna involvera slutanvändare i CE-märkningssystemet, t.ex. genom att underlätta för konsumenter att rapportera farliga produkter. I USA finns en särskild webbplats för detta ändamål. På samma webbplats finns en förteckning över alla återkallelser som tillverkare utfärdat.

Revisionsrätten uppmanar slutligen revisionsrätter i andra EU-medlemsstater att genomföra liknande revisioner för att få en bättre överblick hur systemet fungerar idag.

Läs rapporten här (endast engelska).