Säkrare julhandel med nya lagförslag

EU-kommissionen presenterade den 19 december en reviderad förordning om ömsesidigt erkännande och en om marknadskontroll, det nya så kallade varupaketet.
– Konsumenter ska kunna känna trygghet i att produkter de köper är säkra och företag ska kunna konkurrera på lika villkor, säger Marknadskontrollrådets ordförande Peter Strömbäck.

Säkrare julhandel med nya lagförslag

Varuhandeln på EU:s inre marknad bygger på fri rörlighet. En produkt som är lagligen saluförd i en medlemsstat ska kunna säljas i en annan medlemsstat utan ytterligare krav. Denna princip om ömsesidigt erkännande av varandras regelverk fungerar inte så bra i praktiken utan myndigheter har en tendens att endast tillämpa sin nationella lagstiftning. Det tvingar företag att i onödan anpassa sina produkter till flera olika marknader, vilket innebär ökade kostnader. Detta söker det första förordningsförslaget att råda bot på.

Det finns många bristfälliga produkter på den inre marknaden, många av dem kommer från länder utanför EU. Med det nya förslaget om marknadskontroll ställs det högre krav på myndigheter att samarbeta, både med varandra och med tullmyndigheterna, något som Swedac välkomnar.

– Skärpta befogenheter och ökade krav på samarbete är förutsättningar för en mer effektiv gräns- och marknadskontroll. De nya förslagen om skapandet av ett samordningsforum på EU-nivå och bättre användning av gemensamma resurser kommer att gynna både konsumenter och företag, säger Peter Strömbäck, ordförande i Marknadskontrollrådet, ett nationellt samordningsorgan för svenska myndigheter.

Den växande näthandeln, framför allt den som sker från länder utanför EU direkt till slutkonsumenter, innebär stora utmaningar för marknadskontrollmyndigheterna. Det nya förordningsförslaget innebär att alla ekonomiska aktörer som säljer produkter på EU:s inre marknad måste ha en utsedd kontaktperson inom EU, något som endast undantagsvis är fallet idag.

EU-kommissionen föreslår också ökat samarbete med myndigheter i tredje land, förhandskontroll av produkter som ska exporteras till EU och administrativa lättnader för importörer som tullmyndigheterna särskilt har granskat.

– Konsumenterna behöver känna trygghet i att produkter som de köper på nätet är säkra och uppfyller EU:s produktregler, oavsett var de är tillverkade. Det är också angeläget att lagstiftningen anpassas till marknadsutvecklingen. Nu måste vi gå vidare med att närmare analysera vissa av Kommissionens förslag, säger Peter Strömbäck.

De två förordningsförslagen kommer nu att överlämnas till Europaparlamentet och Rådet för förhandlingar innan de kan godkännas och börja tillämpas. Kommissionen föreslår att båda rättsakterna ska börja tillämpas den 1 januari 2020. Lagförslagen kan bland annat komma att innebära en säkrare julhandel från och med år 2020.

För mer information, se kommissionens pressmeddelande eller kontakta:

Peter Strömbäck, ordförande peter.stromback@swedac.se 08 406 83 01

Anna Stattin, utredare anna.stattin@swedac.se 08 406 83 10