Stor samsyn om hur marknadskontrollen kan förbättras i EU

Myndigheter behöver ökad kunskap, fler resurser och starkare befogenheter samt öka samarbetet för att säkerställa en bättre regelefterlevnad hos de som tillhandahåller produkter på den inre marknaden. Om detta finns en stor samsyn bland såväl industri, konsumenter som myndigheter visar resultaten från EU-kommissionens offentliga samråd som nyligen offentliggjordes.

Inom ramen för inre marknadsstrategin (KOM(2015) 550) lanserade EU-kommissionen under hösten 2016 två offentliga samråd för att inhämta olika intressenters syn på hur principen om fri rörlighet kan stärkas och hur tillhandahållandet av bristfälliga produkter inom EU kan minska.

Resultaten har nu kommit. Bland dessa kan noteras att:

  • 89 % av de svarande uppgav att det fanns problem med bristfälliga produkter inom deras områden
  • 80 % av företagen anser att detta har negativa effekter på försäljning och marknadsandelar
  • Flertalet tror att den viktigaste orsaken till bristfälliga produkter beror på ovilja att följa lagstiftningen (33 %), följt av okunskap om regelverket (27 %), annan oförmåga att följa det (11 %) eller otydligheter i regelverket (10 %)
  • Alla svaranden har erfarenhet av bristande resurser (ekonomiska, personella, tekniska) för marknadskontroll.
  • 50 % av marknadskontrollmyndigheterna anser att administrativa avgifter ska kunna tas ut för kontroll, 55 % av företagen och 40 % av konsumenterna anser inte detta
  • Över 80 % av myndigheterna, företagen och konsumenterna anser att myndigheterna bör ha mer kunskap om sina olika sektorer (t.ex. typer av och antal ekonomiska aktörer, marknadstrender m.m.)
  • Nära 60 % av myndigheterna, 47 % av industrin och 60 % av konsumenterna anser att myndigheterna behöver starkare befogenheter.
  • 70-80 % av industrin och konsumenter anser att myndigheterna inom en medlemsstat och mellan medlemsstater ska dela laboratoriekapaciteter. Motsvarande siffra för myndigheterna är 50-60%.
  • 75 % säger att produkter inom deras sektor säljs via e-handel, 10 % att detta inte är fallet
  • Det finns en samsyn om att det behövs mer explicita krav på ekonomiska aktörer att besvara förfrågningar m.m. från myndigheter i andra medlemsstater, men även stärkta krav på myndigheter att samarbeta med varandra (ömsesidigt bistånd)

Mer information, sammanfattningar och särskilda ståndpunkter kan hittas på följande sidor:

Ömsesidigt erkännande – länk till EU-kommissionens webbplats

Marknadskontroll – länk till EU-kommissionens webbplats