Uppföljning av nationell marknadskontrollplan för 2016

Idag överlämnades uppföljningen av den nationella marknadskontrollplanen för 2016 till regeringen. Stort fokus har lagts på att nå ut med information till företag om gällande produktlagstiftning och att förbättra samarbetet mellan myndigheter.

Enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll ska Marknadskontrollrådet årligen upprätta en nationell handlingsplan. Planen innehåller myndighetsgemensamma och gränsöverskridande aktiviteter som syftar till en mer effektiv marknadskontroll.

Under 2016 har stort fokus lagts på att försöka nå ut med information till start-ups och andra mindre företag som i många fall inte känner till gällande produktlagstiftning så väl. Detta samarbete har bl.a. skett med NyföretagarCentrum, de regionala handelskamrarna och Tillväxtverket.

Ju fler bristfälliga produkter som kan stoppas innan de släpps ut på marknaden desto bättre. Begränsade erfarenheter och resurser är emellertid några faktorer som sätter käppar i hjulet för ett ökat samarbete mellan Tullverket och marknadskontrollmyndigheterna. Ansträngningarna för att öka samarbetet fortsätter.

Otydliga målsättningar, oklarheter i myndigheternas marknadskontrollansvar och variationer i befogenheter och sanktionsmöjligheter försvårar samarbete och en effektiv kontroll. Därför välkomnade rådet tillsättandet av en statlig utredning för att närmare granska dessa frågor som man två år tidigare överlämnat en hemställan om.

För att kunna använda begränsade resurser så effektivt som möjligt lades under 2016 mycket arbete på att förbättra marknadsanalyser och utvärderingar av genomförd marknadskontroll, liksom på att förbättra informationsutbytet mellan EU:s marknadskontrollmyndigheter.

Läs rapporten här.