Uppföljning av nationell marknadskontrollplan för 2017

Uppföljningen av den nationella marknadskontrollplanen för 2017 har överlämnats till regeringen. Mängden bristfälliga produkter på marknaden beror ofta på bristande kunskap bland ekonomiska aktörer. Många genomförda insatser syftade därför till att nå ut med information till företag om deras ansvar som tillverkare, importörer och distributörer. Särskilda fokusområden har varit kontroll av produkter som säljs via e-handel och import från tredje land. Mycket arbete har vidare lagts på att förbättra de legala förutsättningarna för marknadskontrollmyndigheterna att bedriva en effektiv marknadskontroll, t.ex. genom tillräckliga och enhetliga befogenheter.

Enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll ska Marknadskontrollrådet årligen upprätta en nationell handlingsplan. Planen innehåller ett 30-tal myndighetsgemensamma och gränsöverskridande aktiviteter som syftar till en mer effektiv marknadskontroll.

Under 2017 har arbetet med att nå ut med information till start-ups och andra företag som i många fall inte känner till produktlagstiftningen fortsatt. Bland sådana aktiviteter kan nämnas utarbetande av flera informationsbroschyrer, deltagande i Eget företag-mässan och anordnandet av heldagsseminariet ”Din produkt, ditt ansvar 2017” som vi bedömer har varit framgångsrika insatser.

Ju fler bristfälliga produkter som kan stoppas innan de släpps ut på marknaden desto bättre. Begränsade erfarenheter och resurser är emellertid några faktorer som sätter käppar i hjulet för ett ökat samarbete mellan Tullverket och marknadskontrollmyndigheterna. Ansträngningarna för att öka samarbetet kommer dock att fortsätta, bland annat genom regelbundna möten i Marknadskontrollrådets särskilda plattform för tullfrågor, översyn av den nationella samverkansmodellen samt bättre framförhållning och planering av gemensamma projekt.

Otydliga målsättningar, oklarheter i myndigheternas marknadskontrollansvar och variationer i befogenheter och sanktionsmöjligheter försvårar samarbete och en effektiv kontroll. Marknadskontrollrådets myndigheter bidrog på olika sätt i den statliga utredning som 2016-2017 hade i uppdrag att se över dessa frågor. Betänkandet, som överlämnades i september 2017, innehöll ett förslag till en ny horisontell marknadskontrollag som i flera fall ger myndigheter utökade befogenheter än vad fallet är idag. Lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2019. Utredningen har identifierat ytterligare fem statliga svenska marknadskontrollmyndigheter och föreslår en översyn av antalet i syfte att koncentrera ansvaret till färre myndigheter. Utredningen pekar vidare på behovet av att tydliggöra marknadskontrollansvaret på ett antal områden där det idag är otydligt och föreslår att samarbetet mellan myndigheter underlättas genom införandet av sekretessbrytande regler för informationsutbyte.

För att kunna använda begränsade resurser så effektivt som möjligt lades under 2017 mycket arbete på att förbättra marknadsanalyser och utvärderingar av genomförd marknadskontroll, liksom på att förbättra informationsutbytet mellan EU:s marknadskontrollmyndigheter.

Den nationella marknadskontrollplanen samt uppföljning av denna kompletteras med sektorsspecifika planer och uppföljningar utarbetade av respektive marknadskontrollmyndighet.

Läs uppföljningen av den nationella planen

Läs de sektorspecifika uppföljningarna