E-handel på Marknadskontrolldagen 2018

Över 100 representanter från de svenska marknadskontrollmyndigheterna samlades på Nalen för att utbyta erfarenheter om och diskutera många av de utmaningar de ställs inför. Den ökade e-handeln har fört med sig en rad nya juridiska och praktiska svårigheter och är en av de största utmaningarna för myndigheterna idag. Hur kontrollerar man produkter som säljs på nätet? Hur spårar man tillverkare? Vilket ansvar har tjänsteleverantörer som tillhandahåller plattformar? Vilka befogenheter har myndigheterna? Att allt fler produkter säljs direkt från tredje land till konsument ställer höga krav på ett effektivt samarbete mellan tull- och marknadskontrollmyndigheter. Hur kan detta samarbete vässas? Dessa var några av de frågor som behandlades under dagen.

E-handel på Marknadskontrolldagen 2018
Myndigheterna upptäcker allt fler bristfälliga produkter som tillhandahålls via olika e-plattformar.

 

Vartannat år anordnas ”Marknadskontrolldagen”, en stor workshop där inspektörer, jurister och andra myndighetsrepresentanter som arbetar med marknadskontroll träffas för att diskutera aktuella frågor i syfte att på olika sätt förbättra och effektivisera marknadskontrollen. Årets tema var kontroll av produkter som säljs på nätet.

Swedac berättade om grundläggande principer för marknadskontroll, hur samordningen av svensk marknadskontroll ser ut och om aktuella lagstiftningsförslag och andra initiativ på nationell och EU-nivå.

Arbetsmiljöverket berättade om sitt slutförda regeringsuppdrag om hur man avser förbättra marknadsanalysen för att åstadkomma en mer effektiv kontroll.

Boverket lyfte fall där företag gör sig oanträffbara och hur man på bästa sätt hanterar olika sådana situationer.

Tullverket och Elsäkerhetsverket redogjorde för hur samverkan i gränskontrollen kunde se ut.

Läkemedelsverket delade med sig av sina erfarenheter av kontroll av produkter som säljs på nätet och Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen redogjorde för arbetet i Marknadskontrollrådets e-handelsarbetsgrupp.

Konsumentverket informerade om de konsumenträttsliga villkoren för försäljning på nätet och Elsäkerhetsverket pekade på behovet av ökad information till konsumenter.

Presentationerna från dagen:

Introduktion och välkomstanförande

Grundläggande om marknadskontroll – Swedac

Regeringsuppdrag om marknadsanalys – Arbetsmiljöverket

Samarbete marknadskontrollmyndigheterna-Tullverket – Tullverket och Elsäkerhetsverket

Hur hanterar vi situationen när en ekonomisk aktör gör sig oanträffbär? – Boverket

Marknadskontroll på nätet. Erfarenhet från en myndighet – Läkemedelsverket

Marknadskontrollrådets e-handelsgrupp – Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen

Är konsumenten framtidens marknadskontrollant? – Elsäkerhetsverket

Konsumenträttsliga villkor för försäljning på nätet. Något som marknadskontrollmyndigheterna kan ha nytta av? – Konsumentverket

Över 100 representanter från Marknadskontrollrådets myndigheter deltog i workshopen på Nalen.
Läkemedelsverket har stor erfarenhet av marknadskontroll av produkter som säljs på nätet.
Det fanns gott om utrymme för gruppdiskussioner.