Marknadskontrollrådet ska enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor utarbeta en nationell handlingsplan för marknadskontroll som årligen ska följas upp och redovisas till regeringen. Denna handlingsplan fokuserar på myndighetsgemensamma frågor och åtgärder. Myndigheterna ska dessutom utarbeta marknadskontrollplaner för de specifika produktområden de ansvarar för. Denna skyldighet framgår av EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll och produktsäkerhetsförordningen(SFS 2004:469)

Nationell marknadskontrollplan

Marknadskontrollplan 2017

Myndigheternas marknadskontrollplaner

Arbetsmiljöverket

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Boverket

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Elsäkerhetsverket

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Energimyndigheten

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Kemikalieinspektionen

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Konsumentverket

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Läkemedelsverket

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan – medicinteknik 2017

Marknadskontrollplan – kosmetika 2017

Marknadskontrollplan – godkända läkemedel 2017

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Myndigheten för press, radio och tv

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Naturvårdsverket

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Post- och telestyrelsen

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Swedac

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2017

Transportstyrelsen

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016 – väg

Uppföljning av marknadskontrollplan 2016 – sjö

Marknadskontrollplan 2017 – väg

Marknadskontrollplan 2017 – fritidsbåtar och vattenskotrar 

Marknadskontrollplan 2017 – marin utrustning